BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­ra de­li­ğin var­lı­ğı doğ­ru­lan­dı

Ka­ra de­li­ğin var­lı­ğı doğ­ru­lan­dı

Al­man as­tro­nom­la­rın araş­tır­ma­sı, ga­lak­si­miz Sa­man­yo­lu­’nun mer­ke­zin­de dev bir ka­ra de­lik bu­lun­du­ğu­nu te­yit et­ti.Al­man as­tro­nom­la­rın araş­tır­ma­sı, ga­lak­si­miz Sa­man­yo­lu­’nun mer­ke­zin­de dev bir ka­ra de­lik bu­lun­du­ğu­nu te­yit et­ti. As­troph­ysi­cal Jo­ur­nal der­gi­sin­de ya­yım­la­nan ma­ka­le­ye gö­re, Şi­li­’de­ki Av­ru­pa Gü­ney Göz­le­me­vi­’ni kul­la­nan Al­man gök bi­lim­ci­le­rin yap­tık­la­rı göz­lem­de, ka­ra de­li­ğin Gü­neş’­ten 4 mil­yon de­fa da­ha ağır ol­du­ğu tes­pit edil­di. Bi­lim adam­la­rı, 16 yıl sü­ren araş­tır­ma so­nun­da var­lı­ğı doğ­ru­la­nan dev ka­ra de­li­ğin 27 bin ışık yı­lı uzak­ta ol­du­ğu­nu, bu ka­ra de­lik­le­rin gö­re­vi­nin mad­de­yi bir ara­ya ge­tir­mek ol­du­ğu­nu dü­şün­dük­le­ri­ni kaydettiler.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT