BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Saldır ve parçala

Saldır ve parçala

Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, ye­ni ba­şa­rı pa­ro­la­sı­nı fut­bol­cu­la­rı­nın a­de­ta bey­ni­ne ka­zı­yorBe­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, ye­ni ba­şa­rı pa­ro­la­sı­nı fut­bol­cu­la­rı­nın a­de­ta bey­ni­ne ka­zı­yor “BA­ŞA­RI HE­Pİ­Mİ­ZİN” Sa­ha içe­ri­sin­de­ki de­ği­şik oyun sis­tem­le­ri ile her ra­ki­be kar­şı ka­pa­lı ku­tu ol­ma­yı he­def­le­yen Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, dün­kü haf­ta­nın ilk id­ma­nı ön­ce­sin­de fut­bol­cu­la­rı­na emir tek­ra­rı yap­tı. “Pa­ro­la­mız; Sal­dır, Yıp­rat ve Par­ça­la” di­yen De­niz­li, “G.Bir­li­ği ma­çı ön­ce­sin­de de söy­le­di­ğim gi­bi, sa­bit bir sis­te­mi­miz ol­ma­ya­cak. Ken­di­niz için de­ğil Be­şik­taş için oy­na­ya­cak­sı­nız. Ama ba­şa­rı­yı bir­lik­te sa­hip­le­ne­ce­ğiz. Si­vas ma­çı, ye­ni dö­ne­min ikin­ci zor sı­na­vı ola­cak. İlk da­ki­ka­lar­dan iti­ba­ren ra­ki­bi yıp­ra­tan bir oyun an­la­yı­şı içe­ri­sin­de ola­ca­ğız. Ka­le­yi gör­dü­ğü­nüz an­da şut çek­mek­ten kork­ma­yın. Siz­ler­den öl­dü­rü­cü vu­ruş­lar bek­li­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu. TA­RAF­TA­RA ÇAĞ­RI YAP­TI Açı­lı­şı An­ka­ra dep­las­ma­nın­da ya­pan Mus­ta­fa De­niz­li, cu­ma gü­nü oy­na­na­cak olan Si­vas ma­çı­nı ip­le çe­ki­yor. Be­şik­taş ta­raf­ta­rı­nın kar­şı­sı­na G.Bir­li­ği ma­çın­da al­dık­la­rı 3 pua­nın mo­ra­liy­le çı­ka­cak­la­rı­nı söy­le­yen De­niz­li dün yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Şam­pi­yon­luk için be­nim ve­ya fut­bol­cu­la­rı­mın ça­ba­sı ka­dar ta­raf­ta­rı­mı­zın des­te­ği de önem­li. Be­şik­taş’ta bir de­ği­şim ya­şan­dı ama he­def­ler ay­nı. Sa­de­ce Tür­ki­ye’nin de­ğil Av­ru­pa’nın da hay­ran kal­dı­ğı bü­yük ta­raf­ta­rı­mı­zı cu­ma gü­nü İnö­nü Sta­dı’na bek­li­yo­rum. On­la­rın coş­ku­su ve he­ye­ca­nı bi­zim he­ye­ca­nı­mı­zı da­ha da art­tı­ra­cak. Bu ta­kım en bü­yük za­fer­le­ri­ne ta­raf­ta­rıy­la bir­lik­te im­za at­tı” de­di. > Bil­ge­han Can GÖK­HAN ZAN Yİ­NE YOK Mil­li Ta­kım kam­pın­da sa­kat­la­nan Gök­han Zan’ın Si­vas kar­şı­sın­da da for­ma gi­ye­me­ye­ce­ği öğ­re­nil­di. Si­vas ma­çı ha­zır­lık­la­rı­na dün yap­tı­ğı ça­lış­may­la baş­la­yan Be­şik­taş’ta, Ba­tu­han Ka­ra­de­niz, Ay­dın Ka­ra­bu­lut, Za­po­tocny ve Se­ric ra­hat­sız­lık­la­rı se­be­biy­le id­ma­na ka­tıl­maz­ken, Gök­han Zan fiz­yo­te­ra­pist eş­li­ğin­de ter dök­tü. DÜŞÜNMEDEN EVET DEDİM Be­şik­taş’ın yar­dım­cı ant­re­nö­rü Tay­fur Ha­vut­çu, Mus­ta­fa De­niz­li’den öğ­re­ne­ce­ği şey­ler ol­du­ğu i­çin ken­di­si­ne ge­len tek­li­fi dü­şün­me­den ka­bul et­ti­ği­ni söy­le­di. Or­ta­ya koy­duk­la­rı ye­ni fut­bol an­la­yı­şı­nın i­ler­le­yen dö­nem­de da­ha i­yi o­la­ca­ğı­nı da be­lir­ten Ha­vut­çu, “Ca­mi­a­nın bi­ze o­lan gü­ve­ni­ni bo­şa çı­kar­ma­ya­ca­ğız” de­di. Far­kı tec­rü­be­si Be­şik­taş As­baş­ka­nı Beh­çet Ümit­len, Mus­ta­fa De­niz­li’nin ta­kı­ma ye­ni bir ha­va ge­tir­di­ği­ni söy­le­di. “De­niz­li’nin far­kı tec­rü­be­si” di­yen Ümit­len, “Be­şik­taş, de­ği­şim son­ra­sın­da­ki ilk ma­çın­da ta­raf­lı ta­raf­sız her­ke­si ken­di­si­ne hay­ran bı­rak­tı. Mus­ta­fa De­niz­li ve ta­le­be­le­ri se­zon so­nun­da bi­zi mut­lu so­na ulaş­tı­ra­cak­tır” şek­lin­de ko­nuş­tu. Sağ­lam’ı istediler Azer­bay­can Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nun Be­şik­taş’ın es­ki Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­tuğ­rul Sağ­lam’a res­mi tek­lif­te bu­lun­du­ğu öğ­re­nil­di. Su­ri­ye Mil­li Ta­kı­mı için de tek­lif alan genç ça­lış­tı­rı­cı, her iki ta­le­bi de na­zik­çe ge­ri çe­vi­rir­ken, he­de­fi­nin Fran­sa li­gin­den bir ta­kım ça­lış­tır­mak ol­du­ğu­nu söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT