BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­mel’in ye­ri

Te­mel’in ye­ri

Te­mel i­da­ma mah­kum ol­muş;Te­mel’in ye­ri Te­mel i­da­ma mah­kum ol­muş; “-­Son bir di­le­ğin var mı” di­ye sor­muş­lar... “Yok” de­miş... İ­pi ka­fa­ya ge­çir­miş­ler ve san­dal­ye­ye vur­muş­lar... Te­mel “Uy... Uy...” di­ye ba­ğır­ma­ya baş­la­mış... ­Bir di­le­ği var her­hal­de di­ye as­ma­yı bı­rak­mış­lar... Te­mel de­miş ki; “-­Son bir is­te­ğim var... İ­pi gev­şe­tin...” kadınlar&erkekler ­Kü­çük kız ço­cu­ğu, kü­çük oğ­lan ço­cu­ğu­na, “Hay­di ev­ci­lik oy­na­ya­lım” de­miş... “Ta­mam” de­miş oğ­lan, “-­Ben ne o­la­ca­ğım?...” Kız bil­miş bir ta­vır­la “Ön­ce ‘ka­rar ver­mek’ ko­nu­sun­da fik­ri­ni öğ­ren­mek is­ti­yo­rum” di­ye ce­vap­la­mış... Oğ­lan i­se şaş­kın ba­kış­lar a­ra­sın­da sor­muş: “Fi­kir mi?... Ka­rar ver­mek mi?... Ne de­mek on­lar?...” “Ta­mam” de­miş mi­nik kız sı­rı­ta­rak, “Sen ‘Ko­ca’ o­lu­yor­sun...” tuzaktan kumanda (...FOX TV-Tri­bün Ate­şi) BÜ­LENT ÜL­GEN: Sa­yın Ay­ba­ba; baş­he­ki­min yaz­dı­ğı ra­por var Ar­da hak­kın­da, na­sıl böy­le id­di­ada bu­lu­nu­yor­su­nuz?... AD­NAN AY­BA­BA: Tah­mi­ni­me gö­re kal­bin­de prob­lem var... Ben bi­lim­sel ko­nu­şu­yo­rum abi... te­be­şir to­zu “-Ha­ya­tı­nız kö­tü bir yo­la gir­miş­se, unut­ma­yın; di­rek­si­yon­da­ki siz­si­niz...” (...Marlynn Long­ston) bir film di­ya­lo­ğu! “-­Sen di­zi­me yat­tın, ben bir hikâ­ye an­lat­tım ve sen bü­yü­dün...” (...Is­sız A­dam fil­min­den) bi­zim­ki­ler... (...Za­ra­rı ol­ma­yan a­ma yi­ne de bom­ba o­lan dal­gın­lık­lar) Or­han‘ın “Na­sıl­sa gi­de­mem” di­ye ge­len he­di­ye maç bi­le­ti­ni baş­ka­sı­na ver­me­si, son­ra pa­ray­la bi­let a­lıp ma­ça git­me­si... ... ­İs­ma­il‘in Ka­mil Koç’tan bi­let a­lıp U­lu­soy’un ser­vi­sin­den fay­da­lan­ma­sı... ... Sır­rı’nın çü­rük fın­dık ye­dik­ten son­ra a­ğız­da­ki a­cı ta­dı al­ma­sı i­çin diş­le­ri­ni fır­ça­la­ma­ya koş­ma­sı, an­cak fır­ça­nın üs­tü­ne ma­cun ye­ri­ne sı­vı sa­bun sür­me­si... demokrasiyi kim götürecek? U­lus­la­ra­ra­sı De­niz­ci­lik Bü­ro­su, son 12 gün i­çin­de So­ma­li­li kor­san­la­rın ka­çır­dı­ğı ge­mi sa­yı­sı­nın 7’ye yük­sel­di­ği­ni a­çık­la­dı. 100 mil­yon do­lar de­ğe­rin­de ham pet­rol ta­şır­ken ka­çı­rı­lan, bir u­çak ge­mi­si­nin 3 kat bü­yük­lü­ğün­de­ki Su­u­di pet­rol tan­ke­ri­nin de So­ma­li a­çık­la­rın­da ka­çı­rıl­ma­sı i­şin tu­zu bi­be­ri ol­du. ­Bu yıl 2 Türk yük ge­mi­si da­hil 39 ge­mi ka­çı­rıl­dı­ğın­dan Sü­veyş Ka­na­lı, Kı­zıl­de­niz ve A­den Kör­fe­zi i­le Hint Ok­ya­nu­su çok teh­li­ke­li ha­le gel­di. ­De­niz yol­la­rın­da du­rum böy­le. ­Şim­di sı­ra bu­ra­la­ra da Af­ga­nis­tan ve I­rak gi­bi de­mok­ra­si gö­tür­me­ye gel­di. ­Me­rak et­ti­ğim ko­nu i­se şu. “Ka­ra Af­ri­ka”ya kim de­mok­ra­si gö­tü­re­cek? ­Gö­rev sü­re­si do­lan “Be­yaz Baş­kan Bush” mu? ­Yok­sa gö­re­ve ye­ni baş­la­ya­cak “Si­yah Baş­kan O­ba­ma” mı? (...Mus­ta­fa Koç­-O­kur/­Ya­zar) iğ­ne­lik... GÜ­CÜ YET­MEZ ­Şu PKK so­nun­da, A­SA­LA’ya dö­nü­yor... ­Kay­be­di­yor o­yun­da, ­Ba­lon gi­bi sö­nü­yor! ­Yüz ka­ra­sı ya­rı­na, ­Bı­rak­tı­ğı a­cı­lar... ­Taş ba­sı­yor bağ­rı­na, A­na­lar­la ba­cı­lar! ­Her an ha­zır öl­me­ye, ­Türk yur­du­nu terk et­mez... ­Bu va­ta­nı böl­me­ye, ­Kim­se­nin gü­cü yet­mez! (...Se­fa Ko­yun­cu) itiraf reyonu... (...isim: bu­rak kır­mı­zı­gül ...şe­hir: te­kir­dağ ...yaş: on do­kuz) Ar­ka­da­şı­mın us­ta­ta­sı si­ga­ra­nın kö­tü­lük­le­rin­den bah­se­di­yor; “-Bak oğ­lum sa­kın si­ga­ra iç­me­yin... Eli­ni­ze hiç­bir ya­ra­rı gel­mez, ama za­ra­rı ge­lir...” Ar­ka­da­şım ce­vap ve­rir; “-Yok us­ta ben ar­tık si­ga­ra­yı bı­rak­tım...” Us­ta ay­nı za­man­da iti­raf olan bu ce­va­ba kı­zar ve ba­ğı­rır; “-Ülen ne za­man baş­la­dın, ne za­man bı­ra­kı­yo­sun?...” NOT: So­nun­da gön­de­rin re­zil ede­lim yaz­maz­sa­nız se­vi­ni­rim... Kız ar­ka­da­şım son­ra ba­na, “Ühhh re­zi­iil” di­yor... (o­mer.soz­tu­tan@tg.com.tr - i­ti­raf e­din, re­zil e­de­lim...) SÖZ SİZDE İlave... Tür­ki­ye Ga­ze­te­si kül­tü­rü ile bü­yü­müş bi­ri ola­rak, ül­ke­mi­ze yap­tı­ğı­nız hiz­met­le­rin far­kın­da­yız... Ken­di ai­le­miz­den ve ta­nı­dı­ğı­mız ai­le­ler­den bi­li­yo­ruz ki; Tür­ki­ye’nin yok­lu­ğu, önem­li bir şey­le­rin ek­sik­li­ği an­la­mı­na ge­li­yor... An­cak bu ga­ze­te­nin oku­yu­cu­su da en az si­zin ka­dar fe­da­kâr in­san­lar... On­la­ra ya­yın yo­luy­la bir şey­ler ya­pıl­ma­sı dü­şü­nü­lü­yor­sa, bu pro­mos­yon­dan ön­ce bir ila­ve ile ol­ma­lı ben­ce... Şu an­da ma­li ko­nu­lar bu­nu im­kân­sız kıl­sa da; fır­sat bu­lu­nan ilk an­da haf­ta içi in­ce, haf­ta so­nu ka­lın bir ila­ve şart. Ay­rı­ca bul­ma­ca say­fa­sı­nın haf­ta so­nu ar­tı­rıl­ma­sı fik­ri­ne ka­tı­lı­yo­rum... Sırf bul­ma­ca için baş­ka ga­ze­te­le­rin alın­dı­ğı­nı bi­li­yo­rum... Da­ha iyi bir Tür­ki­ye için; iyi ça­lış­ma­lar. (...Ha­san Dün­dar) Da­ha iyi bir Türkiye için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT