"Yetmiş Heraklius olsa aldırmam!.."

A -
A +

Dün bir neb­ze bah­set­ti­ği­miz gi­bi, Es­hâb-ı ki­râm­dan Dı­rar ib­ni Ez­ver ra­dı­yal­la­hu anh, Bi­zans'a esir düş­müş­tü. An­cak, O He­rak­li­us'un kar­şı­sın­da eğil­me­di. Da­ha gür iman­la İs­lam'ı sa­vun­du... Bi­zans İm­pa­ra­to­ru He­rak­li­us, Müs­lü­man­lar kar­şı­sın­da üst üs­te alı­nan he­zi­met­ler­den do­la­yı çok üz­gün­dü. Dı­rar ve ar­ka­daş­la­rı­nın esir alın­dı­ğı­nı işi­tin­ce çok se­vin­di. Der­hal ge­ti­ril­me­si­ni em­ret­ti. "ŞU ARAB'IN İCA­BI­NA BA­KIN!" He­rak­li­us ile ara­la­rın­da şu ko­nuş­ma geç­ti: -Arab­la­rın fır­ka ku­man­da­nı Dı­rar sen mi­sin? -Evet! Pey­gam­ber yo­lun­da si­zin­le harb eden Dı­rar be­nim! -Bil­miş ol ki, şu an­da vü­cu­du­nu pa­ram­par­ça yap­mak be­nim için zor de­ğil! -Hu­zur-u Mu­ham­me­dî­de bu­lun­muş bir Müs­lü­man yet­miş ta­ne He­rak­li­us ol­sa hi­çe sa­yar, teh­di­di­ne al­dır­maz. İs­lam için terk-i ha­yat et­mek bi­ze her şey­den lez­zet­li­dir... He­rak­li­us öf­key­le; -Şu Arab'ın ica­bı­na ba­kı, di­ye em­ret­ti. Bir an­da on­lar­ca kı­lıç bir­den Dı­rar haz­ret­le­ri­nin vü­cu­du­na in­me­ye baş­la­dı. Bu deh­şet­li hal kar­şı­sın­da da­ha ön­ce İs­lam'ı ka­bul eden an­cak giz­li tu­tan Ge­ne­ral Mi­ka ne ya­pa­ca­ğı­nı şa­şır­dı. Din kar­de­şi­nin he­lak ol­ma­sı­na en­gel ola­mı­yor­du. Bir ted­bir ola­rak He­rak­li­us'a: -Bu­nu bu­ra­da te­lef et­mek ne fay­da ve­re­cek. Onu te­da­vi ede­lim ve her­ke­se ib­ret ol­sun di­ye hal­kın gö­zü önün­de asa­lım, de­di. Bu tek­lif He­rak­li­us'un ho­şu­na git­ti ve; -Öy­ley­se bu­ra­dan kal­dır. Evi­ne gö­tür. İyi­le­şin­ce asa­lım, de­di. Bu­na pek se­vi­nen Ge­ne­ral Mi­ka, Dı­rar haz­ret­le­ri­ni evi­ne gö­tür­dü... Haz­re­ti Dı­rar bir­kaç haf­ta son­ra sağ­lı­ğı­na ka­vuş­tu. Kız­kar­de­şi Hav­le bin­ti Ez­ver'e bir mek­tup yaz­dı ve Mi­ka va­sı­ta­sıy­la gön­der­di... ZIR­HI­NI YE­Nİ­DEN GİY­Dİ!.. Bu sı­ra­da An­tak­ya Müs­lü­man­lar ta­ra­fın­dan mu­ha­sa­ra al­tı­na alın­dı. Ge­ne­ral Mi­ka bir fır­sa­tı­nı bul­du ve Dı­rar İb­ni Ez­ver ile ar­ka­daş­la­rı­nı İs­lam or­du­su ta­ra­fı­na ka­çır­dı. Bu kah­ra­man ye­ni­den zır­hı­nı giy­di ve Rum­la­ra kar­şı; -Ey ehl-i Sa­lib!.. Ev­vel­ce esir tut­tu­ğu­nuz Dı­rar be­nim. Ham­ran'ı Bat­ros'u öl­dü­ren be­nim, di­ye mey­da­na atıl­dı. Kar­şı­sı­na çı­kan Is­ta­fa­nı şa­şır­tıp bir kı­lıç dar­be­siy­le ye­re ser­di. Ora­dan Ha­lid İb­ni Ve­lid'in (ra­dı­yal­la­hü teâ­lâ anh) üze­ri­ne yü­rü­yen Var­dan'a hu­cum et­ti. Onu da ye­re ser­di. Var­dan öl­dü­rü­lün­ce Rum­lar Şam'a doğ­ru ka­çış­ma­ya baş­la­dı. Bu sa­vaş­ta Dı­rar İb­ni Ez­ver ve bir­lik­te üç bin Müs­lü­man şe­hid ol­du. Kab­ri Ür­dün'de Dı­rar kö­yün­de bir mes­ci­din için­de bu­lun­mak­ta­dır. Al­la­hü tea­la şe­fa­ati­ne na­il ey­le­sin...

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.