BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Anayasa Mahkemesi’nden ‘belde’ uyarısı

Anayasa Mahkemesi’nden ‘belde’ uyarısı

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­kan­lı­ğı’ndan ya­pı­lan açık­la­ma­da, ka­pa­tı­lan bel­de be­le­di­ye­le­ri­nin da­va aç­ma­la­rı­na iliş­kin ya­sal sü­re­le­rin baş­lan­gıç ta­ri­hi­nin, 5747 sa­yı­lı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sı­nır­la­rı İçe­ri­sin­de İl­çe Ku­rul­ma­sı ve Ba­zı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun’un ya­yım­lan­dı­ğı 22 Mart 2008 ye­ri­ne Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin ge­rek­çe­li ka­ra­rı­nın ya­yım­lan­dı­ğı 6 Ara­lık 2008 gü­nü esas alı­na­cak şe­kil­de de­ğer­len­di­ri­le­rek,Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­kan­lı­ğı’ndan ya­pı­lan açık­la­ma­da, ka­pa­tı­lan bel­de be­le­di­ye­le­ri­nin da­va aç­ma­la­rı­na iliş­kin ya­sal sü­re­le­rin baş­lan­gıç ta­ri­hi­nin, 5747 sa­yı­lı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sı­nır­la­rı İçe­ri­sin­de İl­çe Ku­rul­ma­sı ve Ba­zı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun’un ya­yım­lan­dı­ğı 22 Mart 2008 ye­ri­ne Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin ge­rek­çe­li ka­ra­rı­nın ya­yım­lan­dı­ğı 6 Ara­lık 2008 gü­nü esas alı­na­cak şe­kil­de de­ğer­len­di­ri­le­rek, Mah­ke­me ka­ra­rı­nın de­ğiş­ti­ril­me­si­ne yol açan bir so­nu­ca ula­şıl­dı­ğı bil­di­ril­di. Açık­la­ma­da, “Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin ka­rar­la­rı­na uyul­ma­ma­sı ya da mah­ke­me­nin ön­gör­me­di­ği bir so­nuç çı­ka­rıl­ma­sı Ana­ya­sa’nın 153. mad­de­si­nin ih­lal edil­me­si so­nu­cu­nu do­ğu­rur” de­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT