BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­kar­ya’da pet­rol heyecanı

Sa­kar­ya’da pet­rol heyecanı

Sa­kar­ya’nın Ak­ya­zı il­çe­sin­de pet­rol bu­lun­du­ğu id­di­a edil­di.> Ali Yıl­dı­rım SA­KAR­YA İHA Sa­kar­ya’nın Ak­ya­zı il­çe­sin­de pet­rol bu­lun­du­ğu id­di­a edil­di. Ak­ya­zı il­çe­si be­le­di­ye baş­ka­nı Ya­şar Ya­zı­cı, jeo­ter­mal ener­ji için aç­tık­la­rı son­daj ku­yu­sun­da ham pet­rol izi­ne rast­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, ku­yu­dan alı­nan nu­mu­ne­le­rin Tür­ki­ye Pet­rol­le­ri Ano­nim Or­tak­lı­ğı­na (TPA­O) gön­de­ril­di­ği­ni açık­la­dı.Ya­zı­cı, Ku­zu­luk bel­de­si­ne bağ­lı Fab­ri­ka Ma­hal­le­si’nde açı­lan sı­cak su ku­yu­la­rı­nın iş­let­me ruh­sa­tı için İl Özel İda­re­si­ne baş­vur­duk­la­rı­nı be­lirt­ti. Ruh­sat iş­lem­le­ri için İl­ler Ban­ka­sın­dan ge­len uz­man­la­rın ku­yu­da in­ce­le­me yap­tı­ğı­nı ve ham pet­rol izi­ne rast­la­dı­ğı­nı ifa­de eden Ya­zı­cı, “Durum TPA­O’ya bil­dir­di­. TPA­O’dan ge­len uz­man­la­r ku­yu­dan nu­mu­ne aldı. Nu­mu­ne­ler tah­li­le gön­de­ril­di. İki şir­ket de böl­ge­de pet­rol ara­mak için TPA­O’ya mü­ra­ca­at et­miş. Tah­lil so­nuç­la­rı­nı bek­li­yo­ruz” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT