BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Avusturyalı cani anne katiliymiş!

Avusturyalı cani anne katiliymiş!

Kı­zı­nı yıl­lar­ca ki­ler­de ki­lit­li tu­tan ve on­dan 7 ço­cuk sa­hi­bi olan Avus­tur­ya­lı Jo­sef Fritzl’in, gör­dü­ğü ezi­ye­tin in­ti­ka­mı­nı al­mak için an­ne­si­ni de ölün­ce­ye ka­dar pen­ce­re­siz bir oda­ya hap­set­ti­ği or­ta­ya çık­tı.Kı­zı­nı yıl­lar­ca ki­ler­de ki­lit­li tu­tan ve on­dan 7 ço­cuk sa­hi­bi olan Avus­tur­ya­lı Jo­sef Fritzl’in, gör­dü­ğü ezi­ye­tin in­ti­ka­mı­nı al­mak için an­ne­si­ni de ölün­ce­ye ka­dar pen­ce­re­siz bir oda­ya hap­set­ti­ği or­ta­ya çık­tı. Fritzl, psi­ko­lo­ğuy­la gö­rüş­me­le­rin­de, an­ne­si­ni sev­mek için çok ça­ba gös­ter­di­ği­ni, an­cak ya­şı iler­le­dik­çe bu­nun nef­re­te dö­nüş­tü­ğü­nü ve so­nun­da an­ne­sin­den in­ti­kam al­dı­ğı­nı an­lat­tı. Fritzl, “Onu evin üst ka­tın­da­ki bir oda­ya hap­set­tim. Pen­ce­re­yi tuğ­lay­la ör­düm ve böy­le­ce bir da­ha hiç gün ışı­ğı gö­re­me­di” di­ye an­lat­tı. An­ne­nin 1980’de öl­dü­ğü bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT