Îmânın Şubeleri-2

A -
A +
Dünkü makâlemizde, “Îmânın Şu’beleri”nden 35 adedini zikretmiştik; bugün de toplam 77 maddeden kalan 42 maddeyi sayalım inşâallah...   Bilindiği üzere, bu konuda, İmâm, Hâfız Ebû Hâtim İbn-i Hibbân’ın “Kitâbu Vasfi'l-Îmân ve Şu'abihî”, İmâm, Muhaddis Ebû Bekr Ahmed İbnü'l-Hüseyn el-Beyhakî'nin (384-458) “Şu'abu'l-Îmân” ve Ebû Ca'fer Ömer el-Kazvînî'nin (v. 699) “Muhtasaru Şuabil-îmân” isimli eserleri var. Dünkü makâlemizde, “Îmânın Şu’beleri”nden 35 adedini zikretmiştik; bugün de toplam 77 maddeden kalan 42 maddeyi sayalım inşâallah: 36-İnsanları öldürmenin ve onlara karşı cinâyetin harâmlığı. 37-Tenâsül uzuvlarını (yasak yerde) kullanmanın harâmlığı ve onlarda iffet sâhibi olmanın vücûbu.  38-Eli, harâm mâllardan çekmek ki, bunlara hırsızlık, yol kesicilik, rüşvet yeme ve şer'an hakkı olmayan şeyi yemenin harâmlığı dâhil olur. 39-Yeme ve içmede harâmlardan korunmanın ve helâl olmayan yiyecek ve içeceklerden kaçınmanın vücûbu.  40-Giyilmesi ve takılması harâm ve mekrûh olan elbise ve zînetlerden korunmanın lüzûmu. 41-İslâmiyete muhâlif oyun ve eğlencelerin harâmlığı. 42-Nafaka husûsunda iktisâd etme ve bâtıl olarak mâl yemeni harâmlığı. 43-Hasedin harâmlığı. 44-İnsanların ırzlarının (medh ve zemm olunacak tarafları, kendileri, hasebleri ve neseblerinin) harâmlığı.  45-Ameli, sırf Allah (azze ve celle) için yapma (ihlâs) ve riyâyı terk. 46-İyilik yapınca sevinmek, kötülük işleyince üzülmek. 47-Her günâhtan tevbe etmek. 48-Kurbânlar -ki bunlar hedy, udhiyye ve akîka kurbânlarıdır. 49-Ülü'l-Emre itâat. 50-Cemâatın üzerinde olduğu yola temessük (yapışmak). 51-İnsanlar arasında adâletle hükmetmek. 52-Ma'rûfla emir, münkerden nehiy. 53-Birr (iyilik) ve takvâ'da yardımlaşma. 54-Hayâ.  55-Ebeveyne birr (iyilik ve ihsân). 56-Sıla-i rahm. 57-Güzel ahlâk sâhibi olmak; buna, öfkeyi yenmek, yumuşak olmak ve tevâzu girer. 58-Kölelere ihsân. 59-Efendilerin köleler üzerindeki hakları. 60-Evlâd ve âilenin hakları: Adamın çocuğu ve hanımına bakması ve muhtâc oldukları dîn bilgilerini onlara öğretmesi. 61-Mütedeyyin kişilere yaklaşma, onları sevme, aralarında selâmı yayma, onlarla müsâfeha ve bunun gibi sevgiyi artıran şeyleri yapmak. 62-Selâma cevap vermek. 63-Hastayı ziyâret. 64-Ehl-i kıbleden ölenlerin cenâze namazını kılmak. 65-Aksırana rahmet ve bereket duâsında bulunmak. 66-Kâfirler ve müfsidlerden uzaklaşmak ve onlara sert davranmak. 67-Komşuya ikrâm. 68-Misâfire ikrâm. 69-Günâhkârların günâhlarını örtmek. 70-Musîbetler ile nefsin lezzet ve şehvetlerine (yani yasaklara) karşı sabır. 71-Zühd sâhibi olma ve tûl-i emelden sakınmak. 72-Ehline karşı gayûr olmak ve erkekleri âilesinin yanına sokmamak.  73-Lağv (güzel olmayan her türlü söz ve fiil, bütün bâtıl, oyun, şaka ve masiyetler)den yüz çevirmek. 74-Cûd ve sehâ (cömertlik ve kerem). 75-Küçüğe merhamet, büyüğe hürmet etmek. 76-İnsanların aralarını düzeltmek. 77-Kişinin kendisi için istediğini, Müslümân kardeşi için de istemesi, kendisi için istemediği şeyi, dîn kardeşi için de istememesi. Böylece, îmânın şu'belerini, sadece başlık olarak zikretmiş bulunuyoruz. [Cenâb-ı Hak, hepimize, hayâtımız boyunca, kâmil bir îmâna sâhip olmayı ve âhirete de kâmil îmânla göçmeyi nasîb buyursun.]
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.