BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çı­rak bı­rak öy­le bı­rak!

Çı­rak bı­rak öy­le bı­rak!

Tam üç ay ön­ce “Olim­pi­yat­la­ra na­sıl ha­zır­lan­ma­lı­yız?” di­ye ya­zı yaz­mış­tık. O gün­den bu gü­ne de­ği­şik­lik var mı di­ye dok­san gü­nü de­ğer­len­dir­dim. Dev­let spor­cu­su un­va­nı, Av­ru­pa ve dün­ya­da ilk üçe gi­ren genç BES­YO me­zun­la­rı­nın öğ­ret­men ola­rak atan­ma­la­rı, 1000 ye­te­nek­li spor­cu­nun ma­aş ala­cak ol­ma­la­rı... dı­şın­da de­ği­şen bir şey yok!Tam üç ay ön­ce “Olim­pi­yat­la­ra na­sıl ha­zır­lan­ma­lı­yız?” di­ye ya­zı yaz­mış­tık. O gün­den bu gü­ne de­ği­şik­lik var mı di­ye dok­san gü­nü de­ğer­len­dir­dim. Dev­let spor­cu­su un­va­nı, Av­ru­pa ve dün­ya­da ilk üçe gi­ren genç BES­YO me­zun­la­rı­nın öğ­ret­men ola­rak atan­ma­la­rı, 1000 ye­te­nek­li spor­cu­nun ma­aş ala­cak ol­ma­la­rı... dı­şın­da de­ği­şen bir şey yok! Kı­sa va­de­de 2012, or­ta va­de­de 2016, uzun va­de­de 2020 he­def ola­rak se­çil­me­li. Plan­lar de­vam­lı­lık arz et­me­li. 2012 bit­ti­ğin­de 2024 dev­re­ye so­kul­ma­lı ki ba­şa­rı de­vam­lı­lık gös­ter­sin. Olim­pi­yat­lar­da “iş ya­pa­cak” ye­te­nek­li spor­cu­la­rı or­ta­ya çı­kar­ma­lı­yız. Us­ta­lar çı­rak bı­rak­ma­dan bı­rak­tı. Spo­ru bı­ra­kan bu elit isim­ler­den mut­la­ka ya­rar­lan­ma­lı­yız. Ocak ayın­da fe­de­ras­yon­lar se­çim iş­le­ri­ni bi­tir­miş ola­cak. Bü­tün fe­de­ras­yon­lar 2020 yı­lı­na ka­dar ne ya­pa­cak­la­rı­nı özet ha­lin­de ha­zır­lı­yıp im­za ata­rak GSGM’ ye ver­me­li­ler. Türk spo­ru sü­rat­le dev­let po­li­ti­ka­sı­nı be­lir­le­me­li­dir. GSGM olim­pik bran­şı olan fe­de­ras­yon­lar­la ya­rım­şar gün ön ça­lış­ma yap­ma­lı. Net ola­rak 2012 Olim­pi­yat­la­rın­da ne ya­pı­la­cak, han­gi he­def­ler is­te­ne­cek, viz­yon ve mis­yon ne ola­cak... açık ola­rak or­ta­ya kon­ma­lı­dır. Fe­de­ras­yon­lar­da me­na­jer­ler­lik ku­ru­mu yer­leş­ti­ril­me­li­dir. Tüm olim­pik branş­la­ra hiz­met ve­re­bi­le­cek Tıp Mer­ke­zi ile Bi­lim Mer­ke­zi mut­la­ka ça­ğın tek­no­lo­ji­si­ne uy­gun ola­rak oluş­tu­rul­ma­lı­dır. Fe­de­ras­yon­lar ta­nı­tım ve pa­zar­la­ma­yı özel te­şeb­bü­se ver­me­li, spon­sor­lar da ar­tık Spor To­to’nun dı­şın­dan bu­lun­ma­lı­dır. Tür­ki­ye’nin cid­di bir olim­pi­yat ha­zır­lan­ma spor komp­lek­si­ne ih­ti­ya­cı var. Bir yer­den baş­la­ma­lı. Per­for­mans için bi­lim ve tıp çok bü­yük bir ih­ti­yaç. Es­ki­den SE­SAM bu­nu ger­çek­leş­ti­ri­yor­du. Yi­ne şim­di­den sağ­lık gru­bu işe ko­yul­ma­lı. Yu­ka­rı­da zik­ret­tik; fe­de­ras­yon­lar bir pro­fes­yo­nel me­na­jer­le söz­leş­me yap­ma­lı ve so­rum­lu­luk al­tı­na gir­me­li.. Mil­li ta­kım tek­nik he­yet­le­ri­ni be­ra­ber ata­ma­lı­lar. Pren­sip ola­rak da Rus­ya’nın şu an­da uy­gu­la­dı­ğı sis­te­mi ge­tir­me­li­ler. Per­for­mans de­dik.. Kim var eli­miz­de 2012 için? Pe­kin’in tek al­tın ma­dal­ya­lı­sı Ra­ma­zan Şa­hin... Onun da ek­sik­le­ri gi­de­ril­me­li­dir. -De­vam eder­se- Naz­mi Av­lu­ca... Baş­ka? İkin­ci, üçün­cü adam­lar ile re­zerv genç kad­ro­muz or­ta­ya kon­ma­lı­dır ki ki­şi­ye özel prog­ram ve yol ha­ri­ta­sı or­ta­ya çık­sın. Dün­ya­nın di­ğer dev­let­le­ri de ta­kip ve kon­trol al­tı­na alın­ma­lı. İş ol­sun di­ye or­ga­ni­zas­yon­la­ra ta­lip olun­ma­ma­lı... Ata­nan mil­li ta­kım an­tre­nö­rü mut­la­ka ha­tı­rı sa­yı­lır ma­aş al­ma­lı ki he­sap so­rul­sun. 2012’ye ka­dar her yıl ya­pı­lan tüm fa­ali­yet­ler ana­li­ze ta­bi tu­tul­ma­lı ki he­def­ten sap­ma ol­ma­sın. Fe­de­ras­yon­lar GSGM’ye, GSGM ise Ba­ka­na bri­fing ver­me­li. 2012 bit­ti di­ye­lim, he­men 2016 dev­re­ye gir­me­li. 2011 yı­lın­da MEB ve okul pro­je­si böl­ge­sel­lik­ten çı­kıp Tür­ki­ye’ye ya­yıl­ma­lı­dır. (Be­den Eği­ti­mi ders saa­ti sa­yı­sı ar­tı­yor. El­le­rin­de reh­ber ki­tap da ola­cak.) “1000 spor­cu pro­je­si” za­ten 2009 yı­lın­da baş­la­mış olu­yor. Lon­dra’ya ka­dar özel­lik­le gü­reş an­tre­nör işi­ni hal­let­me­li­yiz. Re­zerv spor­cu kad­ro­su gi­bi re­zerv an­tre­nör de ye­tiş­tir­me­li­yiz. Öy­le on beş gün­lük kur­lar­dan vaz­geç­me­li, ça­ğın ge­rek­le­ri­ne uy­gun kri­ter­le­ri olan an­tre­nör­ler­de 2012 yı­lı­na ka­dar en azın­dan 15 ta­ne ye­tiş­tir­miş ol­ma­lı. Bu ko­nu­da özel­lik­le yurt dı­şı (ve Da­ğıs­tan) göz ar­dı edil­me­me­li­dir. Her olim­pi­ya­ta bir yıl ka­la di­ğer olim­pi­yat­lar için ça­lış­ma­la­ra baş­lan­ma­lı... Gü­reş­te 2009 yı­lı çok zor ve san­cı­lı ge­çe­cek. Eğer ra­di­kal ted­bir­ler se­çim son­ra­sı he­men alı­nır­sa ne âlâ! İn­şal­lah dört ay son­ra tek­rar bu gö­rüş­le­ri yaz­mak zo­run­da kal­mam!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT