BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Re­na­ult ilk 4x4’ü i­le ben­ de va­rım de­di

Re­na­ult ilk 4x4’ü i­le ben­ de va­rım de­di

Kı­zı­şan 4x4 pa­za­rın­da Re­na­ult’nun ek­sik­li­ği iyi­den iyi­ye his­se­di­li­yor­du. Fran­sız de­vi Ja­pon dost­la­rıy­la sırt sır­ta ve­re­rek üret­ti­ği ilk cros­so­ver mo­de­li ile SUV seg­men­tin­de söz sa­hi­bi ola­cakOTO DÜNYASI EDİ­TÖR: İNAN AR­VAS Kı­zı­şan 4x4 pa­za­rın­da Re­na­ult’nun ek­sik­li­ği iyi­den iyi­ye his­se­di­li­yor­du. Fran­sız de­vi Ja­pon dost­la­rıy­la sırt sır­ta ve­re­rek üret­ti­ği ilk cros­so­ver mo­de­li ile SUV seg­men­tin­de söz sa­hi­bi ola­cak İKİ DEV­DEN GÜÇ BİR­Lİ­Ğİ Re­na­ult Ma­is Ge­nel Mü­dü­rü İb­ra­him Ay­bar, çok et­ki­li bir 4X4 do­na­nı­mı­na sa­hip olan Ko­le­os’un Nis­san ve Re­na­ult’nun bütün özel­lik­le­ri­ni en üst seviyede yan­sıt­tı­ğı­nı söy­le­di. Bilin­di­ği gi­bi bir­çok oto­mo­tiv de­vi 4x4 mo­de­li­ne sa­hip. Dün­ya’nın ön­de ge­len oto­mo­bil üre­ti­ci­le­ri bir­çok ara­zi araç­la­rı üret­ti­ler. Re­na­ult ise sus­kun kal­dı. Aca­ba Re­na­ult’un bir bil­di­ği mi var de­dik ve sab­ret­tik. Da­ha ön­ce “SUV” üret­me­yen Fran­sız­lar 4x4 sin­yal­le­ri ver­me­ye baş­la­dı­lar. Ta­bi bu ara­da Ja­pon or­ta­ğı Nis­san sü­rek­li Re­na­ult’a göz kır­pı­yor­du. Do­ğal ola­rak bi­zim gi­bi her­kes me­rak için­dey­di. Aca­ba bi­nek ve ti­ca­ri araç sı­nı­fın­da üret­ti­ği araç­lar ile tak­dir top­la­yan Re­na­ult na­sıl bir SUV üre­te­cek­ti? Der­ken Re­na­ult kı­lı­cı­nı çe­ke­rek bil­gi ve bi­ri­kim­le­ri­ni bu­luş­tu­rup ata­ğa geç­ti, kar­deş ku­ru­lu­şu olan Nis­san’ın tek­no­lo­ji­si­ni de ar­ka­sı­na ala­rak Ko­re’de bu­lu­nan Bu­san Fab­ri­ka­sı’nda 178 mil­yon eu­ro­luk bir ya­tı­rım­la üret­ti­ği ve çok da id­di­alı ol­du­ğu Ko­le­os’u kar­şı­mı­za çı­kar­dı. Re­na­ult ilk cros­so­ver mo­de­li Ko­le­os’u pi­ya­sa­ya su­na­rak seg­ment­te­ki rüş­tü­nü is­pat­la­ya­cak. 10 GÜ­VEN­Lİ ARAÇ­TAN Bİ­Rİ Ko­le­os’a şöy­le bir göz atar­sak mo­no­ton­luk­tan ve gün­de­lik ha­yat­tan ka­çış ola­rak ni­te­len­di­ren araç kul­la­nı­mı ko­lay, kon­for­lu ve ger­çek en­gel aş­ma ka­pa­si­te­si­ne sa­hip bir cros­so­ver ola­rak üre­til­di. Eu­roN­CAP çar­pış­ma test­le­rin­den en yük­sek not ala­rak 5 yıl­dız alan 10. mo­del ol­du. Re­na­ult gü­ven­lik ko­nu­sun­da­ki uz­man­lı­ğı­nı Ko­le­os’a ta­ma­miy­le ak­set­tir­miş di­ye­bi­li­riz. Sü­rek­li dört te­ker­lek­ten çe­kiş sis­te­mi, elek­tro­nik yö­rün­ge dü­zel­ti­ci­si­nin mü­da­ha­le sı­nır­la­rı­nı da­ha da ge­cik­ti­re­rek tor­kun ön ve ar­ka ta­kım­lar ara­sın­da­ki da­ğı­lı­mı ile tu­tun­ma ka­yıp­la­rı­nı gi­der­mek su­re­tiy­le oto­mo­bi­lin ak­tif gü­ven­li­ği­ni cid­di bir şe­kil­de art­tı­rı­yor. Ko­le­os Re­na­ult’un üst gam mo­del­le­ri gi­bi 3 yıl ve­ya 150 bin km ga­ran­ti­li. Bİ­NEK KON­FO­RU­NA SA­HİP Bi­nek kon­fo­ru­na sa­hip olan Ko­le­os ge­niş iç hac­mi ile de far­kı­nı or­ta­ya ko­yu­yor. 4.52 met­re uzun­lu­ğu ve 1.85 met­re ge­niş­li­ği­nin ya­nı sı­ra ya­tı­rı­la­bi­len kol­tuk­la­rı sa­ye­sin­de 2.6 met­re­lik bir eş­ya­nın ta­şın­ma­sı­na im­kan sağ­lı­yor. Her tür­lü ara­zi­de kul­la­nı­la­bi­len araç­la­rın ak­si­ne Ko­le­os’ta el­ler ser­best kart sis­te­mi, ön ve ar­ka park sen­sö­rü, çift böl­ge­li oto­ma­tik kli­ma gi­bi çok sa­yı­da kon­for do­na­nı­mı yer alı­yor. EĞİ­TİM­Lİ İNİŞ-ÇI­KIŞ SİS­TE­Mİ Re­na­ult Ko­le­os üre­ti­lir­ken çok amaç­lı ola­rak kul­la­nıl­ma­sı için bü­yük ça­ba gös­te­ril­miş. Şe­hir içi, oto­yol ve off-ro­ad kul­la­nı­mın­da sü­rü­cü­le­ri­ne ay­nı kon­for se­vi­ye­si su­nu­yor. Bu ara­da Ko­le­os’un yol tu­tu­şu­na di­ye­cek hiç­bir la­fı­mız yok. De­ne­dik ve gör­dük tam pu­an ver­dik. İki bö­lüm ola­rak açı­la­bi­len ba­gaj ka­pı­sı oto­mo­tik kat­la­nan ar­ka kol­tuk­lar ve 70 lit­re ha­cim­li eş­ya yer­leş­tir­me göz­le­ri Ko­le­os’a fark­lı bir ha­va ka­zan­dır­mış. Eğim­li iniş ve çı­kış sis­te­mi ile güç gös­te­ri­si ya­pan Ko­le­os ara­ca yer­leş­ti­ri­len Bos­se ses sis­te­mi ile de göz dol­du­ru­yor. 2.0 dCi di­zel mo­to­run 150 ve 175 bey­gir güç üre­ten iki ver­si­yo­nu ile su­nu­lan Re­na­ult Ko­le­os 6 ile­ri ak­tar­ma­lı ma­nu­el ve oto­mo­tik vi­tes ola­rak su­nu­la­cak. 66 bin YTL’den baş­la­yan fi­yat­lar­la... İBRAHİM AYBAR: Çev­re­ye du­yar­lı dört dört­lük 4x4 Ko­le­os’un ba­sın lans­ma­nın­da ko­nu­şan Re­na­ult Ma­is Tür­ki­ye Ge­nel Mü­dü­rü İb­ra­him Ay­bar bu yıl Re­na­ult’nun 6. lans­ma­nı­nı yap­tık­la­rı­nı ifa­de ede­rek şun­la­rı söy­le­di; “Yo­ğun bir yıl ya­şa­dık, ke­sa­fe­tin pa­za­ra da yan­sı­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Bu ara­cı­mız dört dört­lük bir 4x4. Re­na­ult ve Nis­san’ın en iyi yan­sı­tıl­dı­ğı bir ürün. Bir 4x4’de gör­me­di­ği­niz ra­hat­lı­ğı Ko­le­os ile gör­me fır­sa­tı bu­la­cak­sı­nız. Her tür­lü yol şart­la­rın­da ra­hat­lık­la kul­la­nı­la­bi­len bu ye­ni ara­cı­mız çev­re­ye çok du­yar­lı ola­rak üre­til­di. Ya­pı­lan test­ler ile 175 bg olan Ko­le­os 100 km’de 7 lit­re ben­zin har­ca­dı, 155 bg olan Ko­le­os 100 km’de 8.3 lit­re ben­zin har­ca­ya­rak mü­kem­mel­li­ği­ni is­pat­la­dı. Eu­roN­CUP’te 5 yıl­dız ala­rak en iyi araç­lar ara­sı­na gir­me­si de ay­rı­ca bi­zi çok mut­lu et­ti.” TÜR­Kİ­YE’NİN Dİ­NA­MİZ­Mİ­NE GÜ­VE­Nİ­YO­RUM Dün­ya­da oto­mo­tiv pi­ya­sa­sı­nı de­rin­den sar­san glo­bal k­riz ko­nu­su­na da de­ği­nen Ay­bar; “Üre­tim he­def­le­ri­miz bi­raz azal­dı. Tü­ke­ti­ci var ara­ba al­mak is­ti­yor fa­kat tü­ke­ti­ci fi­nans­man bul­mak­ta zor­la­nı­yor. Re­na­ult pa­za­rı­nın bü­yük bir bö­lü­mü­nü fi­lo sa­tış­la­rı oluş­tu­ru­yor­du. Kriz ile bir­lik­te fi­lo sa­tış­la­rı­mız­da da bir azal­ma ol­du­ğu doğ­ru. Fa­kat ben Tür­ki­ye’nin di­na­miz­mi­ne gü­ve­ni­yo­rum. Ön­ce­lik­le mo­ra­li­mi­zin iyi ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Şu an­da bir tür­bü­lans ya­şa­nı­yor bu ka­lı­cı bir prob­lem de­ğil. Bi­zim du­ru­mu­muz Av­ru­pa’ya gö­re da­ha iyi. Av­ru­pa pa­zar­la­rın­da yüz­de 20-25’ler ci­va­rın­da dü­şüş­ler var. Tür­ki­ye’nin ma­li di­sip­li­ne sa­hip ol­ma­sı en bü­yük gü­ven­ce­miz. Kri­zi ha­sar­sız bir şe­kil­de at­la­ta­ca­ğı­mız ka­nı­sın­da­yım” de­di. Mit­su­bis­hi’den genç sa­mu­ray Mit­su­bis­hi’nin ye­ni­den ta­sar­la­ya­rak üret­ti­ği jet uça­ğı ola­rak ta­nım­la­dı­ğı Ye­ni Ne­sil Colt pa­zar­da­ki ye­ri­ni alı­yor. Mit­su­bis­hi’nin en genç üye­si Ye­ni Lan­cer’a ben­zer­li­ği ile dik­kat çe­ki­yor. Rüz­gar tü­ne­li tes­tin­de ae­ro­di­na­mi­ğe de bü­yük önem ve­ril­di ve kö­pek­ba­lı­ğı­nın bur­nu­na ben­ze­yen ön kıs­mın şek­li de araç­ta ila­ve bir rüz­gar­lı­ğa ih­ti­yaç bı­rak­ma­ya­cak şe­kil­de op­ti­mum se­vi­ye­ye ge­ti­ril­di. 5 ka­pı­lı mo­del­de ye­ni­le­nen ar­ka ka­sa, ara­ca ye­ni bir ka­rak­ter ka­zan­dı­rır­ken, ara­cın da­ha al­çak ve ge­niş gö­rün­me­si­ni sağ­lı­yor. 3 ka­pı­lı mo­de­lin ar­ka ka­sa­sın­da ise tam­pon ve ko­yu renk­li far yu­va­la­rı dik­kat çe­ki­yor. 1.332 cc’lik Ye­ni Ne­sil Cold Ocak ayın­da Tür­ki­ye pa­za­rı­na mer­ha­ba di­ye­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT