BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

“Esmâ-i hüsnâ”ya dâir -2-

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
“Esmâ-i hüsnâ”dan Es-Selâm'ın manası: Her türlü tehlikelerden selâmete çıkaran. Cennetteki bahtiyâr kullarına selâm eden."
 
 
Dünkü makâlemizde, Sünen-i Tirmizî ve Sünen-i İbn-i Mâce’deki hadîs-i şerîfte geçen “Esmâ-i hüsnâ”dan 3 adedini, kısa manalarıyla birlikte yazmıştık. Bugün de, makâlemizin hacmi nisbetinde, diğer isimlerden 4-47 arasındakileri zikredelim inşallah...
4- El-Melik: Mülkün, kâinâtın sâhibi, mülk ve saltanatı devâmlı olan. 5- El-Kuddûs: Her noksânlıktan uzak ve her türlü takdîse lâyık olan. 6- Es-Selâm: Her türlü tehlikelerden selâmete çıkaran. Cennetteki bahtiyâr kullarına selâm eden. 7- El-Mü’min: Güven veren, emîn kılan, koruyan, îmân nûrunu veren. 8- El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdâr olan. 9- El-Azîz: İzzet sahibi, her şeye gâlip olan, karşı gelinemeyen. 10- El-Cebbâr: Azamet ve kudret sâhibi. Dilediğini yapan ve yaptıran. Hükmüne karşı gelinemeyen. 11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi, benzeri yok. 12- El-Hâlık: Yaratan,  yoktan var eden. Varlıkların geçireceği hâlleri takdîr eden. 13- El-Bârî: Her şeyi kusûrsuz ve mütenâsip yaratan. 14- El-Musavvir: Varlıklara şekil veren ve onları birbirinden farklı özellikte yaratan. 15- El-Gaffâr: Günahları örten ve çok mağfiret eden. Dilediğini günâh işlemekten koruyan. 16- El-Kahhâr: Her istediğini yapacak güçte olan, gâlip ve hâkim. 17- El-Vehhâb: Karşılıksız nimetler veren, çok fazla ihsân eden. 18- Er-Rezzâk: Her varlığın rızkını veren ve ihtiyâcını karşılayan. 19- El-Fettâh: Her türlü sıkıntıları gideren. 20- El-Alîm: Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi, ezelî ve ebedî ilmi ile en mükemmel bilen. 21- El-Kâbıd: Dilediğinin rızkını daraltan, rûhları alan. 22- El-Bâsıt: Dilediğinin rızkını genişleten, rûhları veren. 23- El-Hâfıd: Kâfir ve fâcirleri alçaltan. 24- Er-Râfi’: Şeref verip yükselten. 25- El-Mu’ızz: Dilediğini azîz eden. 26- El-Müzill: Dilediğini zillete düşüren, hor ve hakîr eden. 27- Es-Semî’: Her şeyi en iyi işiten, duâları kabûl eden. 28- El-Basîr: Gizli açık, her şeyi en iyi gören. 29- El-Hakem: Mutlak hâkim, hakkı bâtıldan ayıran. Hikmet sâhibi. 30- El-Adl: Mutlak âdil, yerli yerinde yapan. 31- El-Latîf: Her şeye vâkıf, lütuf ve ihsân sâhibi olan. 32- El-Habîr: Her şeyden haberdâr. Her şeyin gizli taraflarından haberi olan. 33- El-Halîm: Cezâda, acele etmeyen, yumuşak davranan, hilm sâhibi. 34- El-Azîm: Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce. 35- El-Ğafûr: Affı, mağfireti bol. 36- Eş-Şekûr: Az amele, çok sevap veren. 37- El-Aliyy: Yüceler yücesi, çok yüce. 38- El-Kebîr: Büyüklükte benzeri yok, pek büyük. 39- El-Hafîz: Her şeyi koruyucu olan. 40- El-Mukît: Rızıkları yaratan. 41- El-Hasîb: Kulların hesâbını en iyi gören. 42- El-Celîl: Celâl ve azamet sâhibi olan. 43- El-Kerîm: Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikrâm eden. 44- Er-Rakîb: Her varlığı, her işi her an gözeten. Bütün işleri murâkabesi altında bulunduran. 45- El-Mucîb: Duâları, istekleri kabûl eden. 46- El-Vâsi’: Rahmet ve kudret sâhibi, ilmi ile her şeyi ihâta eden. 47- El-Hakîm: Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan. [İnşallah kalanları da, öbür hafta arz edelim.]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
615324 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/615324.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT