BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > An­ka­ra’da i­yi şey­ler de o­lu­yor

An­ka­ra’da i­yi şey­ler de o­lu­yor

Anka­ra’da son gün­ler­de iyi şey­ler de olu­yor. Me­se­la ül­ke­mi­zin ih­ti­ya­cı olan önem­li bir re­form ni­te­li­ğin­de­ki 1500 mad­de­lik ye­ni Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu ik­ti­dar ve mu­ha­le­fe­tin uz­laş­ma­sı ile Mec­lis­te gö­rü­şü­lü­yor.Anka­ra’da son gün­ler­de iyi şey­ler de olu­yor. Me­se­la ül­ke­mi­zin ih­ti­ya­cı olan önem­li bir re­form ni­te­li­ğin­de­ki 1500 mad­de­lik ye­ni Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu ik­ti­dar ve mu­ha­le­fe­tin uz­laş­ma­sı ile Mec­lis­te gö­rü­şü­lü­yor. Di­ğer ta­raf­tan TO­Kİ, Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın rü­ya­sı olan önem­li bir sos­yal pro­je­nin star­tı­nı ver­di. TO­Kİ, 18 il­de yok­sul­lar için 15 bin 266 ko­nut ya­pa­cak... Ge­li­ri ol­ma­yan, kö­tü şart­lar­da ya­şa­yan yok­sul va­tan­daş­lar kay­ma­kam­lık­la­ra baş­vu­rup bu ko­nut­la­ra ta­lip ola­cak­lar. 20 yıl bo­yun­ca ay­da 100 YTL öde­yen­ler ko­nut sa­hi­bi ola­cak­lar. İşi­ni kay­be­den­ler­le öde­me güç­lü­ğü çe­ken­le­rin ay­lık tak­sit­le­ri FAK-FUK-FON’dan öde­ne­cek. Ha­ri­ka bir sos­yal res­to­ras­yon pro­je­si. Bu pro­je 5-10 yıl de­vam et­sin ül­ke­miz­de ge­ce­kon­du kal­maz. Hü­kü­me­ti ve TO­Kİ Baş­ka­nı­nı kut­lu­yo­rum. Çok ha­yır­lı bir ka­rar bu. Ga­rip gu­re­ba­nın du­ası­nı ala­cak­lar. Bu ka­ra­ra da ‘se­çim ya­tı­rı­mı’ di­yen çı­kar mı bil­mi­yo­rum ama Baş­ba­kan Er­do­ğan bu eleş­ti­ri­le­re ku­lak ver­me­den 6-7 yıl­dır sür­dür­dü­ğü ‘yok­su­la ön­ce­lik’ tav­rın­dan vaz­geç­me­me­li­dir. Tu­zu ku­ru pat­ron­la­rın öv­gü­sün­den, fa­kir-fu­ka­ra­nın dua­sı da­ha ha­yır­lı­dır. Bu haf­ta so­nu Kı­zıl­ca­ha­mam’da AK Par­ti’nin is­ti­şa­re top­lan­tı­sı var. Kü­re­sel ma­li kri­zin Türk fi­nans sek­tö­rü­ne ve eko­no­mi­mi­ze olum­suz yan­sı­ma­la­rı­nı en­gel­le­mek, mi­ni­mi­ze et­mek için alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­ler bu top­lan­tı­da net­le­şe­cek. Bu top­lan­tı­dan son­ra da Sa­yın Baş­ba­kan muh­te­me­len sa­lı gü­nü grup top­lan­tı­sın­da bu ted­bir­le­ri ka­mu­oyu­na du­yu­ra­cak. Hü­kü­met ön­ce fi­nans sek­tö­rü, da­ha son­ra da re­el sek­tör tem­sil­ci­le­ri ile alı­na­cak ted­bir­le­ri ko­or­di­ne et­mek üze­re bir­kaç kez bir ara­ya gel­di. Sen­di­ka tem­sil­ci­le­ri ile de gö­rü­şül­dü. Son bir­kaç gün­dür Ha­zi­ne-Mer­kez Ban­ka­sı, BDDK ve Hü­kü­me­tin eko­no­mi kur­may­la­rı ara­sın­da yo­ğun bir gö­rüş­me ve is­ti­şa­re tra­fi­ği var. Sa­nı­yo­rum yak­la­şık bir ay­dır de­vam eden bu is­ti­şa­re top­lan­tı­la­rı so­nu­cun­da alı­nan ka­rar­lar önü­müz­de­ki haf­ta­dan iti­ba­ren ha­ya­ta ge­çi­ri­le­cek. An­ka­ra bir ta­raf­tan dış kay­nak­lı eko­no­mik dur­gun­lu­ğu aş­ma­ya ça­lı­şır­ken di­ğer ta­raf­tan da ha­rıl ha­rıl ye­rel se­çim ha­zır­lı­ğı ya­pı­yor. AK Par­ti, bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı ile il­gi­li ka­mu­oyu araş­tır­ma­la­rı­nı ne­re­dey­se ta­mam­la­dı. Bay­ram­dan son­ra bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı açık­la­na­bi­lir. Ül­ke­miz için ha­yır­lı olur in­şal­lah.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT