BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > En az s­por ya­pı­lan ül­ke

En az s­por ya­pı­lan ül­ke

Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı­nın be­den eği­ti­mi ve spor ile il­gi­li oluş­tu­ru­lan Özel İh­ti­sas Ko­mis­yo­nu­nun ra­po­run­da, Türk in­sa­nı­nın spor yap­ma­yı de­ğil, iz­le­me­yi sev­di­ği, Tür­ki­ye’nin, Av­ru­pa ül­ke­le­ri ara­sın­da ya­pı­lan araş­tır­ma so­nu­cun­da, nü­fu­su­na oran­la en az spor ya­pı­lan ül­ke ol­du­ğu be­lir­til­di.Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı­nın be­den eği­ti­mi ve spor ile il­gi­li oluş­tu­ru­lan Özel İh­ti­sas Ko­mis­yo­nu­nun ra­po­run­da, Türk in­sa­nı­nın spor yap­ma­yı de­ğil, iz­le­me­yi sev­di­ği, Tür­ki­ye’nin, Av­ru­pa ül­ke­le­ri ara­sın­da ya­pı­lan araş­tır­ma so­nu­cun­da, nü­fu­su­na oran­la en az spor ya­pı­lan ül­ke ol­du­ğu be­lir­til­di. Av­ru­pa ül­ke­le­ri­nin ge­nel nü­fus­la­rı­na gö­re, spor ya­pan­la­rın ora­nı, en dü­şük yüz­de 25 ol­du­ğu ya­zı­lan ra­por­da, Tür­ki­ye’de bu ora­nı­nın bin­de­ler­le ifa­de edil­di­ği kay­de­dil­di. 10 mil­yon nü­fu­su olan Por­te­kiz’de 2 mil­yon, 5 mil­yon nü­fus­lu Da­ni­mar­ka’da yak­la­şık 2 mil­yon, 55 mil­yon nü­fu­sa sa­hip Fran­sa’da 13 mil­yon, 80 mil­yon nü­fus­lu Al­man­ya’da 24 mil­yon ve 57 mil­yon nü­fus­lu İtal­ya’da 14 mil­yon in­sa­nın spor yap­tı­ğı­na işa­ret edi­len ra­por­da, Tür­ki­ye’nin 70 mil­yon nü­fu­su­nun ol­ma­sı­na rağ­men ak­tif spor ya­pan in­san sa­yı­sı­nın 400 bin 301 ol­du­ğu ifa­de edil­di. Ya­ni bin­de 6. Da­ni­mar­ka’da yüz­de el­li, biz­de bin­de 6. Ha­be­ri oku­du­ğum­da, Tür­ki­ye’nin bu acı ger­çe­ği kar­şı­sın­da çar­pıl­dım. Spo­ru yap­mak ye­ri­ne sey­ret­me­yi ter­cih et­ti­ği­miz­den ga­ze­te­ci ola­rak az çok ha­ber­dar­dım an­cak, me­se­le­nin bu bo­yut­lar­da ol­du­ğu­nu tah­min et­mi­yor­dum. 55 mil­yon nü­fus­lu Fran­sa’da 13 mil­yon li­sans­lı spor­cu var­ken, biz­de 70 mil­yon nü­fu­sa kar­şı­lık yal­nız­ca 400 bin. Bun­la­rın da 217 bi­ni fut­bol­cu. Ger­çi bi­lim adam­la­rı fut­bo­lu spor ola­rak ka­bul et­mi­yor­lar ama biz spor ola­rak ka­bul ede­lim. An­cak bu­na rağ­men oran ne ka­dar kü­çük. Bir de top­çu­la­rı çı­ka­rır­sak, Tür­ki­ye’de he­men he­men li­sans­lı spor­cu kal­ma­ya­cak. Ha­ni ne­re­de at­let­ler, gü­reş­çi­ler, yü­zü­cü­ler, ka­ra­te­ci­ler, tek­van­do­cu­lar, bas­ket­çi­ler, vo­ley­bol­cu­lar... Ra­po­ra gö­re, Tür­ki­ye’de spor di­ye yal­nız­ca fut­bol bi­li­ni­yor, on­da da yal­nız­ca 217 bin li­sans­lı fut­bol­cu var. Dün­ya­nın en genç nü­fu­su­na sa­hip ol­mak­la övü­nü­yo­ruz, “Eği­tim ça­ğın­da 20 mil­yon gen­ci­miz var” di­ye dos­ta düş­ma­na ilan edi­yo­ruz. Bu genç­ler ne ya­par, ney­le meş­gul olur­lar? Ra­por­dan an­la­dı­ğı­mı­za gö­re spor yap­mı­yor­lar. Öy­ley­se ne ya­pı­yor­lar, ney­le meş­gul olu­yor­lar, kah­ve kö­şe­le­rin­de ve­ya bil­mem han­gi kö­şe­ler­de va­kit ve genç­lik­le­ri­ni boş, za­rar­lı şey­ler­le mi öl­dü­rü­yor­lar? Aca­ba, bu genç­le­rin ney­le, ne­re­de va­kit ge­çir­dik­le­ri­ni me­rak eden, araş­tı­ran var mı? Genç­ler, spor yap­mak is­te­dik­le­rin­de ne­re­de spor ya­pa­cak­lar? Spor te­sis­le­ri ne­re­de? Han­gi aşıl­maz da­ğın ar­dın­da? Bü­yük şe­hir­le­ri­miz­de, ki­şi ba­şı­na dü­şen ye­şil alan ne­dir? Her­ke­sin ra­hat­lık­la, üc­ret­siz ve­ya çok az bir üc­ret­le spor ya­pa­bi­le­ce­ği spor te­si­si kaç ta­ne­dir? Bu genç­ler, “şey­ta­ni ener­ji” de­nen genç­lik ener­ji­si­ni ne­re­de, na­sıl har­ca­ya­cak­lar? Genç­ler, ener­ji­le­ri­ni, Kaf Da­ğı­nın te­pe­sin­de­ki gü­zel­lik­le­ri kur­tar­mak için yön­len­di­ril­mez, on­la­ra bu­nun için uy­gun im­kan­lar sağ­lan­maz­sa iş­te bu za­man kork­ma­lı. Bi­zde ec­da­dı­mız­dan ya­di­gar, Ahi­lik için­de ye­şer­miş, genç­le­ri eğ­len­di­re­rek, gü­ze­le, fay­da­lı­ya yön­len­di­ren, on­la­rın genç­lik ener­ji­si­ni ebe­di gü­zel­lik­ler yo­lun­da har­ca­ma­sı­nı sağ­la­yan fü­tüv­vet (genç­lik, de­li­kan­lı­lık, cö­mert­lik, yi­ğit­lik) teş­ki­lat­la­rı var­dı. Bun­lar, hiç me­rak edil­mez mi? Yu­ka­rı­da­ki ra­kam­lar, genç­le­ri­mi­zin kar­şı kar­şı­ya bu­lun­du­ğu teh­li­ke­yi bü­tün çıp­lak­lı­ğıy­la or­ta­ya ko­yu­yor. Ama ne­re­de bu­nun sı­zı­sı­nı yü­re­ğin­de his­se­de­cek yet­ki­li­ler, ne­re­de bu­nun kav­ga­sı­nı ya­pa­cak, san­cı­sı­nı his­se­de­cek med­ya?
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT