BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Peygamber Efendimiz, kabir azabı ile ilgili ne buyurdu?

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Peygamber Efendimiz, kabir azâbı ile ilgili hadîs-i şerîflerinde, hiçbir tereddüde mahal vermeyecek tarzda, çok net ifâdeler kullanmıştır...
 
Geçen hafta kabir hayâtı ve azâbı hakkında, Kur’ân-ı Kerîmdeki 11 kadar âyet-i kerîme ile kıymetli tefsîrlerdeki açıklamalarına yer vermiştik. Peki, Kur’ân-ı kerimi açıklamakla görevli olan Sevgili Peygamberimiz, Peygamberlik müddeti olan 23 sene zarfında, kabir azâbı gibi çok mühim bir konuda, sükût mu etmiştir, hiçbir şey buyurmamış mıdır? Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır ki [birçok âlim yazmış oldukları eserlerde bu hadîs-i şerîfleri nakletmektedirler]:
“Ölmek istemeyiniz. Kabir azâbı çok acıdır. Ömrü uzun olup İslâmiyet'e uymak büyük saâdettir.” (Berîka)
 “Kabir azâbı, şu üç şeydendir: Gıybet, koğuculuk ve üzerine idrâr sıçratmak.”
(Letâifül-Meârif)
 “Üzerinize idrâr sıçratmayınız! Çok kimseye kabir azâbı bundan olacaktır.” (Tezkire-i Kurtubî) [Nesâî, İbn-i Mâce, Hâkim, Dârekutnî]
Peygamber Efendimiz, kabir azâbı ile ilgili hadîs-i şerîflerinde, hiçbir tereddüde mahal vermeyecek tarzda, çok net ifâdeler kullanmıştır; şimdi biz de, bunları, Kütüb-i sitte denilen 6 muteber hadîs kitâbında geçiş sıralarına göre sıralayalım:
Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki:
“Kabir azâbı haktır.” [Buhârî]
“Allah’ım, kabir azâbından Sana sığınıyorum.” [Müslim, Nesâî, Hâkim, Harâitî]
“Allah’a yemîn ederim ki, 99 tinnîn, kıyâmete kadar, kâfirlere kabirlerinde azap ederler.” [Tirmizî, İbn-i Hibbân, Ebû Ya’lâ] [Tinnîn isimli yılan, dünyâ yılanı değildir. Kâfire ve günahkâra azap etmesi için, Allah’ın yarattığı bir mahlûktur.]
“Kabir, ya Cennet bahçesi veya Cehennem çukurudur.” [Tirmizî]
“Şehîd, kabir azâbından emîndir.” [İbn-i Mâce, İmâm Ahmed,  Beyhekî,]
“Fî sebîlillah gözcü olarak vefât eden, kabir azâbı görmez.” [İmâm Ahmed]
“Dün gece rüyamda, bir kimseyi kabir sıkarken gördüm. Namazı gelip onu kabir azâbından kurtardı.” [Hâkim]
“İdrârdan sakının! Çünkü kabirde ilk hesap, bundan olacaktır.” [Taberânî]
“Allahü teâlâ, bazı kimseleri, insanların ihtiyaçlarını gidermek için yaratmıştır. İnsanlar, ihtiyaçları için onlara başvururlar. İşte bunlar, kabir azâbından emîndirler.” [Taberânî]
“Namaz kılmayanın kabri ateşle dolar. Gece-gündüz onu yakar. Bir tinnîn, her namaz vaktinde onu sokar.” [Kurretül-uyûn]
Ehl-i Sünnetin ve Hanefi mezhebinin reîsi olan İmâm-ı A'zam hazretleri buyurdu ki:
“Kabirde rûhun cesede iâdesi, kâfirleri ve bazı günahkâr Müslümânları kabrin sıkması ve azap edilmesi haktır.” [el-Kavlül-fasl]
İslâm âlimlerinin en büyüklerinden olan İmâm-ı Rabbânî hazretleri, “Kabrin bedeni sıkması vardır” buyurdu. (Mektûbât-ı Rabbâniyye, 3 / 17)
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
615722 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/615722.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT