BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kur­ban vekâ­le­ti

Kur­ban vekâ­le­ti

Su­al: Kur­ban sa­tın al­mak için, umu­mi ve­kil olan kim­se, bir baş­ka­sı­na, o da bir baş­ka­sı­na umu­mi ve­kâ­let ve­re­bi­lir mi?Su­al: Kur­ban sa­tın al­mak için, umu­mi ve­kil olan kim­se, bir baş­ka­sı­na, o da bir baş­ka­sı­na umu­mi ve­kâ­let ve­re­bi­lir mi? CE­VAP: S. Ebe­diy­ye’de, İb­ni Abi­din’den ala­rak de­ni­yor ki: Ve­kil, sa­hi­bi­nin iz­niy­le baş­ka­sı­nı ve­kil ya­pa­bi­lir. Kur­ban sa­tın al­ma­ya ve­kil olan baş­ka­sı­nı, bu da baş­ka­sı­nı ve­kil edip, so­nun­cu ve­kil sa­tın al­sa, sa­hi­bi izin ve­rir­se ca­iz olur. (Redd-ül-muh­tar) De­mek ki, umu­mi ve­kil edi­lin­ce, zin­cir­le­me ve­kâ­let ve­ri­le­bi­li­yor. Umu­mi ve­kil ol­ma­yın­ca, so­nun­cu ve­ki­lin, ve­kâ­let ve­ren­den izin al­ma­sı ge­re­ki­yor; ama umu­mi ve­kâ­let ve­ri­lin­ce, oto­ma­tik­man so­nun­cu­ya izin ve­ril­miş olu­yor. Bu in­ce­lik bi­lin­me­yin­ce, ve­kâ­let sa­hih ol­maz sa­nı­lı­yor. Böy­le yan­lış dü­şü­nen­le­re iti­bar et­me­me­li­dir. SON­RA­DAN OR­TAK OL­MAK Su­al: Dört ki­şi or­tak kur­ban al­ma­ya ni­yet edip bir da­na al­dık, son­ra­dan bir­kaç ki­şi da­ha bu kur­ba­na ka­tı­la­bi­lir mi? CE­VAP: Dört ki­şi alır­ken ye­di ki­şi­ye ka­dar or­tak olu­ruz di­ye dü­şü­nül­müş­se or­tak ol­mak ca­iz­dir, dü­şü­nül­me­miş­se mek­ruh olur. Mek­ruh­tan kur­tul­mak için, onu bir baş­ka­sı­na sa­tar­sı­nız ve­ya içi­niz­den bi­ri de sa­tın ala­bi­lir. Son­ra o kim­se bu­nu alır­ken, ye­di ki­şi­ye ka­dar or­tak ede­rim di­ye alır­sa ye­ni­den or­tak ola­bi­lir­ler. TART­MA­DAN KUR­BA­NI PAY­LAŞ­MAK Su­al: Kur­ban eti tar­tıl­ma­dan pay­la­şı­lıp, her bi­ri di­ğe­ri­ne, men­dil, def­ter, ka­lem gi­bi bir şey ver­se, pay­laş­ma sa­hih olur mu? CE­VAP: Evet, sa­hih olur. Ya­hut ye­di ki­şi­den dör­dü­ne et­le bir­lik­te bi­rer ba­cak, be­şin­ci­ye et­le bir­lik­te de­ri­si, al­tın­cı­ya et­le bir­lik­te ba­şı ve­ri­lir­se, tart­ma­dan pay­laş­mak ca­iz olur. Ye­din­ci­ye bir şey koy­mak ge­rek­mez. OR­TAK­LA­RIN HİS­SE­Sİ Su­al: Üç or­tak, 350 li­ra ve­re­rek bir inek sa­tın alı­yor­lar. Bi­ri 50, ikin­ci­si 100, di­ğe­ri de 200 li­ra ver­se, kur­ba­nın eti na­sıl pay­la­şı­lır? CE­VAP: Her­kes, ver­di­ği pa­ra ka­dar his­se alır. Kur­ban ye­di­ye bö­lü­nür. 50 li­ra ve­ren bir his­se, 100 li­ra ve­ren iki his­se, 200 li­ra ve­ren de dört his­se alır. Bu kur­ba­nın eti 3.5 his­se de ya­pı­la­bi­lir. Bi­rin­ci or­tak ya­rım, ikin­ci­si bir, üçün­cü­sü de iki his­se alır. En dü­şük ola­nın his­se­si ye­di­de bir­den aşa­ğı ol­ma­dı­ğı için, böy­le or­tak­lık sa­hih olur. > Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT