BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Başbuğ dönemi

Başbuğ dönemi

İlker Baş­buğ Pa­şa ile ilk de­fa 1. Or­du Ko­mu­ta­nı iken Har­bi­ye Or­du­evin­de ta­nış­mış­tık. Re­sep­si­yo­na er­ken git­tik. Az son­ra İl­ker Baş­buğ da gel­di. El sı­kı­şır­ken kar­tı­mı­zı tak­dim et­tik, şöy­le de­di: “Biz si­zi ta­nı­yo­ruz, gün­de üç sa­ati­miz siz­le­ri oku­mak­la ge­çi­yor.” Baş­ka pa­şa­lar ge­le­ne ka­dar soh­bet et­tik. O gün ve son­ra­sın­da in­ti­ba­mız şu ol­du, ger­çek­çi bir in­san.İlker Baş­buğ Pa­şa ile ilk de­fa 1. Or­du Ko­mu­ta­nı iken Har­bi­ye Or­du­evin­de ta­nış­mış­tık. Re­sep­si­yo­na er­ken git­tik. Az son­ra İl­ker Baş­buğ da gel­di. El sı­kı­şır­ken kar­tı­mı­zı tak­dim et­tik, şöy­le de­di: “Biz si­zi ta­nı­yo­ruz, gün­de üç sa­ati­miz siz­le­ri oku­mak­la ge­çi­yor.” Baş­ka pa­şa­lar ge­le­ne ka­dar soh­bet et­tik. O gün ve son­ra­sın­da in­ti­ba­mız şu ol­du, ger­çek­çi bir in­san. Dö­ne­mi­ne bir ye­ni­lik­le gir­di­ği hal­de 4 şans­sız­lık­la baş­la­dı. Bi­rin­ci­si ba­na Pa­şa de­me­yin sö­zü. Di­ğer­le­ri Bay­rak­te­pe/Ak­tü­tün bas­kı­nı. Ve bu­na bağ­lı ola­rak ikin­ci baş­ka­nın pa­ra ol­ma­dı­ğı için ka­ra­ko­lu nak­le­de­me­dik be­ya­nı ve ha­va kuv­vet­le­ri ko­mu­ta­nı­nın golf ha­di­se­si... Ha­ta ha­ya­tın bir par­ça­sı, ye­ter ki gö­rül­sün, ib­ret alın­sın ve tek­rar­la­ma­sın. İl­ker Baş­buğ, ge­nel­kur­may baş­kan­lı­ğı­na gel­me­den ye­ni­lik­le­re im­za at­ma­ya baş­la­mış­tı. Bu­na Eğir­dir’de şa­hit ol­duk. Ko­man­do bir­lik­le­ri­nin ne­den pro­fes­yo­nel as­ker ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni taf­si­la­tıy­la an­lat­mış tak­vim de ver­miş­ti. Ama ne­den­se ol­ma­dı. Fa­kat fik­rin ta­kip­çi­si. En bü­yük ye­ni­li­ği ise hü­kü­met­le mü­na­se­bet­ler­de ol­du. Ya­rım asır için­de ilk de­fa as­ker ka­bi­ne top­lan­tı­sı­na ka­tı­la­rak baş­ba­kan ve ba­kan­la­ra bri­fing sun­du. Sa­yın Baş­buğ’un ora­da ne­ler de­di­ği or­ta­ya çı­kı­yor. Di­le ge­ti­ri­len­ler tah­lil edil­di­ğin­de ger­çek­çi ve komp­leks­siz bir üs­lup fark edi­le­cek­tir: -TSK Hü­kü­me­te kar­şı so­rum­lu­dur. -Kül­tü­rel açı­lım­lar sür­me­li, Kürt­çe TV pro­je­si hız­lan­ma­lı. -Te­rö­rü bi­tir­mek için bir pe­şin hük­mü­müz ol­ma­dan ya­pı­la­cak her tür­lü tek­li­fi de­ğer­len­dir­me­ye ha­zı­rız. -Bir şey bek­le­me­mek­le be­ra­ber Bar­za­ni ile gö­rüş­me­ye kar­şı de­ği­liz. -Şe­hit ce­na­ze­le­rin­de ne as­ke­re al­kış ne de si­ya­set­çi­ye yu­ha­la­ma ol­sun. -Ye­tiş­miş din ada­mı, da­ğa çık­ma­ma­yı te­min ve te­rör­le mü­ca­de­le­de bü­yük des­tek ver­mek­te­dir. Böl­ge ca­mi­le­rin­de­ki açık imam kad­ro­la­rı­na ta­yin­ler ya­pıl­ma­lı­dır. Baş­buğ Pa­şa, va­zi­fe­ye ge­lir gel­mez he­men Di­yar­ba­kır’a git­miş, aha­li ile bir ara­ya ge­le­rek on­la­rı din­le­miş­ti. Bu bir ye­ni­lik­ti. Çok nor­mal­di. Fa­kat ilk de­fa ya­şa­nı­yor­du. Son ye­ni­lik de bu adım ol­du. En çok dik­kat çe­ken, din ada­mı­na sa­hip çı­kıl­ma­sı, di­nin or­tak pay­da ha­ki­ka­tin­den is­ti­fa­de, Kürt­çe TV’de geç ka­lın­dı­ğı ve Ku­zey Irak yö­ne­ti­ci­le­riy­le te­ma­sın lü­zu­mu­na inan­mak. Şu var ki İs­la­mi­yet, bü­tün ül­ke­de or­tak pay­da. Sa­de­ce el­zem hal­de ha­tır­lan­ma­ma­lı. Ör­güt ye­ti­şen genç­le­ri din­siz yap­ma­dan eli ça­buk tut­mak şart. Dün­le kar­şı­laş­tı­rır­sak bun­lar az şey­ler de­ğil. An­cak as­ke­rin is­te­ği­ni de gör­me­li. -Tak­tik ka­rar­la­rın ten­ki­di tah­rip edi­ci ol­mak­ta. Adı­nın ve so­ya­dı­nın ge­nel­kur­may baş­ka­nı­na yük­le­di­ği va­zi­fe­ler ol­ma­lı. İlk­le­ri baş­lat­mak ve bir yo­la baş koy­mak. Bun­lar­la dö­nem­le­re im­za atıl­mış olur. Unu­tul­maz­lık ger­çek­le­şir.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT