BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bay­kal: IMF’siz pa­ket çık­mı­yor

Bay­kal: IMF’siz pa­ket çık­mı­yor

CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, IMF ile an­laş­ma ol­ma­dı­ğı için hü­kü­me­tin, eko­no­mik kri­ze kar­şı pa­ket açık­la­ya­ma­dı­ğı­nı id­di­a et­ti.CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, IMF ile an­laş­ma ol­ma­dı­ğı için hü­kü­me­tin, eko­no­mik kri­ze kar­şı pa­ket açık­la­ya­ma­dı­ğı­nı id­di­a et­ti. Bay­kal, par­ti­si­nin TBMM Grup top­lan­tı­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Pa­ket ni­ye çık­mı­yor? IMF ile an­laş­ma ol­ma­dı­ğı için pa­ket çık­mı­yor. IMF ile an­laş­ma­da ne bek­li­yor? Pa­ra bek­li­yor, dö­viz bek­li­yor. O ko­nu bel­li ol­ma­dı­ğı için, IMF’den ge­le­cek pa­ra­nın adı ko­nu­la­ma­dı­ğı için de IMF ile an­laş­ma ya­pı­la­mı­yor. IMF ile tar­tış­ma­nın ko­nu­su, Tür­ki­ye’ye ne ka­dar yar­dım ya­pı­la­ca­ğı­dır.” Bay­kal, eko­no­mik pa­ket çık­ma­dı­ğı için kri­zin yay­gın­laş­tı­ğı­nı, Tür­ki­ye’nin ise “sey­ret­ti­ği­ni” id­di­a et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT