BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Fer­gu­son’a so­ruş­tur­ma

Fer­gu­son’a so­ruş­tur­ma

An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, Sos­yal Hiz­met­ler ve Ço­cuk Esir­ge­me Ku­ru­mu’na (SHÇEK) bağ­lı Sa­ray Ba­kım ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi’nde çe­kil­di­ği be­lir­ti­len gö­rün­tü­ler­le il­gi­li ola­rak, es­ki York Dü­şe­si Sa­rah Fer­gu­son ile eki­bin­de yer alanlar hak­kın­da so­ruş­tur­ma baş­lat­tı.An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, Sos­yal Hiz­met­ler ve Ço­cuk Esir­ge­me Ku­ru­mu’na (SHÇEK) bağ­lı Sa­ray Ba­kım ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi’nde çe­kil­di­ği be­lir­ti­len gö­rün­tü­ler­le il­gi­li ola­rak, es­ki York Dü­şe­si Sa­rah Fer­gu­son ile eki­bin­de yer alanlar hak­kın­da so­ruş­tur­ma baş­lat­tı. So­ruş­tur­ma, “özel ha­ya­tın giz­li­li­ği­ni ih­lal” su­çu kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT