BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Zorla tahta geçirilen Padişah!..

Ahmet Demirbaş
Facebook
Sultan Birinci Mustafa Han "Ekberiyet Kaidesi"ne göre, yani hanedanın en yaşlı mensubu olarak zorla tahta çıkarıldı. Ancak!..


Birinci Mustafa Han, Osmanlı Padişahlarının on beşincisi ve İslam halifelerinin seksenincisidir. 1591 senesinde Manisa'da doğdu. Her şehzade gibi iyi bir eğitim gördü. Ağabeyi Birinci Ahmed Han'ın vefatı üzerine 22 Kasım 1617'de ilk defa "Ekberiyet Kaidesi"ne göre, yani hanedanın en yaşlı mensubu olarak zorla tahta çıkarıldı. Sultan Mustafa Han, devlet meseleleriyle ilgilenmediğini ifade ederek saltanatı kabul etmediyse de bu hâl devlet erkanınca göz önüne alınmadı. Fakat çok geçmeden devlet işlerine sultanın yabancı kalması ve işlerin karışması üzerine, devlet adamları hal'ine fetva aldılar ve Sultan Mustafa'yı tahttan indirerek yerine "Genç Osman"ı çıkardılar...
Ancak yenilik taraftarı olmayanların tahrikleri neticesinde isyan eden Yeniçeriler 19 Mayıs 1622'de Genç Osman'ı tahttan indirdiler. Bu durum Sultan Mustafa'nın ikinci defa tahta geçirilmesine yol açtı. Bu sırada Sultan Osman Han'ın Veziriazam Kara Davud Paşa tarafından şehit ettirilmesi büyük karışıklıklara sebep oldu. Sultan Mustafa Han, Davud Paşa'yı azlederek yerine Mere Hüseyin Paşa'yı getirdiyse de, isyanlar son bulmadı... 
Diğer taraftan Osmanlı Devletinin iç karışıklıklarından istifade etmek isteyen Lehistan Kazakları, daha önce imzalanan antlaşma şartlarına uymayarak, yüz elli civarında küçük gemiyle Osmanlı kıyılarına saldırdılar. Karadeniz Serdarı Damad Receb Paşa, onların çoğunu denize dökerek beş bin esirle İstanbul'a döndü...
İstanbul'da vuku bulan karışıklıklar ve Anadolu'da meydana gelen isyanlar, Osmanlı Devletinin başında daha kudretli bir padişahın bulunmasını gerekli kılıyordu. Şeyhülislam Zekeriyâzâde Yahya Efendinin fetvasıyla 10 Eylül 1623'te Sultan Mustafa, ikinci defa tahttan indirildi ve yerine Dördüncü Murad Han geçti...
Sultan l. Mustafa Han, zayıf ve narin yapılıydı. Yüzü her zaman solgun olup, üzüntülü bir görünüşü vardı. Son derece dindardı. Sık sık türbeleri ziyaret eder ve çokça sadaka dağıtırdı. Saraydaki hayatını ibadet içinde, dinî eserler ve Kur'an-ı kerim okuyarak geçirirdi. Saltanatta gözü olmadığı için her iki hal'inde de en küçük bir memnuniyetsizlik göstermemiş, hatta tahttan indirildiğine sevinmiştir. 20 Ocak 1639'da Topkapı Sarayında vefat eden Sultan Mustafa Han, Ayasofya Camii karşısındaki türbesinde medfundur...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
586315 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/586315.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT