BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ata protez ayak

Ata protez ayak

İn­gil­te­re’de ar­ka aya­ğı kı­rı­lan Ril­ley ad­lı ata ta­kı­lan pro­tez ayak, sa­kat hay­van­la­rın da ha­ya­tı­na de­vam ede­bi­le­ce­ği­ni gös­ter­di.İn­gil­te­re’de ar­ka aya­ğı kı­rı­lan Ril­ley ad­lı ata ta­kı­lan pro­tez ayak, sa­kat hay­van­la­rın da ha­ya­tı­na de­vam ede­bi­le­ce­ği­ni gös­ter­di. Ril­ley’in 4 yıl ön­ce kı­rı­lan aya­ğı­na ta­kı­lan pla­tin, bir sü­re son­ra ba­ca­ğı­nın en­fek­si­yon kap­ma­sı­na ve il­ti­hap­lan­ma­sı­na se­bep ol­du. Da­ha son­ra ve­te­ri­ner­le­rin tak­tı­ğı pro­tez ayak sa­ye­sin­de Ril­ley, tek­rar es­ki­si gi­bi koş­ma­ya, yü­rü­me­ye baş­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT