BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ABD’de ır­kçı­lık ya­yı­lı­yor

ABD’de ır­kçı­lık ya­yı­lı­yor

Ame­ri­ka­lı uz­man­lar ve aka­de­mis­yen­ler, Ba­rack Oba­ma’nın baş­kan se­çil­me­sin­den son­ra ül­ke­de ırk­çı olay­lar­da cid­di ar­tış ol­du­ğu uya­rı­sın­da bu­lun­du.Ame­ri­ka­lı uz­man­lar ve aka­de­mis­yen­ler, Ba­rack Oba­ma’nın baş­kan se­çil­me­sin­den son­ra ül­ke­de ırk­çı olay­lar­da cid­di ar­tış ol­du­ğu uya­rı­sın­da bu­lun­du. Mer­ke­zi Ala­ba­ma’da bu­lu­nan “So­ut­hern Po­verty Law Cen­ter” Mü­dü­rü Mak Po­tok; Penns­ylva­ni­a, Ca­li­for­ni­a, Ida­ho gi­bi böl­ge­ler­de ga­ma­lı haç­lar çi­zil­di­ği, “Af­ri­ka’ya ge­ri dö­nün” gi­bi slo­gan­lar ya­zıl­dı­ğı, kuk­la­la­rın asıl­dı­ğı gi­bi bil­gi­le­rin ra­por edil­di­ği­ni an­lat­tı. Po­tok, bun­la­ra se­bep ola­rak; ül­ke­ye be­yaz göç ol­ma­ma­sı ve 2040’ta ABD’de be­yaz­la­rın azın­lı­ğa dü­şe­ce­ği tah­mi­ni ve iş­siz­lik ora­nın­da­ki ar­tı­şı sa­yı­yor. Ca­li­for­ni­a Üni­ver­si­te­si’nden Prof. Bri­an Le­vin de, “Se­çim­den bu­gü­ne ka­dar ge­çen dö­nem­de ırk­çı olay­lar do­ruk nok­ta­sın­da. Be­yaz ır­kın üs­tün­lü­ğü­nün sa­vu­nul­du­ğu in­ter­net si­te­le­ri­ni zi­ya­ret­ler­de cid­di ar­tış var” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT