BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Em­per­ya­lizm

Em­per­ya­lizm

Dev­let­ler ara­sı mü­na­se­bet­ler­de esas olan; bü­yük olan ba­lı­ğın kü­çük ola­nı yut­ma­sı­dır. Bu du­ru­mun tek is­tis­na­sı var­dır o da Dev­let-i Ali­ye’dir. Dev­let-i Ali­ye’ye yan­lış­lık­la Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu de­nil­miş­tir. Zi­ra Os­man­lı Dev­le­ti bir em­per­yal ya­ni ‘sö­mü­rü­cü güç’ de­ğil­di.Dev­let­ler ara­sı mü­na­se­bet­ler­de esas olan; bü­yük olan ba­lı­ğın kü­çük ola­nı yut­ma­sı­dır. Bu du­ru­mun tek is­tis­na­sı var­dır o da Dev­let-i Ali­ye’dir. Dev­let-i Ali­ye’ye yan­lış­lık­la Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu de­nil­miş­tir. Zi­ra Os­man­lı Dev­le­ti bir em­per­yal ya­ni ‘sö­mü­rü­cü güç’ de­ğil­di. Os­man­lı’nın ya­şa­dı­ğı top­rak­la­ra gi­dip ba­kın; Ana­do­lu’dan da­ha faz­la hiz­me­ti, Bal­kan­la­ra ve Arap top­rak­la­rı­na gö­tür­müş­tür. Di­ğer ifa­de ile Os­man­lı, al­mak ye­ri­ne ver­me­yi yeğ­le­yen tek sü­per dev­let­ti. Av­ru­pa’da ve­ya dün­ya­nın baş­ka böl­ge­le­rin­de böy­le­si­ne ‘adil’ bir uy­gu­la­ma­yı gö­re­mez­si­niz. On­lar, güç­le­ri nis­pe­tin­de em­per­yal ol­muş­lar­dır. Sö­mü­rü dav­ra­nı­şı­nın en son ör­nek­le­ri­ni; Bi­rin­ci, İkin­ci Kör­fez Sa­vaş­la­rın­da, Irak’ın ve Af­ga­nis­tan’ın iş­gal­le­rin­de gör­mek­te­yiz. Dün ol­du­ğu gi­bi bu­gün de em­per­yal gü­cün he­de­fi dün­ya­nın zen­gin­lik­le­ri­ni ele ge­çir­mek­tir. Bu­gün için en bü­yük zen­gin­lik, ener­ji kay­nak­la­rı­dır. Ya­ni pet­rol ve do­ğal gaz... 90’lı yıl­lar­dan, ya­ni Sov­yet­ler’in par­ça­lan­ma­sın­dan son­ra, dün­ya­mız iki ku­tup­lu ol­mak­tan çık­tı. En bü­yük em­per­yal güç ola­rak ABD tek ba­şı­na kal­dı. Bir şe­kil­de Or­ta Do­ğu pet­rol­le­ri­ne ulaş­mak is­ti­yor­du. O va­kit­ler ya­nın­da olan Sad­dam’ı kan­dı­ra­rak Ku­veyt’in üze­ri­ne sal­dı! Ar­dın­dan da kur­ta­rı­cı poz­la­rın­da ge­lip tüm Or­ta Do­ğu böl­ge­si­ni kon­tro­lü al­tı­na al­dı. İkin­ci Kör­fez Ha­re­kâ­tı ile ise, böl­ge­de­ki nü­fu­zu­nu mak­si­mum nok­ta­ya çı­kar­dı. ABD’nin ba­şın­da­ki ba­ba ve oğul Bush’lar dö­ne­mi bu şe­kil­de so­na er­di. Pe­ki, ye­ni se­çi­len Oba­ma dö­ne­min­de ne de­ği­şe­cek­tir? Di­ğer bir de­yiş­le ABD, ken­di dı­şın­da­ki ül­ke­le­ri sö­mür­mek­ten vaz mı ge­çe­cek­tir? As­la! ABD, mev­cut ce­sa­me­ti­ni (bü­yük­lü­ğü­nü) sür­dü­re­bil­mek için, ba­ba ve oğul Bush’la­rın ser­gi­le­miş ol­duk­la­rı po­li­ti­ka­la­rı uy­gu­la­mak zo­run­da­dır! Dev­let baş­kan­lı­ğı­na kim ge­lir­se gel­sin, ABD’nin po­li­ti­ka­la­rı de­ğiş­mez. Bush’lar­dan ön­ce­ki Clin­ton fark­lı mı idi? De­ğil­di an­cak Clin­ton’ın yön­te­mi, Bush’la­rın­ki gi­bi acı­ma­sız ve vah­şi de­ğil­di! Dik­kat et­miş­se­niz, Oba­ma da, gü­ven­lik ve sa­vun­ma ko­nu­la­rın­da; Bush’un kad­ro­la­rı­nı ay­nen mu­ha­fa­za et­mek­te­dir!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT