BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Torba kanununda Mali Hizmetler Uzmanlarına haksızlık

Torba kanununda Mali Hizmetler Uzmanlarına haksızlık

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 29.11.2010 tarihinde TBMM’ye sevk edilmiş olup, birçok ilklere haiz olduğu görülmektedir.Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 29.11.2010 tarihinde TBMM’ye sevk edilmiş olup, birçok ilklere haiz olduğu görülmektedir. Tasarının 90, 92 maddeleri ile, 657 sayılı Kanunda pek çok değişiklik getirilmekte; çeşitli bakanlık ve kurumların merkez teşkilatında kadro karşılığı Uzman ve Uzman Yardımcısı ihdas edilebilmesi, ayrıca taşra teşkilatı bulunan Bakanlıkların taşra teşkilatında uzman personel görevlendirilmesi hükme bağlanmakta, getirilen düzenleme ile, istihdam edilecek uzman personelin göreve alınma şartları ile uzmanlığa atanma usul ve esasları ayrıntılı olarak düzenlenmektedir. Diğer taraftan benzer nitelikte görev ifa eden kariyer uzmanlar arasındaki ücret dengesizliklerinin giderilmesine yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Tasarıda esas olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında çalışan uzmanların istihdamı ve özlük hakları ile ilgili düzenlemeler yapılarak, ücret farklılığı nedeniyle yaşanan kurumlar arası geçişin engellenmesi amaçlamaktadır Mevcut 657 sayılı devlet memurları kanununun 152’nci maddesinin ilgili bölümünde, çeşitli meslek dallarıyla ilgili uzmanlar belirtilirken; yeni tasarının 92. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (i) bendinde yapılan düzenleme ile, aynı statüye sahip Merkez Uzmanlıklarından sadece Mali Hizmetler Uzmanları mesleğe alınma ve yetiştirilme biçimi aynı olmasına rağmen ayrılıp, diğer uzmanlıklar (g) alt bendine eklenmiştir. Bahse konu düzenleme ile (g) bendinde yer alan uzmanlıklara önemli ölçüde statü ve ücret iyileştirilmesi yapılması öngörülmesine rağmen, sadece Mali Hizmetler Uzman ve yardımcılarına, (g) bendine alınmamaları sebebi ile açık bir haksızlık yapıldığını düşünmekteyiz. Bu sebeple, Mali Hizmetler Uzman ve Yardımcılarının söz konusu torba Kanun Tasarısının 92. Maddesi ile 657 sayılı devlet memurları kanununun 152’nci maddesinin “II- Tazminatlar” fıkrasının “(A) Özel Hizmet Tazminatı” bendinin (ğ) alt bendine dahil edilmesi gerekmektedir. Bilindiği üzere, bu iktidar döneminde birçok ilklere imza atılmış, Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu idarelerinin Merkez teşkilâtlarında AB’ye uyum sürecine uygun olarak, Strateji Geliştirme Birimleri kurulmuş, ve sadece bu birimlerde görev yapmak üzere 800 adet Mali Hizmetler Uzmanlığı ve 400 adet de Uzman Yardımcılığı kadrosu ihdas edilmiştir. Ancak mevcut tasarının 92. maddesinde gerekli düzeltme yapılmaz ise, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde ihdas edilen Mali Hizmetler Uzmanlığı mesleği fiilen bitmiş olacaktır. Mali Hizmet Uzmanlarının başlıca görevleri arasında stratejik plan, performans programı, bütçe hazırlanması ve uygulanması, taşınır ve taşınmazların kaydedilmesi, iç kontrol sisteminin kurulması ve izlenmesi, ödenek ve harcama kontrolü faaliyet raporu hazırlanması ile muhasebe kayıtlarının tutulması ve raporlanması sayılabilir. Özellikle kurumların bu görevleri yerine getirebilecek kadrolarının bulunmaması sebebiyle, Mali Hizmetler Uzmanlığı kadrosu mevcut durumda daha da büyük bir önem taşımaktadır. Bu tasarı, ücret adaletsizliğini gidermek için bir fırsat oluşturmasına karşılık, Mali Hizmetler Uzmanlarına, tam tersine ücret dengesizliğinin yanına bir de statü farklılığı meselesini eklemiş olup, yaralarını daha da derinleştirmiştir. Ayrıca, tasarının gündeme getirilmesindeki esas amaç olan “kamuda iyi yetişmiş, eğitimli, nitelikli personel istihdam edilmesi ve bu personelin görevde tutulması” hususları, diğer uzmanlıklar gibi Mali Hizmetler Uzmanlığı mesleğinin karşılaştığı ve bugüne kadar aşamadığı problemler arasında yer almakta olup, bu haliyle mesleğimizin sıkıntılarının daha da büyüyeceği bilinmelidir. Halen Mali Hizmetler Uzman ve Uzman Yardımcısı kadrolarının toplamının yaklaşık olarak %46 oranında dolu olduğu ve özlük hakları ile çalışma şartları sebebiyle, hızla azalma eğilimi gösterdiği görülmektedir. Mali Hizmetler Uzmanlığı grubunun tasarı kapsamı dışında tutulması, Anayasa’nın da temeli olan adalet, hakkaniyet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmayacağı bir gerçektir.Komisyon ve TBMM müzakerelerinde, Mali Hizmetler Uzmanlarının da söz konusu tasarıya eklenmesi gerekmekte ve beklenmektedir. Emine Şahin Mağduriyetimizi giderin Milli Eğitim Bakanlığı’na; Talim ve Terbiye Kurulu, 2009’da, atamalara kaynak olan bölümleri gösterir çizelgede değişiklik yapmasına rağmen; Endüstriyel Otomasyon Bölümleri’ne, değişik branşlardan atama yapılmaya devam edilmiştir. Halbuki bu hak bizim, yani Kontrol Öğretmenleri ve Mekatronik Öğretmenlerinindir. 2009 yılından bu yana yapılan öğretmen atamalarında bizler mağdur edildik. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Yapılacak olan Sözleşmeli Öğretmen atamalarında, Endüstriyel Otomasyon’a en az 30 kişilik kadro verilerek, bu mağduriyetin giderilmesi sağlanmalıdır. Bir öğretmen > Adres: İhlas Medya Plaza 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna/İSTANBUL Tel: (0212) 454 38 22 Faks: (0212) 454 31 00
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT