BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cumhurbaşkanı Gül, bayramda Diyarbakır’da

Cumhurbaşkanı Gül, bayramda Diyarbakır’da

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, An­ka­ra Üni­ver­si­te­si’nin Af­ri­ka ile Tür­ki­ye ara­sın­da bi­lim­sel ve aka­de­mik alan­da ye­ni ve güç­lü bir köp­rü oluş­tur­mak ama­cıy­la kur­du­ğu An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Af­ri­ka Ça­lış­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin açı­lı­şı­nı yap­tı.> Mu­am­mer Tan AN­KA­RA İHA Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, An­ka­ra Üni­ver­si­te­si’nin Af­ri­ka ile Tür­ki­ye ara­sın­da bi­lim­sel ve aka­de­mik alan­da ye­ni ve güç­lü bir köp­rü oluş­tur­mak ama­cıy­la kur­du­ğu An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Af­ri­ka Ça­lış­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin açı­lı­şı­nı yap­tı. Açı­lış tö­re­nin­de ko­nu­şan Gül, Tür­ki­ye’nin Af­ri­ka’yı hiç­bir za­man yal­nız bı­rak­ma­dı­ğı­nı ve yal­nız bı­rak­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Tür­ki­ye, Af­ri­ka’nın prob­lem­le­ri­ni ken­di me­se­le­le­ri gi­bi gör­mek­te­dir, in­san­lı­ğın me­se­le­si gi­bi gör­mek­te­dir. Söz ko­nu­su sı­kın­tı­la­rın sa­de­ce Af­ri­ka­lı­la­rın omuz­la­rı­na bı­ra­kı­la­ma­ya­ca­ğı­na da inan­mak­ta­dır” şek­lin­de ko­nuş­tu. Cum­hur­baş­ka­nı bay­ra­mın ilk gü­nü Di­yar­ba­kır’da Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül bay­ram na­ma­zı­nı Di­yar­ba­kır’da kı­la­cak. 8 Ara­lık gü­nü bay­ram na­ma­zı­nı ta­ri­hi Ulu Ca­mi’de kıl­ma­sı bek­le­nen Gül, böl­ge­de­ki te­mas­la­rı­nın ar­dın­dan ay­nı gün baş­ken­te dö­ne­cek. Di­yar­ba­kır’da bay­ra­mın ilk gü­nü ha­va­nın gü­neş­li ikin­ci gü­nü ise sis­li ola­ca­ğı tah­min edi­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT