BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘­Sah­te ha­kim­ler’ ha­kim kar­şı­sın­da

‘­Sah­te ha­kim­ler’ ha­kim kar­şı­sın­da

Ken­di­le­ri­ni ha­kim ve sav­cı o­la­rak ta­nı­tıp, ba­zı tu­tuk­lu­la­rın ser­best bı­ra­kıl­ma­sı va­a­diy­le a­i­le­le­rin­den yük­lü mik­tar­da pa­ra is­te­di­ği ö­ne sü­rü­len 4 ki­şi ya­ka­lan­dıBa­zı tu­tuk­lu ve şüp­he­li­le­rin ya­kın­la­rı­nın, ken­di­le­ri­ni ha­kim ve sav­cı ola­rak ta­nı­tan ba­zı ki­şi­ler­ce do­lan­dı­rıl­ma­sı ola­yına iliş­kin ça­lış­ma baş­la­tan po­lis ekip­le­ri, Şiş­li, Ka­ğıt­ha­ne ve Ba­kır­köy’de be­lir­le­nen ad­res­le­re ope­ras­yon dü­zen­le­di. Eş za­man­lı ope­ras­yon­da, ken­di­si­ni ha­kim, sav­cı, ağır ce­za rei­si ve mü­fet­tiş ola­rak ta­nıt­tı­ğı ile­ri sü­rü­len Me­tin K, bu ki­şi­nin yar­dım­cı­sı ol­du­ğu id­di­a edi­len Sa­lih Y, kur­ye­lik yap­tı­ğı be­lir­le­nen Fa­tih T. ve ara­cı­lık yap­tı­ğı ifa­de edi­len tak­si sü­rü­cü­sü Ah­met A. gö­zal­tı­na alın­dı. TE­LE­FON­LA PA­ZAR­LIK Em­ni­yet­te sor­gu­la­nan ve ben­zer suç­lar­dan ka­yıt­la­rı bu­lun­du­ğu ifa­de edi­len şüp­he­li­ler­den Me­tin K. ve Sa­lih Y’nin, mah­ke­me­ler­de da­va­sı gö­rü­len ba­zı tu­tuk­lu­la­rın ai­le­le­riy­le te­le­fon­la gö­rü­şe­rek, ser­best bı­ra­kıl­ma­la­rı kar­şı­lı­ğın­da pa­ra is­te­dik­le­ri be­lir­til­di. Tu­tuk­lu ve şüp­he­li ya­kın­la­rın­dan pa­ra­nın, di­ğer şüp­he­li­ler Fa­tih T. ve Ah­met A. ara­cı­lı­ğıy­la alın­dı­ğı ifa­de edil­di. Şüp­he­li­le­rin bu yol­la ken­di­le­ri­ne yük­lü mik­tar­da hak­sız ka­zanç sağ­la­ya­rak, lüks ha­yat sür­dük­le­ri kay­de­dil­di. Şe­be­ke li­de­ri ol­du­ğu ile­ri sü­rü­len Me­tin K’nın es­ki­den iki spor ku­lü­bün­de ka­le­ci­lik yap­tı­ğı ifa­de edil­di.
Kapat
KAPAT