BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Doğuda kar çilesi başladı

Doğuda kar çilesi başladı

Do­ğu böl­ge­le­rin­de yük­sek ke­sim­le­ri beyaza bürüyen kar, il­çe mer­kez­le­ri­ne de düş­me­ye baş­la­dı. Va­n’­da bu­lu­nan Gü­zel­de­re Ge­çi­di bir sü­re tra­fi­ğe ka­pan­dı.Sivas’ın Eğriçimen yaylasında kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Tür­ki­ye’nin ba­tı böl­ge­le­ri so­ğuk ve ya­ğış­lı bir ha­va­nın et­ki­si al­tı­na gi­rer­ken, do­ğu­da i­se yer yer kar ya­ğı­şı gö­rül­me­ye baş­lan­dı. Kar ya­ğı­şı­nın et­ki­li o­la­rak bek­len­me­di­ği­ni be­lir­ten Me­te­o­ro­lo­ji yet­ki­li­le­ri, ha­va sı­cak­lı­ğı­nın Ar­da­han’da ek­si 6, Kars’ta ek­si 3, Er­zu­rum’da 1, Er­zin­can’da 4 ve Iğ­dır’da sı­fır de­re­ce ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Şır­nak’ın Bey­tüş­şe­bap ilçe mer­ke­zi­ne yı­lın ilk ka­rı düş­tü. Bey­tüş­şe­bap’ta dün sa­ba­h et­ki­li ol­ma­ya baş­la­yan kar ya­ğı­şı ha­ya­tı o­lum­suz yön­de et­ki­li­yor. La­pa la­pa ya­ğan kar se­be­biy­le il­çe mer­ke­zi be­ya­za bü­rün­dü. VAN’DA CEFA, SİVAS’TA SEFA! Van’ın Baş­ka­le il­çe­sin­de de et­ki­li o­lan kar ya­ğı­şı se­be­biy­le t­ra­fik­te yer yer ak­sa­ma­lar ya­şan­dı. Kar ve buz­lan­ma­nın et­ki­li ol­du­ğu Gü­zel­de­re Ge­çi­di i­se bir sü­re t­ra­fi­ğe ka­pan­dı. Bu a­ra­da, tu­rist­le­rin uğ­rak yer­le­rin­den o­lan Si­vas’ın Ko­yul­hi­sar il­çe­sin­deki Eğ­ri­çi­men Yay­la­sı’n­da kar ka­lın­lı­ğı 30 san­ti­met­re­ye u­laş­tı. İl­çe­ye yak­la­şık 20 ki­lo­met­re u­zak­lık­ta bu­lu­nan yaylada karla bir­lik­te gü­zel bir man­za­ra or­ta­ya çık­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT