BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bayrak düşmanına bu ülkede YER YOK!

Bayrak düşmanına bu ülkede YER YOK!

Hak­ka­ri’de 749 p­ro­je­nin top­lu a­çı­lış tö­re­ni­ne ka­tı­lan Baş­ba­kan Er­do­ğan, “Tek bay­rak, tek dev­let, tek va­ta­na kar­şı çı­kan bu­yur­sun is­te­di­ği ye­re git­sin. Mil­le­tim kim­lik si­ya­se­ti ya­pa­na, te­rör­den ne­ma­la­na­na der­si­ni san­dık­ta ve­re­cek­tir” de­diYük­se­ko­va­’da açı­lış­lar ya­pan, Hak­ka­ri­’de de par­ti­si­nin kon­gre­si­ne ka­tı­lan Baş­ba­kan Er­do­ğan, et­ra­fı­nı sa­ran ço­cuk­la­ra çeşitli he­di­ye­ler da­ğıt­tı. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, böl­ge be­le­di­ye­le­ri­nin Kürt kö­ken­li va­tan­daş­la­rı is­tis­mar et­tik­le­ri­ni, kim­lik si­ya­se­ti ya­pa­rak, oy top­la­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni ifa­de ede­rek, “Çe­kir­ge bir sıç­rar, iki sıç­rar üçün­cü­de işi bi­ter. Bun­lar da faz­la at­la­ya­ma­ya­cak­lar. Her ge­çen gün eri­ye­cek­ler ve be­nim mil­le­tim bun­la­ra ge­re­ken der­si er ve­ya geç ve­re­cek. Şu an­da gel­dik­le­ri nok­ta­nın çok da­ha ge­ri­si­ne gi­de­cek­ler. Ni­çin? Çün­kü te­rör­le de­mok­ra­si bir ara­da ola­maz” de­di. AYRIMCILIĞA KARŞIYIZ Hak­ka­ri’de AK Par­ti Mer­kez İl­çe Kon­gre­si’nde ko­nu­şan Baş­ba­kan Er­do­ğan, dün ay­rı­ca 150’şer ya­tak­lı Hak­ka­ri ve Yük­se­ko­va Dev­let Has­ta­ne­le­ri­nin de bu­lun­du­ğu 749 pro­je­nin top­lu açı­lış tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. Kon­gre­ye, Er­do­ğan’ın ya­nı sı­ra İçiş­le­ri Ba­ka­nı Beşir Ata­lay, Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım, Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik, Sağ­lık Ba­ka­nı Re­cep Ak­dağ, Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nı Meh­di Eker, AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­luk İpek, Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Fat­ma Şa­hin ve Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Ha­kan Tü­tün­cü de ha­zır bu­lun­du. AK Par­ti’nin 3 kır­mı­zı çiz­gi­si bu­lun­du­ğu­nu, et­nik, böl­ge­sel ve din­sel ay­rım­cı­lı­ğa kar­şı ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Er­do­ğan, hiç­bir va­tan­da­şın bir di­ğe­rin­den ay­rı tu­tu­la­ma­ya­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Er­do­ğan, “O, Kürt ise (Kür­düm) di­ye­bi­lir. Za­za ise (Za­za­yım) di­ye­bi­lir. Ama bi­zi bir­bi­ri­ne bağ­la­yan bir baş­ka üst bağ var. Ne­dir o? He­pi­miz Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­da­şı­yız” di­ye ko­nuş­tu. Bu­nu haz­me­de­me­yen te­rör ör­gü­tü ol­du­ğu­nu kay­de­den Er­do­ğan, şöy­le de­vam et­ti: “On­lar bu­nu haz­me­de­mi­yor­lar. Biz ne de­dik? ‘tek mil­let’, ‘tek bay­rak’, ‘tek va­tan’, ‘tek dev­let’ de­dik. Bu­na kim kar­şı çı­ka­bi­lir ya­hu? Bu­na kar­şı çı­ka­bi­le­nin bu ül­ke­de ye­ri yok. Bu­yur­sun is­te­di­ği ye­re git­sin. Bun­dan da­ha nor­mal şey ne ola­bi­lir. Ya­ni dün­ya­nın ne­re­si­ne gi­der­sen git, her ül­ke­de bu böy­le­dir. Baş­ka tür­lü ola­maz. Tür­kü ile La­zı ile Çer­ke­zi ile Gür­cü­sü ile Aba­za­sı ile bi­riz, be­ra­be­riz. İs­tan­bul, ne­yi gö­rü­yor­sa bu­ra­sı da (Hak­ka­ri) ay­nı şe­yi gö­re­cek. Eği­tim’de de ada­let­te de em­ni­yet­te de top­lu ko­nut­ta da ula­şım­da da gö­re­cek. Onun için bu adım­lar atı­lı­yor. Has­ta­nız mı var, kö­pek­le­rin çek­ti­ği kı­zak­lar­la şeh­re ini­lir­di. Am­bu­lans bul­mak müm­kün de­ğil­di. Şim­di pa­let­li am­bu­lans­lar al­dık. Ha­mi­le bir ha­nım var­sa 10 gün ön­ce­den has­ta­ne­ye alı­yo­ruz. Do­ğum­dan son­ra da 10 gün mi­sa­fir edi­yo­ruz, son­ra kö­yü­ne gön­de­ri­yo­ruz.” TERÖRE İNAT, YATIRIM Er­do­ğan, te­rö­re inat ya­tı­rım­la­rı de­vam et­ti­re­cek­le­ri­ni vur­gu­la­ya­rak, şöy­le de­vam et­ti: “Mez­ra­la­ra ka­dar yol­la­rı­mı­zı ya­pı­yo­ruz, su­yu­mu­zu ge­ti­ri­yo­ruz. Fa­kat iş­te gö­rü­yor­su­nuz ba­kı­yor­su­nuz, bi­ri­le­ri de ge­li­yor AK Par­ti’nin ol­du­ğu bi­na­ya bom­ba yer­leş­ti­rip bom­ba pat­la­tı­yor. İn­sa­na say­gı bu mu­dur, de­mok­ra­si bu mu­dur, in­san hak­la­rı bu mu­dur, öz­gür­lük bu mu­dur, öz­gür­lük­ler bu mu­dur? İn­sa­nı öl­dü­re­rek siz bir ye­re va­ra­maz­sı­nız. Ve de­mok­ra­si bu­nun­la gel­mez. Dün Van’da gü­nah­sız 3-4 va­tan­da­şın ara­ba­sı­nı yak­tı­lar. İn­san hak­la­rı bu mu, de­mok­ra­si bu mu, va­tan­da­şı­na say­gı bu mu, Kürt kö­ken­li hem­şeh­ri­si­ne, kar­de­şi­ne say­gı bu mu?” ER­DO­ĞAN’I ÖĞ­REN­Cİ­LER KAR­ŞI­LA­DI Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, ara­la­rın­da 150’şer ya­tak­lı Hak­ka­ri ve Yük­se­ko­va Dev­let Has­ta­ne­le­ri­nin de bu­lun­du­ğu 749 pro­je­nin top­lu açı­lış tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. Baş­ba­kan Er­do­ğan’ı tö­ren ala­nın­a ge­li­şin­de yö­re­sel folk­lo­rik kı­ya­fet­ler gi­yen kız öğ­ren­ci­ler kar­şı­la­dı. Er­do­ğan, kız öğ­ren­ci­ler­le ha­tı­ra fo­toğ­rafı çek­ti­rir­ken, ko­ru­ma­la­rı da öğ­ren­ci­le­re ki­tap da­ğıt­tı. Su­i­kast p­la­nı­nı as­ker ön­le­di Baş­ba­kan Er­do­ğan’a, dün zi­ya­ret et­ti­ği ve top­lu a­çı­lış tö­re­ni­ne ka­tıl­dı­ğı Hak­ka­ri’nin Yük­se­ko­va il­çe­sin­de dü­zen­len­mek is­te­nen bir bom­ba­lı sal­dı­rı Meh­met­çi­ğin ça­lış­ma­la­rı so­nu­cu or­ta­ya çı­kar­tıl­dı. O­lay­la il­gi­li o­pe­ras­yon­da 1 ro­ke­ta­tar, 20 a­det el bom­ba­sı, 20 kg TNT, 2 a­det ka­leş­ni­kof e­le ge­çi­ril­di. Si­lah ve pat­la­yı­cı mad­de­le­rin, Baş­ba­kan’ın top­lu a­çı­lış tö­re­ni­ne ka­tıl­dı­ğı Dev­let Has­ta­ne­si’ne ya­kın bir u­zak­lık­ta bu­lun­du­ğu be­lir­til­di. (İ­HA)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT