BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > PORTO TEYAKKUZU

PORTO TEYAKKUZU

A.Gü­cü kar­şı­sın­da 3 pu­an he­def­le­yen F.Bah­çe’de A­ra­go­nes, Şam­pi­yon­lar Li­gi ­sı­na­vı­nı da dü­şü­ne­rek sa­ha­ya tem­kin­li çı­ka­cak. Uğur i­le Car­los din­le­ne­cek> M. Emin ULUÇ VE­DER­SON İLK 11’DE G.Sa­ray ve An­ka­ra ga­li­bi­yet­le­riy­le “Sü­per Lig’de ben de va­rım” di­yen F.Bah­çe, bu­gün A.Gü­cü dep­las­ma­nın­da da ka­za­na­rak çı­kı­şı­nı sür­dür­me­yi he­def­li­yor. An­cak Ar­se­nal be­ra­ber­li­ğiy­le Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde grup­tan çık­ma umut­la­rı­nı ta­ze­le­yen sa­rı-la­ci­vert­li­ler­de Tek­nik Di­rek­tör Ara­go­nes, Por­to sı­na­vı­nı dü­şü­ne­rek Baş­kent’te ba­zı oyun­cu­la­rı­nı kı­za­ğa çek­me­yi plan­lı­yor. Alex’in iyi­leş­me­si ile yü­zü gü­len İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı 6+2’lik ya­ban­cı kon­ten­ja­nı se­be­biy­le bir lej­yo­ne­ri­ni kı­za­ğa çek­mek zo­run­day­ken ter­cih yap­mak­ta zor­lan­ma­dı. Sol ayak baş par­ma­ğın­da il­ti­hap olan Ro­ber­to Car­los’u ris­ke et­mek is­te­me­yen De­de, A.Gü­cü kar­şı­sın­da sol be­ki Ve­der­son’a tes­lim et­me­ye ka­rar ver­di. UĞUR’UN YE­Rİ­NE EM­RE Car­los’un sa­rı kart ce­za­sı sı­nı­rın­da ol­ma­sı da Ara­go­nes’in bu ka­ra­rın­da et­ki­li olur­ken, De­de, An­ka­ra’da Uğur’u da din­len­dir­me­yi plan­lı­yor. Bu böl­ge­de son maç­lar­da form gra­fi­ği hay­li yük­se­len ve özel­lik­le An­ka­ras­por kar­şı­laş­ma­sın­da sa­kat­la­nan Se­mih’in ye­ri­ne oyu­na gir­dik­ten son­ra ade­ta dök­tü­ren Em­re Be­lö­zoğ­lu’nu kul­la­na­cak olan İs­pan­yol tek­nik ada­mın, yıl­dız oyun­cu­yu bu­gün­kü maç­ta bir an­lam­da Por­to’ya bi­le­ye­ce­ği öğ­re­nil­di. Se­mih’in yok­lu­ğun­da Güi­za gol böl­ge­sin­de for­ma gi­yer­ken, bu oyun­cu­ya sa­kat­lı­ğı dü­ze­len ve for­ma­sı­na ka­vu­şan Alex eş­lik ede­cek. A.Gü­cü kar­şı­laş­ma­sı, ‘F.Bah­çe Alex’le mi da­ha iyi ve­ya on­suz mu?” so­ru­suy­la, son ha­kem ola­yı gi­bi iki spe­kü­las­yo­nun göl­ge­sin­de oy­na­na­cak. ÜÇ PUA­NA ŞART­LAN­DI­LAR F.Bah­çe, A.Gü­cü ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı dün sa­bah sa­at­le­rin­de yap­tı­ğı id­man­la ta­mam­la­dı. Sa­kat­lık­la­rı sü­ren Se­mih ve Tü­mer’in ka­tıl­ma­dı­ğı an­tren­man­da Tü­mer de düz ko­şuy­la ye­ti­nir­ken, ta­kım ge­niş alan­da tak­tik ağır­lık­lı çift ka­le maç yap­tı. Sa­rı-la­ci­vert­li ka­fi­le ak­şam sa­at­le­rin­de özel bir uçak­la An­ka­ra’ya uçar­ken, ne­şe­li olan fut­bol­cu­lar Baş­kent’ten 3 pu­an­la dö­ne­cek­le­ri­ne da­ir söz ver­di. > Ali YE­DEK F.BAHÇE NOTLARI 91. bu­luş­ma Baş­kent’te­ki sa­rı-la­ci­vert der­bi­de koz­la­rı­nı pay­la­şa­cak A.Gü­cü ile F.Bah­çe lig­de 91. kez kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. Ge­ri­de ka­lan 90 maç­ta İs­tan­bul eki­bi 58 ga­li­bi­yet­le renk­da­şı­na ezi­ci bir üs­tün­lük sağ­la­mış du­rum­da. A.Gü­cü’nün 7 kez ga­li­bi­ye­te ulaş­tı­ğı re­ka­bet­te 25 maç be­ra­be­re ta­mam­la­nır­ken gol üs­tün­lü­ğü de 163-54 Ka­nar­ya’da. Ge­çen se­zon Ka­dı­köy’de oy­na­nan maç­ta ev sa­hi­bi 2-0 ka­za­nır­ken, An­ka­ra’da­ki ran­de­vu­dan gol se­si çık­ma­mış­tı. Bu se­zon Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda­ki bu­luş­ma­yı ise F.Bah­çe 1-0 ka­zan­dı. Güi­za sev­da­sı Güi­za F.Bah­çe’nin bek­le­di­ği per­for­man­sı gös­te­re­mi­yor, an­cak Av­ru­pa­lı­lar Ok­çu sev­da­sın­dan vaz­geç­mi­yor. İs­pan­yol, sa­rı-la­ci­vert­li for­ma al­tın­da “sus­kun gol­cü” ro­lü oy­na­sa da dün­ya dev­le­ri­ni pe­şin­den koş­tu­ru­yor. Adı Re­al Mad­rid’in trans­fer lis­te­sin­de olan Ok­çu’ya şim­di de Ar­se­nal ile Tot­ten­ham ta­lip ol­du. İn­gil­te­re kay­nak­lı ha­ber­le­re gö­re, iki ku­lüp res­mi tek­lif için ocak ayın­da F.Bah­çe’nin ka­pı­sı­nı ça­la­bi­lir. Mi­sa­fir ge­li­yor Şam­pi­yon­lar Li­gi mü­ca­de­le­sin­de F.Bah­çe’nin ko­nu­ğu ola­cak Por­to ya­rın İs­tan­bul’a ge­li­yor. Por­te­kiz eki­bi pa­zar­te­si gü­nü 19.00’da Sa­ra­coğ­lu’nda id­man ya­pa­cak. Ça­lış­ma ön­ce­si Tek­nik Di­rek­tör Je­su­al­do Fer­re­ia­ra ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­ye­cek. Kart ce­za­lı­sı Luc­ho Gon­za­lez ile sa­kat olan Sa­pu­na­ru İs­tan­bul’a gel­me­ye­cek. Yıl­dı­rım-Gök­çek gö­rüş­tü Ku­lüp­ler Bir­li­ği ve F.Bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım dün An­ka­ra B. Bld. Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek’le gö­rüş­tü. Yıl­dı­rım’ın Gök­çek’e, “Baş­ka­nım ge­rek si­zin F.Bah­çe-An­ka­ras­por ma­çı­nın ha­ke­miy­le il­gi­li söz­le­ri­niz, ge­rek­se Ce­mal Ay­dın’ın, Öz­kah­ya’yı ara­ma­sı ve be­yan­la­rı so­nu­cu ge­ri­len or­tam Türk fut­bo­lu­na za­rar ve­ri­yor. He­pi­mi­zin da­ha ya­pı­cı ol­ma­mız ve bu yön­de de­meç­ler ver­me­miz ge­re­ki­yor” söz­le­ri­ni kul­lan­dı­ğı öğ­re­nil­di. Ali Şen si­lah gös­ter­miş F.Bah­çe’nin mu­ha­lif isim­le­rin­den Şa­dan Kal­ka­van, Bo­xer der­gi­si­ne ver­di­ği rö­por­taj­da es­ki baş­kan Ali Şen hak­kın­da il­ginç söz­ler söy­le­di: “At­kin­son’ı trans­fer et­tik. Baş­kan Ali Şen’le kar­şı­la­ma­ya git­tik. Ali de­di ki, ‘Bu adam psi­ko­pat­mış. Si­lah gös­ter de kork­sun’. Ben ka­bul et­me­dim. Onun­la ko­nu­şur­ken be­ni gös­te­rip, ‘Bak bu adam maf­ya’ de­miş. Ben maf­ya de­ği­lim de­dim. O ara­da kol­tu­ğun or­ta­sın­da­ki dir­sek­li­ğe bir bak­tı ki si­lah var. Ta­ban­ca­yı gö­rün­ce kor­ku­dan bem­be­yaz ol­du.” >> ­Turk­cell Sü­per Lig, 12.Haf­ta ma­çı > A.GÜCÜ Ser­kan El­ya­sa ­Dos San­tos ­Bu­rak (C­ha­a­ba­ni) İl­kem ­Gök­han ­Cem Can ­Bar­ba­ros ­Mu­rat Er­do­ğan ­Ja­ba ­Meh­met Yıl­maz Sa­kat: Yok Ce­za­lı: Yok > F.BAHÇE ­Vol­kan ­Gök­han Gö­nül Lugano (Önder) E­du ­Ve­der­son ­Jo­si­co ­Sel­çuk ­De­i­vid A­lex Emre Belözoğlu ­Gü­i­za Sa­kat: Tü­mer, Se­mih Ce­za­lı: Yok S­TAT: 19 Ma­yıs SA­AT: 15.00 HA­KEM­LER: Fı­rat Ay­dı­nus, Mu­hit­tin Gür­ses, Ser­kan Gen­çer­ler, 4.ha­kem: Ko­ray Gen­çer­ler > Lig TV nak­len
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT