BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çe­çen ko­mu­tan borç yü­zün­den mi öl­dür­üldü?

Çe­çen ko­mu­tan borç yü­zün­den mi öl­dür­üldü?

Çe­çe­nis­tan or­du­sun­da bin­ba­şı rüt­be­siy­le gö­rev yap­tı­ğı be­lir­ti­len ve Üm­ra­ni­ye’de ba­şın­dan ta­ban­cay­la vu­ru­la­rak öl­dü­rü­len İs­lam Ca­ni­be­kov’un, ala­cak me­se­le­si yü­zün­den hu­su­met­li ol­du­ğu bir ki­şi ta­ra­fın­dan bir sü­re­dir teh­dit edil­di­ği be­lir­til­di.Çe­çe­nis­tan or­du­sun­da bin­ba­şı rüt­be­siy­le gö­rev yap­tı­ğı be­lir­ti­len ve Üm­ra­ni­ye’de ba­şın­dan ta­ban­cay­la vu­ru­la­rak öl­dü­rü­len İs­lam Ca­ni­be­kov’un, ala­cak me­se­le­si yü­zün­den hu­su­met­li ol­du­ğu bir ki­şi ta­ra­fın­dan bir sü­re­dir teh­dit edil­di­ği be­lir­til­di. RUS­LA­RA KAR­ŞI SA­VAŞ­TI Po­lis, İs­lam Ca­ni­be­kov’un (37) ön­ce­ki gün eşi ve ço­cu­ğuy­la mi­sa­fir­lik­ten dö­ner­ken oto­mo­bi­liy­le gel­di­ği evi­nin önün­de ba­şın­dan 3 kur­şun­la vu­ru­la­rak öl­dü­rül­me­si­nin ar­dın­dan, Ca­ni­be­kov’un 9,5 yıl­lık eşi Ay­şe Ali­ya­va’nın bil­gi­si­ne baş­vur­du. Ali­ya­va ifa­de­sin­de, bir dö­nem Çe­çe­nis­tan or­du­sun­da bin­ba­şı rüt­be­siy­le Rus­la­ra kar­şı sa­va­şan eşi Ca­ni­be­kov ile İs­tan­bul’a ilk ola­rak 2002’de Gür­cis­tan üze­rin­den tu­rist vi­ze­siy­le ge­lip, Ka­dı­köy Ka­yış­da­ğı sem­tin­de otur­duk­la­rı­nı söy­le­di. TEHDİT EDİLİYORMUŞ Otur­ma iz­ni ala­rak 2 yıl bo­yun­ca eşiy­le Tür­ki­ye’de kal­dık­la­rı­nı an­la­tan Ali­ya­va, bu iz­nin 2004’te bit­me­si üze­ri­ne Gür­cis­tan’a dön­dük­le­ri­ni ve 2006’da ye­ni­den tu­rist vi­ze­siy­le İs­tan­bul’a gel­dik­le­ri­ni ifa­de et­ti. Ali­ya­va ay­rı­ca, İs­tan­bul’da bat­ta­ni­ye ti­ca­re­tiy­le uğ­ra­şan eşi Ca­ni­be­kov’un, ala­ca­ğı bu­lun­du­ğu için hu­su­met­li ol­du­ğu bir ki­şi ta­ra­fın­dan bir sü­re­dir teh­dit edil­di­ği­ni sa­vun­du.
Kapat
KAPAT