BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kılıç: Kararın arkasındayız

Kılıç: Kararın arkasındayız

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­ka­nı, “Da­nış­tay ka­ra­rı­na kar­şı yap­tı­ğım açık­la­ma şah­si de­ğil 5’e kar­şı 6 oy­la alın­dıAna­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Ha­şim Kı­lıç, ön­ce­ki gün Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­kan­lı­ğı adı­na ya­pı­lan mu­ha­lif bil­di­ri­ye im­za atan 8 üye­ye iliş­kin yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de, “Bu ka­yık­çı kav­ga­sı ya­pıl­ma­sı ge­re­ken bir du­rum de­ğil­dir” de­di. Ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dı­ran Kı­lıç, “Mah­ke­me­de bir çat­lak, bir pat­lak di­ye bir şey söz ko­nu­su de­ğil. Bil­di­ri­ye im­za atan 8 ar­ka­daş­tan 3’ü da­va­ya gir­me­yen ye­dek üye, di­ğer 5 ki­şi ise ka­ra­ra mu­ha­lif ka­lan ar­ka­daş­lar­dır” di­ye ko­nuş­tu. Kı­lıç, ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­nın ken­di­si ile bir­lik­te 6 üye­nin des­te­ği­ni al­dı­ğı­nı bil­dir­di. Baş­ka bir so­ru üze­ri­ne Kı­lıç, mu­ha­lif gö­rüş bil­di­ren üye­le­rin bu ko­nu­da ken­di­si­ne bil­gi ver­me­dik­le­ri­ni söy­le­di. Kı­lıç, ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­nın ar­ka­sın­da ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Kı­lıç, “Bun­dan son­ra iş, ta­ma­men Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu­nun ira­de­si ve ini­si­ya­ti­fi içe­ri­sin­de­dir. Bu­na on­lar ka­rar ve­re­cek” şek­lin­de ko­nuş­tu. YSK: KA­NUN­LA­RI UY­GU­LA­RIZ Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu (YSK) Baş­ka­nı Mu­am­mer Ay­dın, YSK’dan ay­rı­lır­ken ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dır­dı. Aydın “Ku­ru­lun tar­tış­ma­la­rın içi­ne so­kul­ma­sı­nı na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?” so­ru­su üze­ri­ne, “YSK’nın ya­sa­la­rı uy­gu­la­dı­ğı­nı, ya­sa­lar ne di­yor­sa o ko­nu­da ka­rar ver­di­ği­ni” vur­gu­la­dı. Se­çim tak­vi­mi­nin ha­zır­lan­dı­ğı­nı ve Cu­mar­te­si gü­nü ta­mam­la­na­ca­ğı­nı be­lir­ten Ay­dın, tak­vim­de de­ği­şik­lik ol­maz­sa 5 Ocak iti­ba­riy­le seç­men kü­tük­le­ri­nin tek­rar as­kı­ya çı­ka­ca­ğı­nı ve 30 Ocak 2009 ta­ri­hi­ne ka­dar as­kı­da ka­la­ca­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT