BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gör­me en­ge­lli­le­re ­ço­rap ör­me e­ği­ti­mi

Gör­me en­ge­lli­le­re ­ço­rap ör­me e­ği­ti­mi

Şan­lı­ur­fa’da Gör­me En­gel­li­ler Der­ne­ği ü­ye­le­ri­ne yö­ne­lik a­çı­lan “Ço­rap Ör­me” kur­su­na ka­tı­lan 15 en­gel­li, mes­lek öğ­re­ne­rek ha­ya­ta tu­tun­ma­ya ça­lı­şı­yor.Şan­lı­ur­fa’da Gör­me En­gel­li­ler Der­ne­ği ü­ye­le­ri­ne yö­ne­lik a­çı­lan “Ço­rap Ör­me” kur­su­na ka­tı­lan 15 en­gel­li, mes­lek öğ­re­ne­rek ha­ya­ta tu­tun­ma­ya ça­lı­şı­yor. Tür­ki­ye İş Ku­ru­mu’nun (İŞ­KUR) kat­kı­sıy­la a­çı­lan kur­sa ka­tı­lan gör­me en­gel­li­ler, 2 ay­lık e­ği­tim­le­ri­nin ar­dın­dan ser­ti­fi­ka a­la­cak­lar. Da­ha son­ra ken­di imkâ­nıy­la ü­re­tim yap­mak is­te­yen­le­rin dı­şın­da, bu imkâ­nı bu­la­ma­yan­la­ra da der­nek bün­ye­sin­de­ki a­töl­ye­de ü­re­tim ya­pıp büt­çe­si­ne kat­kı sağ­la­ya­bil­me fır­sa­tı su­nu­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT