BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ev­le­ne­bil­mek i­çin DİL öğ­re­ni­yor­lar!

Ev­le­ne­bil­mek i­çin DİL öğ­re­ni­yor­lar!

Gur­bet­çi Türk genç­le­riy­le ni­şan­la­nan 60 genç kız, ev­le­nip Al­man­ya’ya yer­le­şe­bil­mek i­çin ya­ba­ncı dil öğ­ren­me­ye baş­la­dıŞAN­LI­UR­FA Al­man­ya’nın ge­çen yıl uy­gu­la­ma­ya baş­la­dı­ğı “Ye­ni Göç Ya­sa­sı”nın ar­dın­dan ev­le­ne­rek ül­ke­le­ri­ne gel­mek is­te­yen­le­re “te­mel Al­man­ca bil­gi­si­ni öğ­ren­me şar­tı” koş­muş­tu. Ni­şan­lı­la­rı­na ka­vuş­mak is­te­yen Bo­zo­va­lı genç kız­lar da, son dö­nem­ler­de Al­man­ca öğ­ren­mek i­çin ça­ba sarf et­me­ye baş­la­dı. Bu çer­çe­ve­de ge­len ta­lep ü­ze­ri­ne İl­çe Halk E­ği­tim Mer­ke­zin­ce, nü­fu­su­nun ço­ğun­lu­ğu Al­man­ya’ya göç e­den Ha­cı­lar, De­li­ler ve Sı­ğır­cık köy­le­rin­de “Al­man­ca kur­su” a­çıl­dı. Söz ko­nu­su kurs­la­ra ka­tı­lan yak­la­şık 60 genç kız, bir an ön­ce “te­mel Al­man­ca”yı öğ­re­nip, sev­dik­le­ri­ne ka­vuş­ma­yı is­ti­yor. KÖY­DE AL­MAN­CA KUR­SU Bo­zo­va Halk E­ği­tim Mer­ke­zi Mü­dü­rü Ha­lit Er­dem, “Köy o­kul­la­rın­da her gün ak­şam 2’şer sa­at ve­ri­len ve 3 ay de­vam e­de­cek Al­man­ca kurs­la­rı­na il­gi çok faz­la. Kur­su ba­şa­rıy­la ta­mam­la­yanlar, Al­man­ya Bü­yü­kel­çi­li­ği­nin An­ka­ra’da a­ça­ca­ğı dil im­ti­ha­nı­na ka­tı­la­cak. Ba­şa­rı­lı o­lan­lar i­se Al­man­ya va­tan­da­şı o­la­bi­le­cek” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT