BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Der­bi­yi kim yö­ne­tir?

Der­bi­yi kim yö­ne­tir?

Evet se­zo­nun ilk der­bi­si Ka­dı­köy’de F.Bah­çe-G.Sa­ray ara­sın­da 9 Ka­sım’da oy­na­na­cak.Evet se­zo­nun ilk der­bi­si Ka­dı­köy’de F.Bah­çe-G.Sa­ray ara­sın­da 9 Ka­sım’da oy­na­na­cak. Der­bi­nin ha­ke­mi ma­çı ba­şa­rı­lı yö­ne­tir­se, me­se­le yok. Ama ter­si, MHK ve Fe­de­ras­yo­nu kö­kün­den sal­lı­yor. Ül­ke­miz­de ha­ke­min de ipi­nin çe­kil­me­si­ne ka­dar gi­den bir sü­reç ya­şa­na­bi­li­yor ma­ale­sef... Ge­lin is­ter­se­niz, der­bi­yi ki­min yö­ne­te­ce­ği­ne bi­raz ka­fa yo­ra­lım KİMLER YÖNETEMEZ Sel­çuk De­re­li (FI­FA) 26.04.2007’de yö­net­ti­ği F.Bah­çe-Be­şik­taş ku­pa ma­çın­dan bu ya­na Ka­dı­köy’e çı­ka­mı­yor. F.Bah­çe ile mah­ke­me­si sü­rü­yor. Cü­neyt Ça­kır (FI­FA) 27.02.2008’de yö­net­ti­ği G.Sa­ray-F.Bah­çe ku­pa ma­çın­da olay adam ol­muş­tu. He­nüz F.Bah­çe ile ba­rış­tı­rıl­ma­dı. Bu ba­rış­ma bir der­bi ile as­la ol­maz. Fı­rat Ay­dı­nus (FI­FA) Es­ki­şe­hir-G.Sa­ray ma­çı­nı yö­net­ti. Ad­nan Po­lat öf­ke­len­di. Za­ten Oğuz Sar­van’ın sis­te­min­de G.Sa­ray’ın iki dep­las­ma­nı­na üst üs­te çık­mak müm­kün de­ğil. Ha­lis Öz­kah­ya (FI­FA, ko­kar­tı­nı yıl­ba­şın­da ta­ka­cak) Bu haf­ta G.Sa­ray-G.An­tep ma­çın­da gö­rev­li. İki haf­ta üst üs­te G.Sa­ray ma­çı­na çı­ka­ma­yaca­ğı için der­bi için şan­sı kal­ma­dı. Bün­ya­min Ge­zer G.Sa­ray-Trab­zon ma­çı­nı yö­net­ti. Lin­coln’ü za­ma­nın­da at­ma­dı. Si­vas-F.Bah­çe ma­çın­da Ka­zım’ı at­ma­dı. Bü­tün bun­lar şan­sı­nı sı­fır­la­dı. As­lın­da F.Bah­çe’nin iç sa­ha, G.Sa­ray’ın dış sa­ha ma­çı­na “otu­ran” bir ha­kem. An­cak son gün­ler­de form­suz gö­rün­dü. EN BÜ­YÜK ADAY Yu­nus Yıl­dı­rım (FI­FA, ko­kar­tı yıl­ba­şın­da ta­ka­cak) TFF ve MHK’nın gü­ven­di­ği bir isim. Bu se­zon F.Bah­çe’nin iç sa­ha, G.Sa­ray’ın dış sa­ha ma­çı­na hiç çık­ma­dı. Oğuz Sar­van’ın ta­yin me­to­tu­na “cuk” otu­ru­yor. Bu haf­ta Sü­per Lig’de ma­çı yok. Bel­ki bu­gün or­ta tip bir Bank As­ya ma­çın­da gö­rev ve­ril­di­ği açık­la­nır. Bir­kaç haf­ta­dır sa­nı­yo­rum der­bi ma­çı için ko­run­du. Ba­na gö­re der­bi­yi yö­net­me şan­sı yüz­de 95. Bü­lent Yıl­dı­rım (FI­FA) Bu der­bi için dü­şü­nü­le­bi­lir. An­cak son Ko­ca­eli-F.Bah­çe ma­çı şan­sı­nı azalt­tı. Ay­rı­ca G.Sa­ray-An­tal­ya ma­çın­da sa­rı-kır­mı­zı­lı fut­bol­cu­la­rın sert­li­ğe ma­ruz kal­ma­sı eleş­ti­ri ko­nu­su ol­muş­tu. Hü­se­yin Gö­çek (FI­FA) 10-14 Ka­sım ta­rih­le­ri­ne FI­FA’nın or­ga­ni­ze et­ti­ği An­tal­ya’da­ki genç­ler tur­nu­va­sın­da gö­re­vi var. Ku­pa­da G.An­tep-Trab­zon ma­çı­nı üs­tün bir ba­şa­rıy­la yö­net­ti. Bu­na rağ­men der­bi için çok az bir şan­sı var. Yu­nus Yıl­dı­rım‘da sür­priz bir sa­kat­lık, özel bir du­rum olur­sa, der­bi için Hü­se­yin Gö­çek, Bü­lent Yıl­dı­rım ve­ya Ka­mil Abi­toğ­lu gün­de­me ge­le­bi­lir. >> Atamayanlar artıyor 8 haf­ta­dır bü­yük­le­rin fut­bol­cu­la­rı­nı atıl­ma­la­rı ge­re­kir­ken sa­ha­da tu­tan ha­kem sa­yı­sın­da cid­di bir ar­tış var. Ni­te­kim Oğuz Sar­van’ın bu ko­nu­da sert çık­tı­ğı­nı öğ­ren­dim. Tek­rar ha­tır­lar­sak: Fı­rat Ay­dı­nus, Ar­da’yı at­ma­dı M.Ka­mil Abi­toğ­lu, R.Car­los ve İ.Üzül­mez’i at­ma­dı. Bün­ya­min Ge­zer, Ka­zım’ı ve Lin­coln’ü at­ma­dı. Tol­ga Öz­kal­fa, Edu’yu at­ma­dı. Ha­lis Öz­kah­ya, Gök­han Gö­nül’ü at­ma­dı. >> Kı­sa kı­sa... - İs­tan­bul ha­ke­mi M.Fa­tih Gök­çe nak­li­ni İz­mir’e al­dır­dı. Ko­ca­eli ha­ke­mi Cü­neyt Ba­kı­roğ­lu da ar­tık Sa­kar­ya’da. - Ya­rın ak­şam TGRT Ha­ber TV’de ko­nu­ğum Prof.Dr. Tur­gay Bi­çer. Ha­kem ha­ta­la­rı­nın kay­na­ğı­nı sor­gu­la­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız. >> Ne yap­tın Lu­bos Mic­ha­el? Par­lak yüz­lü Slo­vak ha­ke­mi ha­tır­la­dı­nız mı? Fa­tih Te­rim’le iki kez yol­la­rı ke­si­şen ha­kem ha­ni? İs­tan­bul’da iki İn­gi­liz’in öl­dü­ğü Le­eds ma­çı­nın rö­va­şı­na ve­ril­di­ğin­de yü­re­ği­miz ağ­zı­mı­za gel­miş­ti ha­ni; “Bu toy ha­kem mi G.Sa­ray’ın hak­la­rı­nı El­land Ro­ad Sta­dı’nda ko­ru­ya­cak­tı? Ama ko­ru­muş­tu. As­lan gi­bi maç yö­net­miş­ti. Bir de Bern’de­ki şu meş­hur İs­viç­re mil­li ma­çı­nın ha­ke­miy­di ha­ni? Ney­se, bu Lu­bos Mic­ha­el‘in FI­FA’da önem­li bir des­tek­le­yi­ci­si var. Mer­di­ven­le­ri çok ça­buk çık­tı. Aşil ten­do­nun­dan sa­kat­lı­ğı var­mış. “Sa­ka­tım” de­di, ha­kem­li­ği bı­rak­tı. 40 ya­şın­da... Önün­de tam 5 yı­lı var­dı. 2010 Dün­ya Ku­pa­sı’na aday ha­kem­ler ay­lar ön­ce açık­lan­dı. Son açık­la­nan lis­te­de ele­nen­ler var­dı. Bu lis­te­de Lu­bos Mic­ha­el‘in adı mı yok­tu aca­ba? Uk­ray­na her se­zon ken­di li­gi­ne ya­ban­cı ha­kem is­te­yen bir ül­ke. Bu Lu­bos Mic­ha­el, Shakt­har Do­netsk’ın maç­la­rı­na çı­kı­yor­du hep de ne hik­met­se! Ha­kem­li­ği bı­rak­tı, Do­netsk ta­kı­mın­da pro­fes­yo­nel ol­du, işe baş­la­dı. Do­netsk’in dü­zen­le­ye­ce­ği ulus­la­ra­ra­sı tur­nu­va or­ga­ni­zas­yon­la­rın­da gö­rev ala­cak. Lu­bos Mic­ha­el‘in ha­kem­li­ği ani şe­kil­de bı­rak­ma­sı be­nim ka­fa­mı ka­rış­tır­dı. Mos­ko­va’da yö­net­ti­ği Şam­pi­yon­lar Li­gi fi­na­li UE­FA’yı ra­hat­sız et­miş. No­tu dü­şük gel­miş. Hat­ta ifa­de­si alın­mış. Bun­lar da ku­la­ğı­mı­za gel­di. Uk­ray­na Li­gi’nde bir ta­kı­mın ma­çı­nı sık sık yö­net, son­ra da ora­da pro­fes­yo­nel ol. Bu işin için­de bir iş var! >> HAKEM - METRE Maç Hakem Maç KK SK Penaltı Gözlemci Ha­cet­te­pe-Kon­ya Ay­te­kin Dur­maz 5.ma­çı 1 16 1 Ergül Yücedağ Es­ki­şe­hir-F.Bah­çe Kud­du­si Müf­tü­oğ­lu 4.ma­çı 1 11 1 Murat Ilgaz Be­le­di­ye-Trab­zon Cü­neyt Ça­kır 5.ma­çı 7 18 1 Selami Şimşek Kay­se­ri-Be­şik­taş Sel­çuk De­re­li 5.ma­çı 1 15 1 Erol Ersoy Si­vas-De­niz­li Su­at Ars­lan­bo­ğa 4.ma­çı - 14 3 Sabri Çelik G.Bir­li­ği-An­tal­ya De­niz Ço­ban 3.ma­çı 2 8 - Sebahattin Şahin Bur­sa-An­ka­ra Ko­ray Gen­çer­ler 3.ma­çı - 11 - Muhittin Boşat Ko­ca­eli-A.Gü­cü Sü­ley­man Abay 5.ma­çı 3 25 1 Erdoğan Kırcı G.Sa­ray-G.An­tep Ha­lis Öz­kah­ya 4.ma­çı - 16 1 İbrahim Aksoy
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT