BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İsveç’ten 200 milyar dolar

İsveç’ten 200 milyar dolar

İs­veç par­la­men­to­su fi­nan­sal sek­tör için ge­rek­li 200 mil­yar do­lar­lık kur­tar­ma pa­ke­ti­ni onay­la­dı. Fi­nan­sal Pi­ya­sa­lar Ba­ka­nı Mats Odell, mil­let­ve­kil­le­ri­ne yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, İs­veç ban­ka­la­rı­nın gö­re­li ola­rak is­tik­rar­lı ol­du­ğu­nu söy­le­di.İs­veç par­la­men­to­su fi­nan­sal sek­tör için ge­rek­li 200 mil­yar do­lar­lık kur­tar­ma pa­ke­ti­ni onay­la­dı. Fi­nan­sal Pi­ya­sa­lar Ba­ka­nı Mats Odell, mil­let­ve­kil­le­ri­ne yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, İs­veç ban­ka­la­rı­nın gö­re­li ola­rak is­tik­rar­lı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Kur­tar­ma pa­ke­tiy­le il­gi­li ya­sa hü­kü­me­te, kü­re­sel fi­nan­sal kri­zin sür­dü­ğü sı­ra­da li­ki­di­te­yi sağ­la­mak için ban­ka­la­ra ve tut­sat kre­di­si ve­ren ku­ru­luş­la­ra 200 mil­yar do­lar kre­di ver­me yet­ki­si ta­nı­yor. Ya­say­la ay­rı­ca, öde­me güç­lü­ğü­ne dü­şen ban­ka­la­rın kur­ta­rıl­ma­sı için 2 mil­yar do­lar­lık “is­tik­rar fo­nu” ku­ru­lu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT