BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Konuştu

Konuştu

Emek­li Tuğ­ge­ne­ral Ve­li Kü­çük, dün ko­nuş­tu. He­men her sa­nık gi­bi o da suç­suz ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti. Ce­za mah­ke­me­sin­de hük­mü ve­re­cek ha­kim­ler iki id­di­a ara­sın­da­dır. Bi­ri id­di­a ma­ka­mı­nın tan­zim et­ti­ği id­di­ana­me. Di­ğe­ri sa­vun­ma ta­ra­fı­nın mü­da­fa­ası.Emek­li Tuğ­ge­ne­ral Ve­li Kü­çük, dün ko­nuş­tu. He­men her sa­nık gi­bi o da suç­suz ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti. Ce­za mah­ke­me­sin­de hük­mü ve­re­cek ha­kim­ler iki id­di­a ara­sın­da­dır. Bi­ri id­di­a ma­ka­mı­nın tan­zim et­ti­ği id­di­ana­me. Di­ğe­ri sa­vun­ma ta­ra­fı­nın mü­da­fa­ası. Bun­la­ra gir­me­den şu hu­sus­la­ra te­mas et­mek la­zım. Bi­rin­ci­si Er­ge­ne­ko­n’­un as­rın dâ­vâ­sı olup ol­ma­dı­ğı me­se­le­si­dir. Yas­sı­ada mı, Er­ge­ne­kon mu as­rın dâ­vâ­sı­dır? Bu­nu za­man gös­te­re­cek. İkin­ci­si, yar­gı­la­ma­ya mü­da­ha­le edi­le­me­ye­ce­ği pren­si­bi­nin her dâ­vâ için ge­çer­li ol­du­ğu hu­su­su. Ve­li Kü­çük ve­ya bir baş­ka­sı suç­lu ola­bi­lir. Suç­suz da ola­bi­lir. Bu­nu şu ân ha­kim­ler bi­le bil­mi­yor. Şüp­he­den sa­nık fay­da­la­nır ka­ide­si ev­ren­sel bir ku­ral­dır. Bu­na rağ­men atı­lan man­şet­ler, ya­zı­lan ya­zı­lar­la sa­nık­lar ade­ta linç edil­mek­te. Mah­ke­me­nin ra­hat bı­ra­kıl­ma­sı la­zım. Şa­yet as­rın da­va­sı ise ve­ya en azın­dan as­rın da­va­sın­dan son­ra­ki da­va ise le­ke­siz, göl­ge­siz bir ka­rar çık­ma­lı. Şe­ri­atın kes­ti­ği par­mak ha­ki­ka­ten acı­ma­ma­lı. Bu da sa­de­ce sav­cı, avu­kat ha­ki­min gö­re­vi de­ğil. Ka­mu­oyu oluş­tu­ran med­ya da mü­kel­le­fi­yet al­tın­da. Eğer böy­le ol­maz­sa 25 se­ne son­ra bu de­fa da Er­ge­ne­kon da­va­sı mah­kum­la­rı için ia­de­yi iti­bar ka­nu­nu çı­kar­tı­la­bi­lir. So­ğuk­kan­lı­lık, ob­jek­tif­lik, kı­lı kırk yar­ma şart. Ya­pı­lan işin adı ada­let da­ğıt­mak­tır. Ve­li Kü­çü­k’­ün ko­nuş­tuk­la­rı­na ge­lin­ce. 4 sa­at­lik ko­nuş­ma­da en çar­pı­cı söz­le­ri iki cüm­le­dir. -Dev­let ba­na komp­lo kur­du. -Po­lis dar­be yap­tı. Dev­le­tin ba­na komp­lo ku­ra­ca­ğı­nı hiç­bir za­man dü­şün­me­miş­tim der­ken, dev­let be­ni sat­tı de­mek is­te­mek­te. Po­li­sin dar­be yap­ma­sı ise ev­den alın­ma şek­liy­le mi ala­ka­lı baş­ka bir şe­yi mi kas­de­di­yor an­la­şıl­ma­mak­ta. PKK’­lı­la­ra ya­pı­lan uy­gu­la­ma­yı gör­düm, evi­min kar­şı­sı­na pu­su ku­rul­du vs. di­yor. Bun­lar sa­vun­ma mı, gün­dem sap­tır­ma mı? Bir­çok fai­li meç­hul ci­na­yet ve bom­ba­la­ma­dan so­rum­lu tu­tul­du­ğu id­di­ana­me­ye yük­len­mek­te. Bu id­di­ana­me­nin Türk mil­le­tiy­le İs­la­mi­ye­t’­e kar­şı ol­du­ğu ile­ri sü­rül­mek­te. İs­la­mi­yet mu­ha­lif­li­ği ne­den bu­ra­ya da­hil edil­di an­la­mak zor. Bu de­ğir­men, da­ha çok su kal­dı­rır. Ve­li Kü­çü­k’­ün ne de­di­ği­ni, ne de­mek is­te­di­ği­ni ve bel­ki da­ha ne­ler di­ye­ce­ği­ni Tun­cay Gü­ney, ânın­da Ka­na­da­’dan açık­lar. İl­ginç­tir. Meh­met Ali Ağ­ca gün­dem­den düş­tü, Tun­cay Gü­ney or­ta­ya çık­tı. Bir ka­ra ku­tu gi­bi her şey on­da. Ağ­ca Me­si­h’­im de­miş­ti. Gü­ney ha­ham ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. Hiç san­mı­yo­ruz. Bir şa­şırt­ma­ca. Ce­za­lar ce­mi­ye­tin is­tik­ba­li­ni kur­tar­mak için ve­ri­lir. Bin­ler­ce say­fa­lık id­di­ana­me. Bir­çok sa­nık. Bir­çok suç. Ko­ca­man bir dâ­vâ. Bu dâ­vâ çok şü­mul­lü tu­tul­du. İçin­den en te­miz şe­kil­de çı­kıl­ma­sı­nı te­men­ni ede­riz. Fa­kat da­ha bü­yük­ler­den, bir nu­ma­ra­lar­dan söz edi­li­yor. On­lar bu­lu­na­bi­le­cek mi, ko­nuş­tu­ru­la­cak mı? Ve­li Kü­çük, ken­di­ni sa­tan­la­rı pa­zar­la­ya­cak mı? Dâ­vâ yok­sa ye­ni mi baş­lı­yor? Ga­li­ba öy­le. Onun için med­ya­ya uz­man mu­ha­bir­ler la­zım.
Kapat
KAPAT