BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Yaş­lı­la­r için özel lap­top

Yaş­lı­la­r için özel lap­top

Ja­pon elek­tro­nik fir­ma­sı Fu­jit­su, ül­ke­de 60 ya­şın üs­tün­de­ki­ler için özel ola­rak ta­sar­lan­mış bir di­züs­tü bil­gi­sa­ya­rı pi­ya­sa­ya sür­me­ye ha­zır­la­nı­yor.Ja­pon elek­tro­nik fir­ma­sı Fu­jit­su, ül­ke­de 60 ya­şın üs­tün­de­ki­ler için özel ola­rak ta­sar­lan­mış bir di­züs­tü bil­gi­sa­ya­rı pi­ya­sa­ya sür­me­ye ha­zır­la­nı­yor. İlk de­fa fa­rey­le ta­nı­şa­cak ve in­ter­net kul­la­na­cak yaş­lı­lar için ta­sar­la­nan mo­de­lin adı­nın “ra­ku ra­ku pa­so­kon” (Ko­lay PC) ol­du­ğu be­lir­til­di. Bu ye­ni mo­de­lin “ko­lay ve gü­ven­li şe­kil­de” kul­la­nı­la­bil­di­ği ifa­de edil­di. Fir­ma­ya gö­re yaş­lı­la­rın ya­kın­la­rıy­la ile­ti­şim kur­ma­sı ve ev­le­rin­den çık­ma­dan alış­ve­riş ya­pa­bil­me­si için böy­le bir di­züs­tü bil­gi­sa­ya­ra ta­lep art­tı. Ye­ni mo­de­lin klav­ye­sin­de, sık kul­la­nı­lan harf­le­rin bu­lun­du­ğu tuş­la­ra de­ği­şik renk­ler ve­ril­miş ve harf­ler nor­mal klav­ye­de­ki­ler­den da­ha bü­yük.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT