BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­rı­za­lı kam­yon­dan 26 KA­ÇAK çık­tı

A­rı­za­lı kam­yon­dan 26 KA­ÇAK çık­tı

TEM O­to­yo­lu’nun Sa­kar­ya-­Düz­ce sı­nı­rın­da a­rı­za ya­pan kam­yon­da­ki 26 ka­çak ya­ka­lan­dı.TEM O­to­yo­lu’nun Sa­kar­ya-­Düz­ce sı­nı­rın­da a­rı­za ya­pan kam­yon­da­ki 26 ka­çak ya­ka­lan­dı. Van’dan ge­lip İs­tan­bul yö­nü­ne gi­den he­nüz sü­rü­cü­sü­nün kim­li­ği be­lir­le­ne­me­yen kam­yon, Sa­kar­ya-­Düz­ce sı­nı­rın­da a­rı­za­lan­dı. Kam­yo­nu ça­lış­tır­mak i­çin bir sü­re uğ­ra­şan şo­för ve be­ra­be­rin­de­ki ki­şi so­nuç a­la­ma­yın­ca kaç­tı. Bu­nun ü­ze­ri­ne ka­sa­da giz­le­nen 26 ka­çak yol ke­na­rın­da o­tur­ma­ya baş­la­yın­ca va­tan­daş­lar du­ru­mu jan­dar­ma­ya bil­dir­di. 23’ü­nün Pa­kis­tan, 3’ü­nün i­se Af­ga­nis­tan uy­ruk­lu ol­du­ğu tes­pit e­di­ler ka­çak­la­rın, Yu­na­nis­tan’a git­mek i­çin ki­şi ba­şı 3 bin do­lar ö­de­dik­le­ri öğ­re­nil­di. Ka­çak­lar sı­nır dı­şı e­dil­mek ü­ze­re Gü­mü­şo­va Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­na gö­tü­rül­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT