BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kabir ya cehennem çukuru yahut cennet bahçesidir!..

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Mümin, kabrinde yemyeşil bir bahçe içindedir. Ayın ondördü gibi aydınlatılır..."
 
“Kabir Hayâtı”; “İnsanın ölüp kabre konulmasından, kıyâmet koparak, mahlûkların diriltilmelerine kadar geçen zaman”ı ifâde eder. “Kabir Azâbı” da;  “Îmânsız ölenlerin ve günahkâr Müslümânların kabirlerine konulduktan sonra çekecekleri, nasıl olduğunu bilemediğimiz azâb, cezâ” demektir.
İslâm âlimleri, kabir hayâtının âhiret hayâtından olduğunukabir azâbının da âhiret azaplarından olduğunu bildirmişlerdir. (İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât-ı Rabbâniyye)
Sevgili Peygamberimiz, müttefekun aleyh olan bir hadîs-i şerîfinde “Ölen kişi mümin ise, kabri genişletilir, diriltilene kadar kabri hoş kokularla doldurulur. Kâfir ise, demirden bir tokmakla başına vurulur. Öyle bir çığlık atar ki, cin ve insanlar hâriç, her canlı işitir” buyurmuştur. [Buhârî, Müslim]
Diğer bir hadîs-i şerîfte, “Kabir ya Cennet bahçelerinden bir bahçedir veya Cehennem çukurlarından bir çukurdur” şeklinde çok net bir ifâde vardır.. (Tirmizî, Kıyâmet, 26; Alî el-Müttakî, Kenzü’l-Ümmâl, 30 / 42. Hadis no: 42.397; İbn-i Asâkir, Târihu Dimaşk, 42/497)
Kâdî Beydâvî Tefsîri’nin Şeyhzâde Hâşiyesi’nde anlatıldığına göre, Bakara sûresinin, “Ölü iken sizi diriltti. Tekrar öldürecek ve tekrar diriltecek” meâlindeki 28. âyetinde bildirilen, ikinci diriltme kabirde olacaktır.
İmâm-ı Nesefî de, Medârikü’t-Tenzîl isimli kıymetli tefsirinde, bu âyetin kabir azâbına veya nimetine işâret ettiğini bildirmiştir.
İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe’nin “el-Fıkhu’l-ekber” isimli muhtasar akâid kitabının şerhinde (yanî El-Kavlül-fasl’da) denilmiştir ki:
Âl-i İmrân sûresinin 169. âyet-i kerîmesinde, “Allah yolunda öldürülenleri [şehîdleri], ölüler sanmayın! Bilakis onlar diridirler…” buyurularak, kabir hayâtı bildirilmiştir.
Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki:
"Allahü teâlâ, rüzgârı, rahmeti olan yağmurdan önce müjdeci gönderir. Rüzgârlar, ağır olan bulutları sürükler. Bulutlardan ölü olan toprağa su yağdırırız. O yağmurlu yerden meyveler çıkarırız. Ölüleri de kabirlerinden böyle çıkaracağız.” (A'râf sûresi, 56)
Tevbe sûresinin, “Onları, iki defa azâba uğratacağız” meâlindeki 101. âyetindeki azâbın birisi kabir azâbıdır. (Kâdî Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl)
Bu konuda Sünen-i Tirmizî’deki bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
“Mümin, kabrinde yemyeşil bir bahçe içindedir. Ayın ondördü gibi aydınlatılır. (Feinne lehû me'îşeten danken) âyeti, kâfirlerin kabirde görecekleri azâbı bildirir. 99 adet tinnîn [isimli yılanlar], kâfirleri kıyâmete kadar kabirlerinde sokup azap ederler.” [Tirmizî]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
615622 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/615622.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT