BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ­Der­viş: Dev­let­ler k­ri­ze or­tak çö­züm a­ra­ma­lı

­Der­viş: Dev­let­ler k­ri­ze or­tak çö­züm a­ra­ma­lı

Dün­ya­yı sa­ran k­ri­zin tah­min­ler­den bi­le kö­tü ol­du­ğu­nu söy­le­yen Bir­leş­miş Mil­let­ler Kal­kın­ma P­rog­ra­mı Baş­ka­nı Ke­mal Der­viş, “An­cak güç­lü teş­vik pa­ket­le­ri ve u­lus­la­ra­ra­sı ko­or­di­nas­yon gi­bi ted­bir­ler sa­ye­sin­de k­ri­zi at­la­ta­bi­li­riz” de­diWAS­HING­TON Ülke­ler­de­ki kriz­le­rin bir­bir­le­riy­le bağ­lan­tı­lı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Bir­leş­miş Mil­let­ler Kal­kın­ma Prog­ra­mı Baş­ka­nı Ke­mal Der­viş, dev­let­le­rin bir­lik­te iyi ko­or­di­nas­yon için­de ça­lış­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Dün­ya­sı sa­ran fi­nans ve eko­no­mi kri­zi­nin, ya­kın za­man­lar­da­ki ve­ri­le­re gö­re ya­pı­lan tah­min­ler­den bi­le kö­tü ol­du­ğu­nu kay­de­den Der­viş, an­cak güç­lü teş­vik pa­ket­le­ri ve ulus­la­ra­ra­sı ko­or­di­nas­yon gi­bi tedbirler sa­ye­sin­de çö­züm­le­ne­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. “Kriz se­be­biy­le ge­liş­miş ül­ke­ler­de­ki yıl­lık eko­no­mik kü­çül­me­nin, tah­min edi­len­den da­ha kö­tü ola­ca­ğı or­ta­ya çık­ma­ya baş­la­dı” di­yen Der­viş şöy­le ko­nuş­tu: “Ge­liş­mek­te olan pi­ya­sa­lar­da da özel sek­tör­de çök­me­ler mey­da­na gel­di. Pi­ya­sa gös­ter­ge­le­ri de gü­ve­nil­mez. Ör­ne­ğin ay­lar önce dün­ya­da bir va­ril pet­ro­lün fi­ya­tı­nın 200 do­la­ra çı­ka­bi­le­ce­ği yö­nün­de tah­min­ler bu­lu­nur­ken, şim­di bu tah­mi­nin 30 do­lar ci­va­rın­da yer alı­yor. Be­lir­siz­lik or­ta­mın­da kim ya­tı­rım ya­pa­bi­lir?” Kri­zin çö­zü­mü için doğ­ru adım­lar atıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni kay­de­den Der­viş şu tek­lif­ler­de bu­lun­du: “Eko­no­mik ha­ya­tı can­lan­dır­mak üze­re ha­zır­la­nan ve­ya ha­zır­la­na­cak teş­vik pa­ket­le­ri bü­yük bo­yut­lar­da ol­ma­lı. Teş­vik pa­ket­le­ri, dün­ya­da or­ta­la­ma ül­ke­le­rin GSYH’si­nin yüz­de 3’ü do­la­yın­da ol­ma­lı. Bu ra­ka­mın ABD’de ise da­ha da yük­sek be­lir­len­me­si ge­re­kir. Teş­vik pa­ket­le­ri­nin, uzun va­de­li, ve­rim­li­li­ği ar­tı­ra­cak ve is­tih­da­mı yük­sel­te­cek ted­bir­le­ri kap­sa­ma­sı la­zım.” Der­viş, ge­le­cek al­tı ayın zor ge­çe­ce­ği­ni, an­cak ar­ka­sın­dan gö­re­ce­li bir to­par­lan­ma­nın müm­kün ol­du­ğu­nu kay­det­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT