BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gül, Ta­la­ba­ni ile Ker­kük’e gi­de­cek

Gül, Ta­la­ba­ni ile Ker­kük’e gi­de­cek

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün ta­ri­hi Irak zi­ya­re­ti ke­sin­leş­ti. 20 Ara­lık’ta Bağ­dat’a gi­de­cek olan Gül, Ker­kük’e de ge­çe­rek önem­li bir jest ya­pa­cak. Tür­ki­ye’nin gü­ven­lik se­be­biy­le giz­li tut­tu­ğu ta­ri­hi Irak Cum­hur­baş­ka­nı Ce­lal Ta­la­ba­ni açık­la­dı.> Bu­ket Gü­ven AN­KA­RA Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün ta­ri­hi Irak zi­ya­re­ti ke­sin­leş­ti. 20 Ara­lık’ta Bağ­dat’a gi­de­cek olan Gül, Ker­kük’e de ge­çe­rek önem­li bir jest ya­pa­cak. Tür­ki­ye’nin gü­ven­lik se­be­biy­le giz­li tut­tu­ğu ta­ri­hi Irak Cum­hur­baş­ka­nı Ce­lal Ta­la­ba­ni açık­la­dı. Ta­la­ba­ni, Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün ön­ce Bağ­dat’ı zi­ya­ret ede­ce­ği­ni, da­ha son­ra bir­lik­te Ker­kük’e ge­çe­cek­le­ri­ni bil­dir­di. Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün 20-21 Ara­lık gün­le­rin­de ger­çek­le­şe­cek res­mi Irak zi­ya­re­ti iki bö­lüm­den olu­şa­cak. İlk bö­lüm­de Gül, Bağ­dat’ta Ta­la­ba­ni, Baş­ba­kan Nu­ri El Ma­li­ki, Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Hoş­yar Ze­ba­ri ve Irak Mec­li­sin­de­ki bü­tün grup­la­rın tem­sil­ci­le­riy­le bir ara­ya ge­le­cek. Zi­ya­ret­te ön­ce­lik­le gü­ven­lik, ener­ji, ula­şım ve ti­ca­ret ko­nu­la­rı­nın ma­sa­ya ya­tı­rıl­ma­sı bek­le­ni­yor. Gül, da­ha son­ra Ker­kük’e ge­çip bu­ra­da­ki grup­la­rın tem­sil­ci­le­ri­ni ka­bul ede­cek. Öte yandan Ab­dul­lah Gül’ün I­rak zi­ya­re­ti­nin ta­ri­hi­nin, de­vam e­den ku­lak ra­hat­sız­lı­ğı ne­de­niy­le dok­tor­la­rı­nın tav­si­ye­le­ri­ne gö­re net­lik ka­za­na­ca­ğı bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT