BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Zag­rep’ten sa­lın­dı Ge­li­bo­lu’da bu­lun­du

Zag­rep’ten sa­lın­dı Ge­li­bo­lu’da bu­lun­du

Hır­va­tis­ta­n’­ın Zag­reb şeh­rin­de­ki bir araş­tır­ma mer­ke­zin­den sa­lın­dı­ğı be­lir­le­nen kı­zıl ak­ba­ba, Ça­nak­ka­le­’de ya­ka­lan­dıHır­va­tis­ta­n’­ın Zag­reb şeh­rin­de­ki bir araş­tır­ma mer­ke­zin­den sa­lın­dı­ğı be­lir­le­nen kı­zıl ak­ba­ba, Ça­nak­ka­le­’de ya­ka­lan­dı Aya­ğın­da­ki hal­ka­dan Hır­va­tis­ta­n’­dan do­ğa­ya sa­lın­dı­ğı an­la­şı­lan kı­zıl ak­ba­ba, Ge­li­bo­lu il­çe­si­ne bağ­lı Bo­la­yır bel­de­sin­de ya­ka­lan­dı. Ak­ba­ba­nın va­tan­daş­la­rın ih­ba­rıy­la ya­ka­lan­dı­ğı­nı söy­le­yen Çev­re ve Or­man İl Mü­dür­lü­ğü Do­ğa Ko­ru­ma ve Mil­li Park­lar Şu­be Mü­dü­rü İs­ra­fil Er­do­ğan, hay­va­nın bir ve­te­ri­ner he­kim ta­ra­fın­dan sağ­lık kon­tro­lü­nün ya­pıl­dı­ğı­nı an­lat­tı. Ak­ba­ba­nın in­san eliy­le bes­len­me­ye alış­tı­ğı için in­san­la­ra ya­kın­lık gös­ter­di­ğini di­le ge­ti­ren Er­do­ğan, “Ak­ba­ba­yı, bir sü­re da­ha ba­kı­mı­nı ya­pıp, ya­ban ha­ya­tı­na alış­ma­sı için Kaz Dağ­la­rı­’n­da do­ğal or­ta­ma bı­ra­ka­ca­ğı­z” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT