BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ço­cuk i­çin kur­ban kes­mek

Ço­cuk i­çin kur­ban kes­mek

Su­al: Al­man­ya’da 154 Eu­ro kin­der­geld (ço­cuk pa­ra­sı) ve­ri­li­yor. Bu­ra­da ba­zı der­nek­le­rin da­ğıt­tık­la­rı bro­şür­ler­de, ço­cuk­lar için kur­ban kes­mek va­cib de­ni­yor.Su­al: Al­man­ya’da 154 Eu­ro kin­der­geld (ço­cuk pa­ra­sı) ve­ri­li­yor. Bu­ra­da ba­zı der­nek­le­rin da­ğıt­tık­la­rı bro­şür­ler­de, ço­cuk­lar için kur­ban kes­mek va­cib de­ni­yor. Ço­cuk için kur­ban pa­ra­sı top­lu­yor­lar. Ço­cu­ğun kur­ban kes­me­si­nin va­cib ol­du­ğu Dü­rer‘de ya­zı­yor di­yor­lar. De­dik­le­ri doğ­ru mu? CE­VAP: Ha­yır, yan­lış­tır. Bü­lu­ğa er­me­miş ço­cuk için, zen­gin de ol­sa kur­ban kes­mek ge­rek­mez. Şey­hayn’e gö­re, ba­ba­sı­nın, zen­gin ço­cu­ğu için de, ço­cu­ğun ma­lın­dan kes­me­si ge­re­kir­se de, fet­va İmam-ı Mu­ham­med’in kav­li­dir. Fet­va ve­ri­len bu kav­le gö­re, ba­ba­nın, zen­gin ço­cu­ğu için, ken­di ma­lın­dan da, ço­cu­ğun ma­lın­dan da kur­ban kes­me­si ge­rek­mez. (Dü­rer) TEŞ­RİK TEK­BİR­LE­Rİ Su­al: Teş­rik tek­bir­le­ri ge­ti­ri­len gün­le­re ne de­nir? CE­VAP: Kur­ban Bay­ra­mı­nın are­fe­si­nin sa­bah na­ma­zın­dan, dör­dün­cü gü­nün ikin­di na­ma­zı­na ka­dar, 23 farz na­ma­zın aka­bin­de, teş­rik tek­bi­ri oku­nur. Bu tek­bir ge­ti­ri­len gün­ler, Are­fe, bay­ram ve ey­yam-ı teş­rik de­ni­len üç gün­dür, hep­si beş gün edi­yor. İlk gü­ne Are­fe, ikin­ci gü­ne bay­ram, Zil­hic­ce’nin 11, 12 ve 13. gü­nü olan di­ğer üç gü­ne de, ey­yam-ı teş­rik de­ni­yor. FA­SIK­LA OR­TAK­LIK Su­al: Ye­di ki­şi­lik kur­ban or­tak­la­rın­dan bi­ri fa­sık­sa, kur­ban sa­hih olur mu? CE­VAP: Evet, sa­hih olur; fa­kat fa­sık, et için kur­ba­na or­tak ola­bi­lir ve­ya baş­ka mak­sat­la ka­tı­la­bi­lir. Bu­nun gi­bi se­bep­ler­le, ih­ti­ya­ten fa­sık­la kur­ban kes­me­me­li­dir. EV, ARA­BA Nİ­SA­BA KA­TIL­MAZ Su­al: Otur­du­ğu bir evi, bir bi­nek oto­mo­bi­li, bor­sa­da his­se se­net­le­ri ve borç­la­rı da olan ki­şi­nin kur­ban kes­me­si va­cib olur mu? CE­VAP: Bir ev ve ara­ba, kur­ban ni­sa­bı­na dâ­hil edil­mez. Borç­lar mev­cut pa­ra­dan ve his­se se­net­le­rin­den çı­ka­rı­lır, ge­ri­ye ni­sab ka­dar pa­ra ka­lır­sa kur­ban kes­mek ge­re­kir. ÖDÜNÇ ALIP KUR­BAN KES­MEK Su­al: Ni­sab mik­ta­rı­na ma­lik bir ki­şi­nin, pa­ra­sı yok­sa ödünç ala­rak kur­ban kes­me­si ge­re­kir mi? CE­VAP: Ge­rek­mez; ama ödünç alıp ke­ser­se, va­cib se­va­bı alır. HAY­VA­NI Şİ­ŞİR­MEK Su­al: Kur­ban hay­va­nı­nı yüz­mek için, şi­şir­mek ca­iz mi­dir? CE­VAP: Ca­iz­dir. > Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT