BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > E-Dev­let ka­pı­sı 18 Ara­lık­ta açı­lı­yor

E-Dev­let ka­pı­sı 18 Ara­lık­ta açı­lı­yor

TÜRK­SAT A.Ş Ge­nel Mü­dü­rü Öz­kan Dal­bay, Tür­ki­ye’de ka­mu hiz­met­le­ri­nin tek ad­res­ten elek­tro­nik or­tam­da su­nu­la­ca­ğı “www.tür­ki­ye.gov.tr”nin 18 Ara­lık­ta açı­la­ca­ğı­nı bil­dir­di.TÜRK­SAT A.Ş Ge­nel Mü­dü­rü Öz­kan Dal­bay, Tür­ki­ye’de ka­mu hiz­met­le­ri­nin tek ad­res­ten elek­tro­nik or­tam­da su­nu­la­ca­ğı “www.tür­ki­ye.gov.tr”nin 18 Ara­lık­ta açı­la­ca­ğı­nı bil­dir­di. Dal­bay, elek­tro­nik im­za ve­ya e-dev­let ka­pı­sı şif­re­le­ri kul­la­nı­la­cak sis­tem, Baş­ba­kan­lık Bi­mer’e baş­vu­ru ve ta­ki­bi, Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li ta­şı­ma ku­ru­luş­la­rın­da, uçuş mü­ret­te­ba­tı li­sans sor­gu­la­ma, TCDD e-bi­let, Tür­ki­ye İş Ku­ru­mun­da iş sor­gu­su, baş­vu­ru­su ve iş­siz­lik öde­ne­ği gi­bi baş­vu­ru­lar­da, PTT’de gön­de­ri ta­ki­bi, Mil­li Eği­tim ba­kan­lı­ğı sı­nav­la­rın­da kul­la­nı­la­bi­le­cek. e-dev­let ka­pı­sı şif­re­le­ri, 18 Ara­lık­tan iti­ba­ren kim­lik bel­ge­si ile bü­tün PTT şu­be­le­rin­den alı­na­bi­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT