BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÖMER ÖZTÜRKMEN: ­Mil­lî de­ğer­ler­le ça­ğı ­yo­rum­la­yan adam

ÖMER ÖZTÜRKMEN: ­Mil­lî de­ğer­ler­le ça­ğı ­yo­rum­la­yan adam

Türk fi­kir ha­ya­tı­nın ö­nem­li ka­lem­le­rin­den, ba­sın ve si­ya­set dün­ya­sı­nın du­a­yen­le­rin­den ya­za­rı­mız Ö­mer Öz­türk­men, ken­di­si i­çin dü­zen­le­nen say­gı gü­nün­de dost­la­rı, ta­le­be­le­ri ve se­ven­le­riy­le bir a­ra­ya gel­di.Türk fi­kir ha­ya­tı­nın ö­nem­li ka­lem­le­rin­den, ba­sın ve si­ya­set dün­ya­sı­nın du­a­yen­le­rin­den ya­za­rı­mız Ö­mer Öz­türk­men, ken­di­si i­çin dü­zen­le­nen say­gı gü­nün­de dost­la­rı, ta­le­be­le­ri ve se­ven­le­riy­le bir a­ra­ya gel­di. Ede­bi­yat Sa­nat ve Kül­tür Araş­tır­ma­la­rı Der­ne­ği (ES­KA­DER), Türk fi­kir ha­ya­tı­nın önem­li isim­le­rin­den ya­za­rı­mız Ömer Öz­türk­men adı­na bir say­gı gü­nü dü­zen­le­di. Be­ya­zıt Dev­let Kü­tüp­ha­ne­si’n­de ön­ce­ki gün ger­çek­leş­tiri­len et­kin­lik­te dost­la­rı ve ta­le­be­le­ri Ömer Öz­türk­men’in fi­kir, ba­sın, si­ya­set ve ilim ha­ya­tı­mı­za ka­zan­dır­dık­la­rı­nı an­lat­tı. ES­KA­DER Baş­ka­nı Meh­met Nu­ri Yar­dım’ın ida­re et­ti­ği top­lan­tı­ya; ya­za­rın eşi Se­vim Öz­türk­men’in ya­nı sı­ra ara­la­rın­da Ge­nel Ya­yın Mü­dü­rü­müz Nuh Al­bay­rak, ya­zar­la­rı­mız İs­ma­il Ka­pan, Re­sul İz­mir­li, Ya­vuz Bü­lent Bâ­ki­ler, Ker­kük Vak­fı Baş­ka­nı İz­zet­tin Ker­kük’ün de bu­lun­du­ğu bir­çok ga­ze­te­ci, şa­ir, ya­zar, aka­de­mis­yen ve kül­tür sa­nat ada­mı ile çok sa­yı­da se­ve­ni ka­tıl­dı. BİR DA­VA ADA­MI Ya­zar hak­kın­da dü­şün­ce­le­ri­ni di­le ge­ti­ren ko­nuş­ma­cı­lar, Öz­türk­men’in bir da­va ada­mı ol­du­ğu­nu ve Türk bi­lim ta­ri­hin­de ye­ri dol­du­ru­la­ma­ya­cak çalışmalara im­za at­tı­ğı­nı söy­le­diler. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan söz alan Ömer Öz­türk­men, “Eğer ben­de ger­çek­ten bir şey var­sa onu genç­li­ğim­de ya­nın­da bu­lun­du­ğum dört ki­şi­ye borç­lu­yum. Bun­lar­ Ne­cip Fa­zıl Kı­sa­kü­rek, Pe­ya­mi Sa­fa, Ah­met Ham­di Tan­pı­nar ve Nu­ret­tin Top­çu’dur. Biz bü­yük­le­ri­mi­zi sı­ğın­ma ye­ri ola­rak gö­rü­yor­duk. Bu bü­yük­le­ri ta­nı­mak bi­ze Al­lah’ın bir lüt­fu idi. Bun­la­rın ya­nın­da fi­kir ha­zi­ne­miz do­lu­yor­du. Be­ya­zıt’ta­ki kül­li­ye­de ede­bi­yat­çı­la­rın şa­ir­le­rin on met­re öte­sin­de otu­rur, ko­nuş­tuk­la­rı­na ku­lak ka­bar­tır­dık. On­lar bi­ze bi­zim ta­ri­hi­mi­zin yıl­dız­la­rı­nı an­la­tır­lar­dı. Bil­has­sa Ne­cip Fa­zıl’ın üze­ri­miz­de çok bü­yük emek ve te­si­ri var­dı” de­di. Mehmet Nuri Yardım’ın idare ettiği toplantıda Ömer ve Sevim Öztürkmen çiftini Genel Yayın Müdürümüz Nuh Albayrak ile yazarlarımız İsmail Kapan ve Resul İzmirli yalnız bırakmadı. MA­VE­RA DÜ­ŞÜN­CE ŞART Gü­nü­müz me­se­le­le­ri­ne de te­mas eden Ömer Öz­türk­men, mü­cer­ret dü­şün­ce­nin top­lu­mu­muz­da za­yıf­la­dı­ğı­nı an­lat­tı. Ya­zar, “Ta­sav­vuf dü­şün­ce­mi­zi ge­ri­de bı­rak­tık. Biz­den ev­vel­ki top­lum ha­ya­tı­mız­da ha­kim­di, fa­kat gü­nü­müz­de es­ki­si ka­dar güç­lü de­ğil. Bi­zim so­yut dü­şün­ce­le­re kar­şı ma­ve­ra dü­şün­me­miz ge­re­ki­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu. Genç­le­rin Ömer Öz­türk­men’in şi­ir ve marş­la­rı­nı oku­du­ğu et­kin­li­ğin so­nun­da ya­za­rın fo­to­ğraf ve ça­lış­ma­la­rı­ndan olu­şan bir ser­gi ge­zil­di. Öztürkmen’e Ker­kük dernek ve vakıfları ile ES­KA­DER adı­na ya­za­rı­mız Ya­vuz Bü­lent Bâ­ki­ler ta­rafı­ndan plaket ve hediye tak­dim edil­di. I­rak Türk­le­ri Kül­tür ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Ge­nel Baş­ka­nı Meh­met Tü­tün­cü, Öztürkmen’e günün hatırasına bir plaket verdi. HAYATI MÜCADELE Türk bi­li­mi­ne hiz­meti büyük 1929 yı­lın­da İs­tan­bul’da do­ğan şair ve yazar Ömer Öz­türk­men, Ker­kük­lü şa­ir Meh­met Ra­sih Bey’in oğ­lu­dur. İs­tan­bul Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Türk Di­li ve Ede­bi­ya­tı Bö­lü­mün­den me­zun ol­du. Da­ha li­se öğ­ren­ci­si iken şi­ir ve ya­zı yaz­ma­ya baş­la­dı. Üni­ver­si­te­de okur­ken ga­ze­te­ci­li­ğe atıl­dı. 1950’de Tan­rı­da­ğı der­gi­si­ni çı­kar­dı. 1951’de çı­kar­dı­ğı Ka­ra­ke­di der­gi­siy­le mi­zah kül­tü­rün­de önem­li bir yer edin­di. Ne­cip Fa­zıl Kı­sa­kü­rek’in Bü­yük Do­ğu ga­ze­te­si­nin ya­zı iş­le­ri mü­dür­lü­ğü­nü yap­tı, ba­sın su­çun­dan iki ay ha­pis­te yat­tı. Or­ta Do­ğu ga­ze­te­si­nin ku­ru­cu­la­rı ara­sın­da yer al­dı. 1965 yı­lın­da Ada­let Par­ti­si’nden Bur­sa mil­let­ve­ki­li seçildi. En ol­gun şi­ir­le­ri­ni, 1975 yı­lın­da bas­tır­dı­ğı “Taş­kent’te Sa­bah Na­ma­zı” ad­lı ki­ta­bın­da ya­yın­la­dı. Bu şi­ir­le­rin­den, “Ma­laz­girt Mar­şı” bes­te­le­ne­rek, dil­den di­le do­laş­tı. 1984’te İn­san ve Kâi­nat der­gi­si­ni çı­kar­dı ve 10 yıl bo­yun­ca yö­net­ti. Bu yıl­lar­da Türk bi­lim ta­ri­hin­de önem­li yer tut­muş yurt dı­şın­da­ki bi­lim adam­la­rı­nın ül­ke­ye dön­me­si­ni sağ­la­dı. O yıl­lar­da ga­ze­te­miz­de yaz­ma­ya baş­la­yan Öz­türk­men, 30 yı­la ya­kın bir za­man­dır tec­rü­be­le­ri­ni oku­yu­cu­la­rı­mız­la pay­la­şı­yor. Kuantum fiziği konusunda Türkiye’de ilk akla gelen isim olan ya­za­rın “Göz­ya­şı Me­de­ni­ye­ti”, “Zih­ni­yet İn­kı­lâ­bı”, “Bi­lim­den Dam­la­lar”, “Ge­le­ce­ğin Eşi­ğin­de” ve “Ka­rın­ca­lar­dan Özür Di­le­rim” isim­le­rin­de çok sa­yı­da ese­ri bu­lu­nu­yor. NE DE­Dİ­LER? İS­Tİ­KA­MET ZEN­Gİ­Nİ Er­şat Hür­müz­lü ( Cum­hur­baş­ka­nı­nın Or­ta Do­ğu Da­nış­ma­nı): Öz­türk­men bir va­kıf in­san­dır. Bi­zim nes­li­mi­ze bü­yük eme­ği geç­miş bir ay­dın­dır. İs­ma­il Ka­pan (Ga­ze­te­ci, Ya­zar): Ömer Öz­türk­men 80 ya­şın­da bir de­li­kan­lı(!) ola­rak biz genç­le­re her yö­nüy­le ör­nek olu­yor. Bu ya­şın­da bir fi­kir ada­mı­na, bir mü­nev­ve­re ya­kı­şır tarz­da, hiç ara ver­me­den il­mi araş­tır­ma­lar ya­pı­yor; ma­ka­le­ler, ki­tap­lar ya­zı­yor. Re­sul İz­mir­li (Ga­ze­te­ci, Ya­zar): Fi­kir çi­le­si çek­miş bir in­san. Bi­zim ne­sil­le­re bi­lim ta­ri­hi­nin ne ka­dar önem­li ol­du­ğu­nu gös­ter­di. Bü­yük bir il­me sa­hip ol­du­ğu hal­de faz­la­ca göz önün­de bu­lun­ma­dı. Bu da son de­re­ce dik­kat çe­ken bir te­va­zu ör­ne­ği­dir. İz­zet­tin Ker­kük (Ker­kük Vak­fı Baş­ka­nı): Ken­di­siy­le 1949 yı­lın­dan be­ri be­ra­be­riz. Her za­man her adım­da, Irak Tür­kü­nün da­va­sı­na hiz­met et­ti. Bu yol­da ön­der ol­du. Za­ten ilk ki­ta­bı da Ker­kük üze­ri­ne­dir. Sup­hi Sa­at­çi (Ker­kük Vak­fı Ge­nel Sek­re­te­ri): Ömer Öz­türk­men Irak Türk­le­ri­nin ye­tiş­tir­di­ği bir da­va ada­mı­dır. Bi­ze ışık tut­muş mür­şi­di­miz­dir. Her mev­zu­ya soy­lu bir ba­kı­şı, de­rin ana­liz­le­ri var­dır. Gür­büz Azak (Res­sam, Ya­zar): İs­ti­ka­met zen­gi­ni bir in­san. Dü­şün­ce­de hu­dut sı­nır­la­rı yok. Dur­du zan­ne­di­yor­su­nuz, bir ba­kı­yor­su­nuz de­vam edi­yor. Ömer Öz­türk­men ha­ya­tım­da kıs­kan­dı­ğım üç ki­şi­den bi­ri­dir. Ol­cay Ya­zı­cı (Şa­ir, Ya­zar): Ömer Öz­türk­men ça­ğı sor­gu­la­yan bir mü­nev­ver, kök ve gök bil­gi­ye sa­hip bir bü­yük da­va ada­mı­dır. Mev­la­na gi­bi, bir aya­ğı ken­di kül­tü­rün­de bir aya­ğı dün­ya­da. O şar­kın ço­cu­ğu ir­fa­nı­mı­zın in­sa­nı­dır. Hü­se­yin Sa­rı­koç (Ga­ze­te­ci): Tür­ki­ye’de ye­ri dol­du­ru­la­maz hiz­met­ler­de bu­lun­du. 1985’li yıl­lar­da İnsan ve Kâi­nat der­gi­siy­le Tür­ki­ye’ye is­ti­ka­met gös­ter­di. Fu­at Sez­gin gi­bi yurt dı­şın­da­ki bi­lim adam­la­rı­nın ge­ri dön­me­si­ni sağ­la­dı. Ün­lü Çağ­rı fil­mi­ni ül­ke­mi­ze ge­ti­ren ilk odur. Ra­ma­zan Ay­dın (Ga­ze­te­ci): Ömer Öz­türk­men şark me­de­ni­ye­ti­nin ye­tiş­tir­di­ği bir viz­yon ve gö­nül ada­mı­dır. Biz bü­tün İs­lam dün­ya­sı­nın umu­du olan bir top­lu­muz. Ömer abi bu­nun far­kın­day­dı. O kav­ran­ma­sı zor bir in­san­dır. Ke­mal Çift­çi (Yö­net­men, Ya­pım­cı): Yurt dı­şın­da­ki bir­çok bi­lim ada­mı­nın ül­ke­ye dön­me­sin­de kat­kı­la­rı ol­du. Onun sa­ye­sin­de çok iyi öğ­ren­ci­ler ye­tiş­ti. Dur­sun Gür­lek (Ta­rih­çi -Ya­zar): Ömer Öz­türk­men üs­ta­dı­mız ya­şa­yan bir İs­tan­bul be­ye­fen­di­si­dir. Me­de­ni­ye­ti­miz­de­ki de­rin­li­ği 20 ya­şın­da­ki bir de­li­kan­lı gi­bi keş­fet­me­yi bil­miş bir in­san­dır. Ne­fi De­mir­ci (Türk­me­ne­li İn­san Hak­la­rı Der­ne­ği Onur­sal Ba­şa­nı): Irak Tür­kü­nün hak­lı da­va­sı­nın ön­der­le­rin­den bi­ri­dir. Muh­te­rem Yü­ce­yıl­maz (Ya­zar): Öz­türk­men’i geç ta­nı­mış ol­ma­nın üzün­tü­sü­nü ya­şı­yo­rum. Sa­hip çı­kıl­ma­sı ge­re­ken bir de­ğer. BİR HATIRA Muh­te­şem ce­vap Say­gı gü­nün­de, ya­za­rı­mız İs­ma­il Ka­pan, Ömer Öz­türk­men’in na­sıl bir söz üs­ta­dı ol­du­ğu­nu şu ha­tı­ra ile an­lat­tı: “Ömer Öz­türk­men Ede­bi­yat Fa­kül­te­sin­de okur­ken Ka­ra­ke­di der­gi­si­ni çı­ka­rır. Bu der­gi 120 bin bas­kı ya­pa­rak, bu­gün da­hi eri­şil­me­si zor bir tira­ja ula­şır. Ho­ca­la­rı Ömer Öz­türk­men ve ar­ka­daş­la­rı­nın bu ba­şa­rı­sı­na de­ği­şik bir göz­le bak­ma­ya baş­lar. Bir gün Meh­met Kap­lan söz­lü im­ti­han­da Öz­türk­men’e “Söy­le ba­ka­lım, mi­zah ne­dir” di­ye so­rar. Ömer Öz­türk­men’in ce­va­bı muh­te­şem­dir: “Mi­zah, her­hal­de mi­zah der­gi­si çı­ka­rıp mi­za­hın ne ol­du­ğu­nu bil­me­mek­tir.” Bu ce­vap üze­ri­ne Meh­met Kap­lan 4 yıl bo­yun­ca Ömer Öz­türk­men’e so­ru sor­maz.” Ar­va­si Ho­ca anı­la­cak ES­KA­DER, 18 Ara­lık­ta ya­şa­yan şa­ir­ler kon­fe­rans­la­rı çer­çe­ve­sin­de Al­tu­ni­za­de Kül­tür Mer­ke­zin­de M. Ze­ki Ak­dağ’ı ko­nuk ede­cek. 27 Ara­lık’ta da Türk-İs­lam Ül­kü­sü­nün fi­kir ba­ba­sı S. Ah­met Ar­va­si Ho­ca ile s­tik­lâl Şa­iri­miz M. Akif Er­soy ve­fat yıl­dö­nüm­le­rin­de Be­ya­zıt Dev­let Kü­tüp­ha­ne­sin­de sa­at 13:00’te yâd edi­le­cek. Et­kin­lik­ler her­ke­se açık ola­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT