BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bilgisayar

Bilgisayar

Kablosuz Ynternet ... Eylül ola hayyr ola... Internet’te akvaryum ... Elektronik ticarette Zakki ...Ekonomik bilgiler ... Muhasebeciler Internet’te ... Ajandanyz karþynyzda ...Kablosuz Ynternet İnternetin uçsuz bucaksyz dünyasy, elimizde gezdirdiðimiz ve artyk hayatymyzyn olmazsa olmazy haline gelen cep telefonlaryna ya da PDA denilen el ajandalaryna syðyverdi. WAP gibi bu yeni iletiþim araçlary sayesinde sinema bileti rezervasyonu yaptyrmaktan tutun da hava ve yol durumu öðrenmeye ve tatile çykacaðynyz yeri belirlemeye kadar pek çok þeyi birkaç tuþa basarak yapabiliyoruz. Hatta, sabah uyandyðymyz andan günün bitimine kadar süren günlük planynyzy oluþturmanyz ve hayatynyzy daha düzenli hale getirmeniz kablosuz internetle mümkün. Ynternete eriþimde PC tekelini kaldyran ve Sun’yn kurulduðu günden beri vizyonunu ifade eden ‘her an her yerden ve her araçtan bilgiye eriþim’i kablosuz internet saðlyyor. Sistem ile ilgili olarak Cisco Systems, Ericsson, Lucent Tech. ve Phone Com. gibi biliþim devleri kablosuz internet konusunda yeni geliþmeleri yakinen izliyorlar. Kablosuz internet ile ilgili olarak Sun Microsystems Stratejik Ortaklar Müdürü Ed Grainger, Sun’yn donanym ve yazylymlarynyn kablosuz internette kullanymy ile ilgili olarak Ericsson, Motorola ve Sony gibi dünya devleri ile anlaþmalar imzaladyðyny söylüyor. Kablosuz internetin ciddi bir trend olduðuna dikkat çeken Ed Grainger, internet servis saðlayycylaryn kablosuz iletiþim için Net ekonomisini kullanarak son kullanycyya ulaþmalarynyn bir fyrsat olacaðyny ifade ediyor. Patlama yaþanacak Kablosuz internetin yakyn zamanda en çok yyldyzy parlayan alan olacaðyna deðinen Ericsson Yletiþim Türkiye’den Ersin Pamuksüzer, “Kablosuz iletiþim alanynda 1996 yylyndan beri hyzly bir geliþim gözleniyor. Bunu yakyndan takip ediyoruz. Þirket olarak hedefimiz önümüzdeki birkaç yyl içerisinde mobil internet eriþimi olmayan telefonlary üretimden kaldyrmak. Kablosuz iletiþimin en önemli aracy olan cep telefonlary artyk WAP’ly olarak kullanyma sunuluyor. Bu teknoloji ile tiyatro biletinizi almadan tutun da trafik ve yol durumunu öðrenmeye kadar sayysyz pek çok bilgiye eriþim mümkün oluyor. Bu hizmet sonrasy dünyada sabit þebeke ile mobil þebekenin 2002 yylynda birer milyon aboneye ulaþmasy bekleniyor. Bu da mobil iletiþimde bir patlama anlamyna geliyor.” diyor. Artyk mobil iletiþimde geniþ bantly haberleþme denen bir kavram geliþiyor. Japonya önde gidiyor IT dünyasy da sabitten mobile doðru kayma eðiliminde. Beklentiler, 2004 yylynda toplam mobil abonelerin yarysynyn mobil internette olmasy yönünde. Þu anda kablosuz iletiþimde en hyzly giden ülke Japonya. WAP teknolojisi üzerine çalyþmalarda bulunan Phone.Com’dan Steve Bayner, þunlary söyledi: “WAP teknolojisi herkes tarafyndan farkly ihtiyaçlar için kullanylacak. Bu teknoloji ile dünyanyn neresinde olursanyz olun, elektronik postanyz cebinizde. Ynternet teknolojileri diðer teknolojilerle karþylaþtyrylamayacak kadar hyzly ilerliyor. Ynternet gibi bir teknoloji ile nerede, ne zaman ve hangi araçla olursa olsun istediðiniz bilgiye ulaþabiliyorsunuz.” Eylül ola hayyr ola... eden böyle bir baþlyk attyðymla ilgili olarak bir kaç kelimeyle baþlamak istiyorum bu haftaki yazyma. Malum yazyn tam ortasy. Ynanylmaz bir tempoyla çalyþyyoruz. Neden mi? Çünkü, geçtiðimiz senelerde tatil arasy veren sektör bu sene hiç dur durak bilmiyor. Geçtiðimiz yyllarda hafta sonu hiç toplanty olmayan sektöre haftanyn 7 günü yetmez oldu. Ama, hâlâ bir hareket yok. Hükümetin bu konuda oldukça pasif kaldyðyny hatta hiç konuþmadyðyny söyleyebilirim. “Ne olacak bu memleketin hali?” gibi bir edebiyatyn içine girmek istemiyorum. Çünkü, Eylül ayy için herkes gibi bizde umutluyuz. Þunun þurasynda bir ay bile kalmady. Baþ döndüren geliþmeler Türkiye için yeni sayylmaz. Ama þov yeni baþlyyor. Bu dönemde gerçek bir 21’inci yüzyyl yaþayacaðyz. Kampanyalar komikimsi rakamlara kadar inecek. Fiyatlar aþaðy çekilirken, hizmet kalitesi artacak. Çünkü, bilinçlenen bir müþteri kitlesi oldu artyk. Kimse 500 MHz deyip, satamyyor 400 MHz’lik bilgisayarlary. Millet uyandy. Bu uyanyþyn en önemli sebebini de biz kendimizde görmeliyiz diye düþünüyorum. Çünkü, dünyada olduðu gibi Türkiye’de de basyn kendi üzerine düþenin en iyisini vermeye çalyþty. Çalyþtyk, baþarymyz sizin desteðinizi yansyttyðy için çok önemli. Bilgisayar kullananlar boþu boþuna oturmuyor karþysynda. Bilgisayar sayysy artarken çykan dergiler ve satyþ rakamlary da ayny hyzda ilerliyor. Büyümeye de devam edecek. Yþte biz, yeni soluklarla geliyoruz sektöre. Hazyr 3 dergimizin yanyna 5 tane daha kardeþ geliyor. Bizim kendi çocuðumuz olduðu için arkadaþlarla birlikte gece gündez demeden çalyþyyor ve sürekli yeni birþeyler geliþtiriyoruz. Çünkü, bizim çykardyðymyz dergilerin bir çoðu tamamen kendi üretimimiz. Estetiðinden yapymyna kadar YMG Biliþim Yayynlary’nyn sahibi olduðu yayynlar... Eylül fyrtynasy nasyl olacak peki? Türkiye önemli bir dönemeçte. Internet ve teknolojilerinin hayatymyzyn ayrylmaz bir parçasy olarak zaptediþi her geçen gün artyyor. Bu deðiþim kolay olmayacak elbette. Bu deðiþimin en büyük maliyeti, bütün evlere bilgisayaryn girmesidir. Telekomünikasyon altyapysynyn bu teknolojiye uydurulmasydyr. Bilgisayar satyþlarynyn patlayacaðy bu 6-7 aylyk dönem, Türkiye için bir fyrsat. Umaryz, Türkiye hükümeti makyaj tazelemeyi byrakyp kendi vatandaþynyn aç karnyny doyuracak bu deðiþimi iyi izler ve ayak uydurur. Yoksa, yakyn zamanda iþsizliðin tavana vurduðu bir Türkiye’de yaþamak zorunda kalabiliriz... Internet’te akvaryum Birol ve Batur Ustabaþyoðlu tarafyndan hazyrlanan Akvaryum Dünyasy isimli sitede, akvaryumla ilgili her türlü bilgiye ulaþmak mümkün. Akvaryumu nasyl alynacaðyndan akvaryum balyklaryna, akvaryum yazylaryndan akvaryumculara kadar bilgiden oluþan site, www.akvaryum.com adresinde. Akvaryum Dünyasy’ndan ayryca, akvaryumla ilgili bilginin yany syra satyn almak istediðiniz ürünleri e-mail aracylyðyyla isteyebiliyorsunuz. Çeþitli akvaryum sitelerine linkler bulunan sitenin basyndan köþesi de bulunuyor. Elektronik ticarette Zakki Piyasaya deðiþik bir reklam stratejisiyle girerek baþaryly olan Yxir, sitelerini bir bir açmaya devam ediyor. Son olarak, sanal alyþveriþ merkezi www.zakki.com’u açan þirket bünyesindeki kuruluþlardan aldyðy destek ile güvenli alyþveriþ imkâny sunuyor. Binlerce ürünün bulunduðu sitenin en önemli avantajy ise, ürün tesliminin zamanyny kullanycynyn belirlemesi. Teslimatta ücretsiz teslim seçeneði de verilen sitede onlarca markanyn ürünleri satyþa sunuluyor. Ekonomik bilgiler Yeni ekonominin en son bilgileri Lojistik þirketi olarak tanydyðymyz DHL’in yeni sitesi, yeni ekonomiye geçiþin anahtarlaryny sunuyor. www.dhlmasterclass.com adresindeki sitede, elektronik ticaretle ilgili özel bir bölüm bulunuyor. Lojistik destek, müþteri iliþkileri yönetimi, destek zincirinin yönetimi, satyþ sisteminin yönetimi, e-stratejiden e-ticarete, hatalaryn önemli nedenleri gibi konularda bilgi veren site, özellikle iþadamlary için önemli bir kaynak olacak. Muhasebeciler Internet’te Muhasebecilerin mesleki konuda görüþ alyþveriþinde bulunmasy ve son haberleri elde etmesi için kurulan site, www.muhasebe.gen.tr adresinde bulunuyor. Mevzuat bölümlerinin yer aldyðy sitede, bir de anket bulunuyor. Muhasebeciler için günlük bilgilere ulaþym için pratik bilgiler ve yollar sitenin sunduðu imkânlar arasynda. Ylan byrakmak ve okumanynda mümkün olduðu site, Serbest Muhasebeci Fehmi Yaðly tarafyndan koordine ediliyor. Ajandanyz karþynyzda Internet’e sürekli giriyorsunuz. Ajandanyz hâlâ defterlerde mi? Internet her zaman her yerden ulaþylabilen bir þey diyorsanyz, www.anyday.com adresi sizin için ilginç. Günlük toplantylardan doðum gününüze kadar ajandanyzy artyk Internet’te tutabilirsiniz. Sitede hesap açtyktan sonra günlük programlarynyzy girmeniz yeterli. Sitenin önemli bir avantajy ise, e-mail ile kullanycysyna bilgi verebilmesi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 86859
  % 0.07
 • 6.0307
  % -0.16
 • 6.7295
  % -0.18
 • 7.6868
  % 0.12
 • 247.689
  % -0.43
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT