BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş bulmaya aracılıkta özel istihdam büroları

İş bulmaya aracılıkta özel istihdam büroları

İş ve İşçi Bulma Kurumu ülkemizde işsizlere iş eleman arayanlara ise eleman temin eden tek kurumdu ve bu iş yalnızca devlet eliyle yürütülmekteydi.İş ve İşçi Bulma Kurumu ülkemizde işsizlere iş eleman arayanlara ise eleman temin eden tek kurumdu ve bu iş yalnızca devlet eliyle yürütülmekteydi. Bilindiği üzere, 24 Haziran 2003 tarihinde TBMM’nde kabul edilen 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile iş ve işçi bulma devletin tekelinden çıkarılarak özel istihdam bürolarına verildi. Söz konusu kanuna göre, özel istihdam büroları, kurumca iş piyasasının ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenecek sayıda ve aranan şartlar çerçevesinde seçilmek ve izin verilmek kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları dışında iş ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunabilirler. Yurt dışı hizmet akitlerinin kuruma onaylatılması zorunludur. Kurumca yapılacak duyuru üzerine, özel istihdam bürosu açmak için başvuracak gerçek kişiler ile tüzel kişileri idare, temsil ve ilzama yetkili kişilerin; Türk vatandaşı ve en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları, müflis veya konkordato ilân etmiş olmamaları ve kanunda sayılan suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmaları gerekiyor. Ayrıca, özel istihdam bürolarının, iş ve işçi bulma faaliyetlerini gerçekleştirebilecek ölçüde yönetim, nitelikli uzman personel, teknik donanım ve uygun bir işyerine sahip olmaları, iş ve işçi bulma aracılığı izni için on milyar lira tutarında kat’î ve süresiz banka teminat mektubu ile istenilen diğer bilgi ve belgeleri kuruma vermeleri, masraf karşılığı ödemeleri gerekir. ? İşletme süresi üç yıl Özel istihdam büroları üç yıl süreyle işletilir. İzin süresi, iznin sona erme tarihinden itibaren en az bir ay önce yazılı talepte bulunulması, iznin verilmesinde aranan şartların mevcut olması, ilave kat’î ve süresiz teminat mektubu verilmesi ve yenileme masraf karşılığı ödenmesi kaydıyla, kurumca üçer yıllık sürelerle yenilenebilir. Özel istihdam bürolarının bu kanunun uygulanması ile ilgili faaliyetlerini denetleme yetkisi Türkiye İş Kurumu müfettişlerine aittir. Özel istihdam büroları, müfettişlerin istedikleri her türlü bilgiyi vermek ve bu bilgilerin doğruluğunu ispata yarayan defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmek zorundadırlar. Özel istihdam büroları, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri sadece iş ve işçi bulma faaliyeti için gerekli olması halinde toplayabilir, işleme tabi tutabilir veya bunlardan yararlanabilir. ? İşçiden ücret almak yasak Özel istihdam büroları iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edemez ve ücret alamazlar. İşe yerleştirme faaliyeti karşılığı ücret sadece işverenden alınır. Ancak, yönetmelikle belirlenecek meslekler ve üst düzey yöneticiler için işe yerleştirilenlerden ücret alınmasına izin verilebilir. Özel istihdam bürolarının yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlarla ücret konusunda anlaşma yapmaları, onlardan ücret almaları veya herhangi bir şekilde menfaat temin etmeleri halinde özel istihdam büroları ile işverenler arasında yapılmış bulunan anlaşmalar geçersizidir. Ayrıca, işgücünün sigortasız çalışması veya sendikaya üye olmaması ya da asgari ücretin altında ücret ödenmesi koşullarını taşıyan anlaşmalar ile bir işverenin veya bir iş arayanın, işe yerleştirme faaliyeti için diğer özel istihdam bürolarından veya kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar da geçersizdir. ? İdari para cezası Özel istihdam büroları yukarıda açıklanan kurallara aykırı olarak anlaşma yaparsa ve yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini kuruma onaylatmayan özel istihdam bürolarına her bir hizmet akdi için ikiyüzelli milyon lira para cezasına çarptırılır. Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerle işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde kuruma vermeyen özel istihdam bürolarına beşyüz milyon lira, Kurum müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri onbeş gün içerisinde ibraz etmeyen özel istihdam bürolarına bir milyar lira, Bu kanunun 3’üncü maddesinin (d) bendine aykırı davranan gerçek ve tüzel kişiler hakkında eylem başka bir suçu oluştursa dahi bir milyar lira, ayrıca kuruma onaylatılmayan her bir yurt dışı hizmet akdi için de ikiyüzelli milyon lira, İdarî para cezası verilir. Bu fiillerin tekrarı halinde izinleri iptal edilir. Okuyuculara cevaplar * Hakan Erdal- Öncelikle istihdama yönelik çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Muhasebeciniz sizi yanlış bilgilendirmiş. İstihdamı teşvik yasasına göre 1 Nisan 2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, en az 30 işçi çalıştırmaları şartıyla, bu işyerlerinde çalıştırdıkları işçilerin sigorta primlerinin işveren hisselerinin organize sanayi bölgelerinde tamamının hazinece karşılanacağı hükme bağlanmıştır. 1 Nisan 2005 tarihinden sonra işe başlayanlar için tek şart en az 30 işçi çalıştırılmasıdır. Anlaşılmayan bir durum olursa mail yolu ile bana ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bilgi verebiliriz. * Ahmet Doğan- Sizin de verdiğiniz bilgilere göre, 3’üncü derece sakat olduğunuz için15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesi ile Aralık 2005 tarihinde emekli olmaya hak kazanacaksınız. Genel sağlık sigortası yasası ile emeklilik durumunuz arasında herhangi bir bağlantı yoktur. Meslek lisesinde yaptığınız staj sigortalılık başlangıcı sayılmaz. Zira stajer öğrenciler için emeklilik sigortası primleri ödenmez. Sadece hastalık ve kaza primleri ödenir. Malulen emekli olmuyorsunuz. Yaşlılık sigortasından sakatlık indiriminden dolayı erken emekli oluyorsunuz. * Mehmet Gezmiş- Bildiğiniz gibi 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun ile anılan tarihten sonra ilk defa çalışmaya başlayan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını ikmal ederek emekli olabileceklerdir. Bahsettiğiniz “Genel Sağlık Sigortası” kanun tasarısı da aynı hükümleri taşımaktadır. Siz 4447 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe girdiğiniz için mevcut yasalara göre zaten en erken 60 yaşınızı ikmal ederek emekli olabileceksiniz. * Ayhan Aydın- Verdiğiniz bilgilere göre yaklaşık 5 yıllık SSK çalışması sonunda Bağ-Kur sigortalısı olmuşsunuz. Bağ-Kur sonrası SSK’dan emekli olabilmeniz için en az 3,5 yıl (42 ay) tekrar SSK’ya prim ödemeniz gerekiyor. Askerlik borçlanması bu 3,5 yılın hesabında dikkate alınmaz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT