BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ZİRVEYE YÜRÜYOR 2-0

ZİRVEYE YÜRÜYOR 2-0

Av­ru­pa’dan li­ge dö­nen F.Bah­çe, An­tal­ya’yı mağ­lup e­dip li­der­le a­ra­sın­da­ki pu­an far­kı­nı 2’ye in­dir­di. Gol­ler Gü­i­za ve Lu­ga­no’danAv­ru­pa’dan li­ge dö­nen F.Bah­çe, An­tal­ya’yı mağ­lup e­dip li­der­le a­ra­sın­da­ki pu­an far­kı­nı 2’ye in­dir­di. Gol­ler Gü­i­za ve Lu­ga­no’dan ÖZ­Dİ­LEK’İN SİF­TA­HI! Haf­ta için­de Di­na­mo Ki­ev’e mağ­lup ola­rak Av­ru­pa def­te­ri­ni ka­pa­tan F.Bah­çe, An­tal­yas­por kar­şı­sın­da ta­raf­ta­rı­na ken­di­si­ni af­fet­tir­me­nin ve ya­ra sar­ma­nın pe­şin­dey­di. Bu hırs­la baş­la­dı­ğı ma­çı kı­sa sü­re­de tek ka­le­ye çe­vi­ren sa­rı-la­ci­vert­li ekip, Ka­dı­köy’de çok­ça gir­di­ği gol po­zis­yo­nun­dan sa­de­ce iki­si­ni ta­be­la­ya yan­sı­ta­rak zir­ve ya­rı­şın­da­ki or­tak­lı­ğı­nı sür­dür­dü. Kon­ten­jan se­be­biy­le Dei­vid’in ku­lü­be­de baş­la­dı­ğı, Ki­ev’e gö­tü­rül­me­yen Ka­zım ve Em­re’nin ise ilk 11’de ol­du­ğu F.Bah­çe, An­tal­yas­por’da gö­re­ve gel­di­ğin­den be­ri (6 haf­ta­dır) mağ­lu­bi­yet yü­zü gör­me­yen tek­nik di­rek­tör Meh­met Öz­di­lek’e ilk ye­nil­gi­si­ni tat­tır­dı. PER­DE­Yİ GÜİ­ZA AÇ­TI Baş­la­ma dü­dü­ğüy­le bir­lik­te oyu­nu ra­kip ala­na yı­kan F.Bah­çe 11’de go­lü bul­du. Alex’in kö­şe vu­ru­şun­da Lu­ga­no ka­fay­la aşır­dı, ar­ka di­rek di­bin­de­ki Güi­za to­pu ka­fay­la fi­le­le­re it­ti: 1-0. 20’de Ka­zım’ın ne­fis vo­le­si az fark­la au­ta gi­der­ken, 22’de Uğur Bo­ral’ın kö­şe­ye gi­den sert şu­tu­nu ka­le­ci Ömer par­mak­la­rı­nın ucuy­la çı­kar­dı. 31’de Em­re’nin pa­sın­da ka­le­ciy­le kar­şı kar­şı­ya ka­lan Güi­za, to­pu fark­lı şe­kil­de au­ta at­tı. 38’de Yal­çın, Güi­za’yı ce­za sa­ha­sı için­de for­ma­sın­dan çe­ke­rek en­gel­le­di; an­cak ha­kem Bü­lent Yıl­dı­rım yar­dım­cı­sı­nın ika­zı­na rağ­men “de­vam” de­di. 43’te Vol­kan, Jo­si­co’ya yap­tı­ğı sert fa­ul son­ra­sı gör­dü­ğü ikin­ci sa­rı kart­la oyun dı­şın­da kal­dı. BİR Dİ­RE­ĞE, BİR Fİ­LE­YE 53’te Se­dat’ın ara to­pu­na ha­re­ket­le­nen Dji­eho­ua ka­le­ci Vol­kan ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı; an­cak to­pu sa­ğa çe­kip ken­di açı­sı­nı da­ra­lan si­ya­hi oyun­cu, is­te­di­ği vu­ru­şu ya­pa­ma­yın­ca po­zis­yon aut­la bit­ti. 64’te R.Car­los’un fri­ki­ğin­de Ömer to­pu son an­da kö­şe­den çı­kar­dı; po­zis­yo­nu ta­kip eden Güi­za’nın ar­ka di­re­ğe or­ta­sın­da Lu­ga­no’nun ka­fa­yı vur­du, me­şin yu­var­lak üst di­rek­te pat­la­dı. 65’te Dei­vid kö­şe vu­ru­şu­nu R.Car­los’a pas ola­rak kul­lan­dı; Bre­zil­ya­lı yıl­dı­zın de­fans­tan dö­nen sert şu­tu­nu ta­kip eden Lu­ga­no ka­ya­rak yap­tı­ğı vu­ruş­la ağ­la­rı gör­dü: 2-0. 71’de Ab­dul­lah’ın Vol­kan’la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı po­zis­yon­da ağ­la­ra gön­der­di­ği top, yar­dım­cı ha­ke­min yan­lış of­sayt bay­ra­ğıy­la ge­çer­li sa­yıl­ma­dı. > M. Emin ULUÇ Şük­rü Sa­ra­coğ­lu S­ta­dı, 14 A­ra­lık 2008 >> F.BAHÇE 2 Vol­kan De­mi­rel 6 ­Gök­han 6.5 ­Lu­ga­no 8 E­du 6.5 ­Ro­ber­to Car­los 6.5 ­Jo­si­co 6.5 Em­re 7 (Ve­der­son dk.80) 5 ­Ka­zım 6.5 A­lex 6 (De­i­vid dk.61) 6 U­ğur 6.5 (De­niz dk.74) 5 ­Gü­i­za 6.5 Vol­kan Ba­ba­can A­li Ön­der ­Ya­sin T.D: Lu­is A­ra­go­nes >> ANTALYA 0 Ö­mer 6 ­Se­dat 6 ­Va­hap 5 ­Yal­çın 5 ­Şe­nol 5.5 A­li Zi­to­u­ni 5.5 Er­tuğ­rul 4 (Vol­kan Al­tın dk.30) 5 ­Vol­kan Ars­lan 3 Ab­dul­lah 5 (Ng­wen­ya dk.90+1) ? D­ji­e­ho­u­a 5 (Ah­met dk.78) 4 St­ra­ka 5 ­Fev­zi ­Mu­sa ­Re­cep İd­ris T.D: Meh­met Öz­di­lek GOL­LER: Gü­i­za (dk.11), Lu­ga­no (dk.65) ­HA­KEM­LER: Bü­lent Yıl­dı­rım, A­dil Si­nem, Al­pas­lan De­deş Çıldırdı, çıldırttı Lig­de 4. go­lü­nü a­tan Gü­i­za ga­li­bi­yet­te ö­nem­li rol oy­nar­ken, ka­çır­dı­ğı po­zis­yon­lar­la da tep­ki top­la­dı SE­VİNÇ­TEN ŞA­ŞIR­DI F.Bah­çe, Ka­dı­köy’de hiç ye­nil­me­di­ği An­tal­ya kar­şı­sın­da bir kez da­ha ka­zan­dı. F.Bah­çe bol po­zis­yon ü­ret­ti­ği maç­ta 2 gol kay­de­de­rek sa­vur­gan­lı­ğı­nı sür­dür­se de al­dı­ğı 3 pu­an­la zir­ve­ye bi­raz da­ha yak­laş­tı. Be­şik­taş ma­çın­da at­tı­ğı gol i­le ta­kı­mı­na ga­li­bi­ye­ti ge­ti­ren Gü­i­za, lig­de­ki 4. go­lü­nü An­tal­ya ağ­la­rı­na bı­ra­kır­ken ta­kı­mı­na 3 pu­an da­ha ka­zan­dır­dı. İs­pan­yol gol­cü, at­tı­ğı gol i­le t­ri­bün­ler­den bü­yük al­kış a­lır­ken, ne ya­pa­ca­ğı­nı şa­şır­dı. Ön­ce ta­raf­ta­ra ko­şan son­ra ta­kım ar­ka­daş­la­rıy­la ku­cak­la­şan Gü­i­za, ar­dın­dan ku­lü­be­ye git­ti ve i­da­ri me­na­jer Vol­kan Bal­lı i­le Ve­der­son’a sa­rıl­dı. Gü­i­za at­tı­ğı go­le rağ­men ka­çır­dı­ğı i­na­nıl­maz fır­sat­lar­la ta­raf­tar­dan tep­ki de top­la­dı. Se­zon ba­şın­dan bu ya­na bü­yük bir sa­bır­la Ok­çu’ya des­tek ve­ren sa­rı-­la­ci­vert­li ta­raf­tar­lar üst üs­te ka­çan gol­le­rin ar­dın­dan Gü­i­za’yı yu­ha­la­dı. ­NO­EL KART­LA­RI MI? ­Ma­çın en il­ginç an­la­rın­dan bi­ri i­se 38’de ya­şan­dı. Ce­za a­la­nı i­çin­de yer­de ka­lan Gü­i­za’nın pe­nal­tı bek­len­ti­si­ni ha­kem Bü­lent Yıl­dı­rım gör­mez­den gel­di. Yar­dım­cı­sı Al­pas­lan De­deş’in mik­ro­fon­dan de­fa­lar­ca “Bü­lent A­bi pe­nal­tı” de­me­si de Yıl­dı­rım’ın ka­ra­rı­nı de­ğiş­tir­me­di. Bu a­ra­da gol at­ma­ya a­lı­şan Lu­ga­no, An­tal­ya’yı da boş geç­me­di. U­ru­gu­ay­lı s­to­per, ta­kı­mı­nın 2. go­lü­nü kay­de­de­rek gol sa­yı­sı­nı 4’e çı­kar­dı ve Gü­i­za i­le o­lan ya­rı­şı­nı sür­dür­dü! Ö­te yan­dan haf­ta­lar­dır kart sı­nı­rın­da oy­na­yan Lu­ga­no i­le E­du bu maç­ta gör­dük­le­ri sa­rı kart­lar i­le Kon­ya dep­las­ma­nı ön­ce­si ce­za­lı du­ru­ma düş­tü. F.Bah­çe’nin sa­vun­ma­sı­nı çö­ker­ten bu du­rum A­ra­go­nes’i şim­di­den sı­kın­tı­ya so­kar­ken, Gü­ney A­me­ri­ka­lı­la­rın a­de­ta bi­le­rek kart gör­me­le­ri No­el ta­ti­li ön­ce­si a­kıl­lar­da so­ru i­şa­ret­le­ri­ne ne­den ol­du! An­tal­yas­por­lu Se­dat da dün kart gö­re­rek ce­za­lı du­ru­ma düş­tü. ARA­GO­NES: KA­HİN ­DE­Ğİ­LİM F.Bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Lu­is Ara­go­nes, dev­re ara­sın­da trans­fer is­te­me­di­ği­ni açık­la­dı. İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı An­tal­yas­por ma­çı­nın ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “İkin­ci dev­re için de­ğil, da­ha son­ra ha­zi­ran gi­bi ge­tir­me­yi dü­şün­dü­ğü­müz oyun­cu­lar ola­bi­lir. Ocak ayın­da trans­fer vak­ti­nin gel­di­ği­ni dü­şün­mü­yo­rum. Ge­len bir oyun­cu bel­ki de form tut­tuk­tan 6 ay son­ra gön­de­ri­le­cek” der­ken se­zon so­nun­da şam­pi­yon ol­ma­yı is­te­dik­le­ri­ni an­cak ka­hin ol­ma­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di. F.BAHÇE NOTLARI Alex’ten öze­leş­ti­ri F.Bah­çe’nin Bre­zil­ya­lı yıl­dı­zı Alex, son za­man­lar­da per­for­man­sı­nın dü­şük ol­du­ğu­nu ka­bul et­ti. “Alex’in per­for­man­sı dü­şük di­yen­le­re so­nu­na ka­dar ka­tı­lı­yo­rum” di­yen sam­ba­cı, “Sa­kat­lık­tan dön­düm ve or­ta­la­ma­ma­nın al­tın­da oy­nu­yo­rum. Ben ça­lı­şa­rak bu­nu dü­zel­te­ce­ğim. Za­ten bu­nun ör­nek­le­ri­ni da­ha ön­ce de ver­dim” şek­lin­de ko­nuş­tu. Koç’tan trans­fer sin­ya­li F.Bah­çe As­baş­ka­nı Ali Koç, 2-0’lık An­tal­ya ga­li­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan se­zo­nun ilk ya­rı­sı­nı de­ğer­len­dir­di. İlk 6 haf­ta­dan son­ra­ki per­for­man­sın si­yah­la be­yaz ka­dar fark­lı ol­du­ğu­nu be­lir­ten genç yö­ne­ti­ci, “İkin­ci ya­rı­da da­ha iyi bir F.Bah­çe iz­let­ti­re­bil­mek için biz de yö­ne­tim ola­rak ge­re­ke­ni ya­pa­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu. Uğur: En iyi­si biz F.Bah­çe’nin ba­şa­rı­lı or­ta sa­ha oyun­cu­su Uğur Bo­ral ma­çın ar­dın­dan, ra­kip­le­ri 10 ki­şi kal­ma­dan ön­ce de oyu­nun tek ha­ki­mi­nin ken­di­le­ri ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Li­gin en ka­li­te­li kad­ro­su­na sa­hip ol­duk­la­rı­nı id­di­a eden genç oyun­cu, “Şam­pi­yon­lu­ğun en önem­li ada­yı da bi­ziz” şek­lin­de ko­nuş­tu. Gö­nül sev­da­sı F.Bah­çe ta­raf­tar­la­rı maç ön­ce­si Gök­han Gö­nül’e bü­yük sev­gi gös­te­ri­sin­de bu­lun­du. Isın­mak için sa­ha­ya çı­kan fut­bol­cu­lar­dan sa­de­ce Gök­han’a te­za­hü­rat ya­pan ta­raf­tar­la­rın ay­nı es­na­da “Bu for­ma­nın hak­kı­nı ve­ren­ler as­la yal­nız kal­maz” pan­kar­tı­nı aç­ma­sı da ma­ni­dar­dı. Bu ara­da ta­raf­tar­la­rın da­ve­ti üze­ri­ne tri­bün­le­re ko­şan Gök­han, an­tre­nör Car­los’tan fır­ça ye­di. Sa­kat­lar dön­dü! Ki­ev dep­las­ma­nı­na sa­kat ol­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le gö­tü­rül­me­yen Em­re ile Ka­zım, An­tal­ya kar­şı­sın­da ilk 11’de sah­ne al­dı. Ha­fif sa­kat­lı­ğı bu­lu­nan Sel­çuk’u ris­ke et­me­yen Ara­go­nes, Jo­si­co’nun ya­nın­da Em­re’ye gö­rev ve­rir­ken, Dei­vid’i de ye­de­ğe çe­kip sağ ka­na­dı Ka­zım’a tes­lim et­ti. Güi­za 18 ki­şi­lik kad­ro­da tek for­vet ola­rak dik­kat çek­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT