BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bağcılar’da ilk kalp ameliyatı

Bağcılar’da ilk kalp ameliyatı

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın Av­ru­pa ya­ka­sın­da­ki kalp ve da­mar cer­ra­hi­si ya­pı­lan tek has­ta­ne­si ün­va­nı­na sa­hip olan Bağ­cı­lar Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Kalp ve Da­mar Cer­ra­hi­si, ilk ope­ras­yo­nu haf­ta ba­şın­da yap­tı.Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın Av­ru­pa ya­ka­sın­da­ki kalp ve da­mar cer­ra­hi­si ya­pı­lan tek has­ta­ne­si ün­va­nı­na sa­hip olan Bağ­cı­lar Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Kalp ve Da­mar Cer­ra­hi­si, ilk ope­ras­yo­nu haf­ta ba­şın­da yap­tı. Kalp ve Da­mar Cer­ra­hi­si Kli­nik Şe­fi Doç. Dr. Ve­dat Eren­tuğ ve eki­bi ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon­la 34 ya­şın­da­ki İETT şo­fö­rü Ni­za­met­tin Yıl­maz’a üç da­mar ko­ro­ner bypass ame­li­ya­tı ya­pıl­dı. Ame­li­ya­tın son de­re­ce ba­şa­rı­lı geç­ti­ği­ni be­lir­ten Eren­tuğ, kı­sa bir sü­re son­ra has­ta­ne­de kalp na­kil­le­ri için de ça­lış­ma­la­ra baş­la­ya­cak­la­rı­nı di­le ge­tir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT