BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Anlaşmayı imzalamazsanız sonuçlarına da katlanırsınız

Anlaşmayı imzalamazsanız sonuçlarına da katlanırsınız

ABD­ as­ker­le­ri­nin 2011 yı­lı so­nu­na ka­dar Irak’ta kal­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak olan an­laş­ma­ya özel­lik­le Şi­i’ler kar­şı çı­kı­yorABD­ as­ker­le­ri­nin 2011 yı­lı so­nu­na ka­dar Irak’ta kal­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak olan an­laş­ma­ya özel­lik­le Şi­i’ler kar­şı çı­kı­yor ABD Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Ora­mi­ral Mic­ha­el Mul­len, BM’nin ta­nı­dı­ğı sü­re­nin Ara­lık 2008’de dol­ma­sı­nı ta­ki­ben Ame­ri­kan as­ker­le­ri­nin Irak’ta­ki var­lı­ğı­nın sta­tü­sü­nü be­lir­le­ye­cek olan iki­li an­laş­manın im­za­lan­ma­ma­sı ha­lin­de Irak’ın cid­di ka­yıp­la­ra ma­ruz ka­la­ca­ğı uya­rı­sın­da bu­lun­du. Irak’ta ka­bi­ne, Ame­ri­kan as­ker­le­ri­nin ül­ke­de 3 yıl da­ha kal­ma­sı­na yö­ne­lik ABD ile mü­za­ke­re edi­len gü­ven­lik an­laş­ma­sı­nı gö­rüş­mek üze­re dün top­lan­dı. Irak’ta anlaşmaya yö­ne­lik mu­ha­le­fet bü­yür­ken, ba­zı ka­bi­ne üye­le­ri de par­la­men­to­nun an­laş­ma­yı 4 Ka­sım’da­ki ABD baş­kan­lık se­çim­le­rin­den ön­ce onay­la­ma­ma­sın­dan duy­duk­la­rı en­di­şe­yi di­le ge­tir­di. An­laş­ma­nın mev­cut ha­liy­le ka­bul edil­me­si du­ru­mun­da, ABD güç­le­ri 31 Ara­lık 2011 ta­ri­hi­ne ka­dar Irak’ta ka­la­bi­le­cek. An­laş­ma ay­rı­ca, ABD’li as­ker­le­rin ba­zı suç­la­rın iş­len­me­sin­de, sı­nır­lı da ol­sa Irak ya­sa­la­rı­na ta­bi ol­ma­sı­nı mec­bu­ri kı­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT