BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÇÖZÜM KAPISIYIZ

ÇÖZÜM KAPISIYIZ

Kü­re­sel ya­tı­rım­cı­la­ra en­gel çı­ka­ran­la­ra tep­ki gös­te­ren Baş­ba­kan, “Bu­gün git ya­rın gel an­la­yı­şı bi­te­cek. Ba­ka­nın­dan bü­rok­ra­tı­na ka­dar her­kes çö­züm üret­me­li” de­diRA­KAM­LAR HER ŞE­Yİ AN­LA­TI­YOR Tür­ki­ye’nin ya­ban­cı ser­ma­ye çek­me nok­ta­sın­da ka­tet­ti­ği me­sa­fe­nin çar­pı­cı ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Er­do­ğan, “Bu ya­rı­şa 1954 yı­lın­da baş­la­dık. An­cak 2003 yı­lı­na ka­dar or­ta­la­ma 1 mil­yar do­lar ya­tı­rım çe­ke­bil­mişiz” de­di. “Ya­tı­rım or­ta­mı­nı iyi­leş­tir­me­ye yö­ne­lik kök­lü re­form­la­rı­mız­dan son­ra tab­lo de­ğiş­ti” di­yen Er­do­ğan şu bil­gi­le­ri ver­di: “2007 yı­lın­da 22 mil­yar do­lar­lık bir kü­re­sel ser­ma­ye ra­ka­mı­na ulaş­tık. En çok ya­tı­rım çe­ken ül­ke­ler sı­ra­la­ma­sın­da 23’ün­cü sı­ra­da­yız. 1995-1997 dö­ne­min­de 115. sı­ra­day­dık. Bu ra­kam­lar ne­re­den ne­re­ye gel­di­ği­mi­zi gös­te­ri­yor.” Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, dev­le­tin kü­re­sel ya­tı­rım­cı­la­ra yö­ne­lik her tür­lü ko­lay­lı­ğı sağ­la­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Dev­let ka­pı­sı zor ka­pı­sı ol­ma­ma­lı. Dev­let ka­pı­sı çö­züm ka­pı­sı ol­ma­lı” de­di. Ya­tı­rım Des­tek ve Ta­nı­tım Ajan­sı­nın “Da­nış­ma Ku­ru­lu” top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Er­do­ğan, ya­tı­rım­cı­la­rın baş­vu­ru­la­rı­nın “Ya­tı­rım Ajan­sı”nın dev­re­ye gir­me­siy­le da­ha hız­lı so­nuç­lan­dı­ğı­nı an­cak za­man za­man sı­kın­tı­lar ya­şan­dı­ğı­nı bil­dir­di. YOL GÖS­TER­ME­Lİ­YİZ Er­do­ğan, “Hâ­lâ bu tür oya­la­ma­la­rın ol­du­ğu, er­te­le­me­le­rin ol­du­ğu­nu, dur­ma­dan or­ta sa­ha­da top çe­vi­ren­le­rin ol­du­ğu­nu bi­li­yo­rum, gö­rü­yo­rum. Bun­la­rın üze­ri­ne ıs­rar­la git­mek­te ka­rar­lı­yız. Çün­kü ba­zı ya­tı­rım­la­rın ge­cik­me­si­nin al­tın­da bu ger­çek­ler ya­tı­yor” de­di. Er­do­ğan, “tek du­rak ofis’ yak­la­şı­mıy­la kü­re­sel ya­tı­rım­cı­la­rın prob­lem­le­ri­ni hız­lı ve ko­lay bir şe­kil­de çö­ze­bil­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, şun­la­rı kay­det­ti: “Ya­tı­rım­cı­lar ta­ra­fın­dan il­gi­li ku­rum­la­rı­mı­za ya­pı­lan uy­gun mü­ra­ca­at­lar, ya­tı­rım ajan­sı­mı­zın dev­re­ye gir­me­siy­le da­ha hız­lı ne­ti­ce­len­mek­te­dir. Hâ­lâ bu­ra­da za­man za­man sı­kın­tı­lar yok mu? Var... Şu an­da ara­mız­da, bir çok ba­kan ar­ka­da­şı­mı­zın ya­nın­da ba­kan­lık müs­te­şa­rı ar­ka­daş­la­rım var. Bu­ra­da ifa­de edi­yo­rum, ku­rum­la­rı­mı­zın tem­sil­ci­le­ri, ba­ka­nın­dan, bü­rok­ra­tı­na ka­dar çö­züm üret­me­li, ‘Bu gün git ya­rın gel’ fel­se­fe­si­ni bı­rak­ma­lı. ‘Şu­nu ya­par­sa­nız bu­nu he­men hal­le­de­riz’ ve­ya ‘Şu­nu şu şe­kil­de yap­ma­nız müm­kün mü?’ Bu­nu de­me­li. Yol gös­te­re­cek­sin. Se­nin gö­re­vin bu. Dev­let ka­pı­sı zor ka­pı­sı ol­ma­ma­lı. Dev­let ka­pı­sı çö­züm ka­pı­sı ol­ma­lı. Bu­nu ba­şar­mak­la ina­nı­yo­rum ki bu ajans­la bir­lik­te gi­ri­şim­ci­le­ri­mi­zi çok da­ha ra­hat­la­ta­cak. İna­nı­yo­rum ki o za­man Tür­ki­ye sa­de­ce bir gü­ve­ni­lir li­ma­nı ol­mak­tan çı­ka­cak. Bu­nun ya­nın­da iş ya­pı­la­bi­lir bir ül­ke ko­nu­mu­na ge­le­cek­tir.” BU GE­Mİ BAT­MA­YA­CAK Kü­re­sel kri­zi at­lat­ma­nın anah­ta­rı­nın da iş bir­li­ği ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Er­do­ğan, “Bu ge­mi he­pi­mi­zin or­tak ge­mi­si ve bu ge­mi bir yer­den su al­ma­ya baş­lar­sa hep be­ra­ber ba­ta­rız. ‘Kriz var, bu­nu şah­sım için fır­sa­ta dö­nüş­tü­re­yim’ der­sek, hak­sız­lık olur. Biz bu ge­mi­yi ba­tır­ma­ya­ca­ğız ve ‘sa­hil-i se­la­me­te’ hep be­ra­ber çı­ka­ca­ğız. Ola­ya böy­le bak­ma­mız la­zım ve ben bu has­sa­si­yet içe­ri­sin­de siz­le­rin de yak­la­şa­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT